Εικόνα Εξάμηνο 6

AS_600  Ανοσολογία,  Νοσολογία  & Επιδημιολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανοσολογία: ορισμός, βασικές έννοιες. Το ανοσοποιητικό σύστημα των Σπονδυλωτών· σημασία και σχέση με τον καθόλου οργανισμό. Μέρη και λειτουργίες ανοσοποιητικού συστήματος· διεργασίες ανοσίας και ανοσοποίησης. Συγκριτική και αναπτυξιακή ανοσολογία. Ανοσολογία Ασπονδύλων. Ανοσοκαταπίεση και αυτοάνοσα νοσήματα.  Μελέτη, κατηγοριοποίηση και είδη ασθενειών. Ανθρωποζωονόσοι και Ζωοανθρωπονόσοι. Αρχές Επιδημιολογίας· νοσηρότητα και θνησιμότητα. Περιβαλλοντικές και εγγενείς επιδράσεις (ευπάθεια, προδιάθεση, έκθεση και επίδραση). Φυσική ιστορία της ασθένειας. Πληθυσμιακοί προσδιορισμοί και εκτιμήσεις (επιπολασμός, (αθροιστική) επίπτωσις, διακινδύνευσις)· διαγνωστικά κριτήρια, δειγματοληψία και στατιστικές αξιολογήσεις. Επιδημιολογικά μοντέλα, μελέτες και αναλύσεις. Αρχές πρόληψης: φυσιολογική κατάσταση, τρόποι προστασίας, απολύμανσις και υγιεινή, φυσική ατομική και ομαδική ανοσία. Ανοσοπροφύλαξις (ανοσοποιητικοί μηχανισμοί, ανοσοενισχυντικά, ανάπτυξις, επιλογή και εφαρμογή εμβολίων, εκτιμήσεις ανοσοαντίδρασης). Στρατηγικές, αποτελεσματικότης, συνέπειες και οφέλη των εμβολιασμών. Πιθανές παρενέργειες των εμβολιασμών.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_601  Γενετική Βελτίωση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές Πληθυσμιακής Γενετικής. Μελέτη του τρόπου κληρονόμησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων. Ποσοτική Γενετική: φαινοτυπική τιμή, γονοτυπική τιμή, κληροδοτική τιμή, συνδιακύμανση συγγενών ατόμων, προσθετική και κυριαρχική επίδραση αλληλομόρφων, συντελεστής κληρονομησιμότητας, συντελεστής επαναληπτικότητας, συντελεστής γενετικής και φαινοτυπικής συσχέτισης. λέγχος αποδόσεων. Μέθοδοι διόρθωσης αποδόσεων. Κληροδοτικές τιμές: ορισμός, μέθοδοι εκτίμησης (μικτά μοντέλα) και ακρίβεια εκτίμησης. Είδη επιλογής, ποσοστό και ένταση επιλογής, άμεση και συσχετισμένη αντίδραση στην επιλογή, γενωμική επιλογή (QTL, GWAS και ανισορροπία σύνδεσης (Linkage Disequilibrium – LD), Association Mapping). Διασταυρώσεις: ετέρωση, είδη ετέρωσης, συστήματα διασταύρωσης. Ομομειξία: συντελεστής ομομειξίας, επιπτώσεις σε γενετικό καιφαινοτυπικό επίπεδο, ομομεικτική κατάπτωση, δραστικό μέγεθος πληθυσμού, μέθοδοι διατήρησης της ομομειξίας σε χαμηλά επίπεδα. Διασπορά γενετικού κέρδους.

Περιγραφή Εργαστηριακού Μέρους

Το Εργαστηριακό μέρος εστιάζεται στην εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάλυση δεδομένων πληθυσμιακής ή/και ποσοτικής γενετικής με ανάλυση project σε ομάδες. Ανάλυση project (Ι & ΙΙ) Εκτίμηση γενετικών παραμέτρων ποσοτικών χαρακτήρων. Ανάλυση project (Ι & ΙΙ) – Δημιουργία Ομάδων. Ανάλυση απαιτούμενων μοριακών εργαστηριακών δεδομένων για την κάθε περίπτωση.Παρουσίαση κατάλληλων βασικών προγραμμάτων γενετικής ανάλυσης για την κάθε περίπτωση (Genpop, FSTAT, VITASSIGN, PAPA, Wombat κ.λ.π.) Ι. Παρουσίαση κατάλληλων βασικών προγραμμάτων γενετικής ανάλυσης για την κάθε περίπτωση (Genpop, FSTAT, VITASSIGN, PAPA, Wombat κ.λ.π.) ΙΙ.Παρουσίαση και εκπαίδευση στην δημιουργία input files για την κάθε περίπτωση.Ανάλυση δεδομένων Ι.Ανάλυση δεδομένων ΙΙ.Ανάλυση δεδομένων ΙΙΙ.Ερμηνεία αποτελεσμάτων (εκτίμηση γενετικών συχνοτήτων, πληθυσμιακοί δείκτες (FST, FIS, δείκτης ομομειξίας), ή μέθοδοι αναγνώρισης γονέων και γενετικές παράμετροι ποσοτικών χαρακτήρων) .Παρουσίαση αποτελεσμάτων ομάδων Ι.Παρουσίαση αποτελεσμάτων ομάδων ΙΙ.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_602  Αλιευτικοί Πόροι και Τεχνολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορία και εξέλιξη της αλιευτικής εκμετάλλευσης και τεχνολογίας. Αλιευτικά αποθέματα, πολυ-ειδική αλιεία, είδη-στόχοι. Αλιευτικός στόλος, πολυ-εργαλειακή αλιεία. Αλιεία στην παράκτια ζώνη. Αλίευση γόνου ψαριών (εργασία πεδίου). Αλιεία λιμνοθαλασσών. Επίσκεψη σε αλιευτικά εργαλεία λιμνοθαλασσών (εργασία πεδίου). Αλιεία με δυναμικά εργαλεία. Αλιεία εσωτερικών υδάτων. Κοινωνικο-οικονομική διάσταση της αλιείας. Δεδομένα αλιείας: Εκτίμηση και αξιολόγηση. Αλληλεπίδραση της αλιείας με την υδρόβια μεγαπάνιδα. Οικοσυστημική διάσταση της αλιείας-επιπτώσεις αλιείας.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_603  Συστήματα Ποιότητας – Υγιεινή – Εμπορία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική Εξέλιξη  Συστημάτων Ποιότητας. Κύκλος Ποιότητας. Οργάνωση  Εργων Διαχείρισης Ποιότητας. Νομοθεσία, CODEX ALIMENTARIUS. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων. Πρότυπο ISO 22000 (HACCP). Ανάλυση Επικινδυνότητας  & Διαχείριση Κρίσεων. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Διοίκηση Ολικής  Ποιότητας (ΤQM). Επιθεώρηση Συστημάτων  Ποιότητας. Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας. Μελέτη Περίπτωση Ι  (Ψάρια εκτροφής). Μελέτη Περίπτωση ΙΙ (Οστρακα εκτροφής).

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_604  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική αναδρομή, εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί, γενικές εφαρμογές, Δεδομένα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Μορφές δεδομένων, Τύποι χωρικών αντικειμένων ή  στοιχείων, Απόδοση χωρικών μετρήσεων , Δομές (ή μοντέλα) χωρικών δεδομένων, Μετατροπές Διανυσματικών-Ψηφιδωτών Δεδομένων, Αποτύπωση – Απόδοση Τιμών σε Κάνναβο , Βάσεις δεδομένων  Απεικόνιση της Γης – Προβολικά Συστήματα, Έννοιες της Κλίμακας , Χαρτογραφία, Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, Διανυσματικά Δεδομένα , Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, Ψηφιδωτά δεδομένα,

Το μάθημα περιλαμβάνει και εργασίες στο πεδίο για θέματα δειγματοληψίας.

Φροντιστηριακές Ασκήσεις

Εισαγωγή Χωρικών και Περιγραφικών Δεδομένων, Διαχείριση βάσεων δεδομένων, Σχεδιασμός χαρτών , Χωρικές αναλύσεις, Τρισδιάστατη απεικόνιση εδάφους

Περίγραμμα Μαθήματος