Σύμφωνα με   το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος  52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022  με θέμα  Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.


Για την αποφοίτησή τους οι φοιτητές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σύνολο  Υποχρεωτικών Μαθημάτων , ένα σύνολο Μαθημάτων Περιορισμένης Επιλογής και ένα σύνολο Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής όπως φαίνεται πιο κάτω, ώστε να συγκεντρώσουν συνολικά έναν αριθμό 300 Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ):

Εξάμηνο

ΠΜ Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΠΜ Επιλογής Μαθήματα

Σύνολο ΠΜ

1 30 30
2 30 30
3 30 30
4 30 30
5 30 30
6 30 30
7 30 30
8 25 5 (1 των 5ΠΜ) 30
9 13 17 (4 των 3ΠΜ & 1 των 5ΠΜ εκτός AS_5008) 30
10 17 13 (1 των 3ΠΜ & 2 των 5ΠΜ) 30

Σύνολο:

300
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
265 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής:
35 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου:
25 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 8ου Εξαμήνου:
5 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 9ου Εξαμήνου:
13 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 9ου Εξαμήνου:
17 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 10ου Εξαμήνου:
17 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 10ου Εξαμήνου:
13 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 9ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 10ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ

Ελάχιστος χρόνος σπουδών: 10 εξάμηνα (5 έτη).