Σύμφωνα με   το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος  52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022  με θέμα  Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.


Τα μαθήματα είναι δυο τύπων: Υποχρεωτικά και Επιλογής. Τα Υποχρεωτικά είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Τα μαθήματα επιλογής εμφανίζονται στο πρόγραμμα σπουδών από το 8ο εξάμηνο μέχρι και το 10ο και είναι σε δυο ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που έχουν (3 ή 5).

Σε κάθε εξάμηνο, που υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, ο φοιτητής επιλέγει από τη συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων τον απαραίτητο αριθμό ώστε ο συνολικός αριθμός των ΠΜ να είναι ίσος με 30. Έτσι στο 8ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει 1 μάθημα με 5 ΠΜ, στο 9ο εξάμηνο, 1 των 5 ΠΜ και 4 των 3ΠΜ και στο 10ο εξάμηνο, 1 των 3 ΠΜ και 2 των 5 ΠΜ. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται επιτυχώς όταν ο βαθμός που προκύπτει από τη διαδικασία εξέτασης είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματικής Εργασία εφόσον έχουν ενταχθεί στο 9ο  εξάμηνο σπουδών ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) στα οποία έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση.

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής και δύναται να επιλεγεί στο 8ο  ή και στο 10ο εξάμηνο (πραγματοποιείται μόνο το εαρινό εξάμηνο) ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία που ορίζεται από το Τμήμα, κοινοποιείται έγκαιρα και επίσημα στους φοιτητές και αναφέρεται στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, το διοικητικό πλαίσιο και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα εξάμηνα σπουδών είναι χειμερινά (1,3,5,7,9) και εαρινά (2,4,6,8,10). Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει τα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου με σύνολο ΠΜ ίσο με 30 και μαθήματα από προηγούμενα αντίστοιχα εξάμηνα, χειμερινά ή εαρινά, με μέγιστο αριθμό ΠΜ 30. 


Αναλυτικά:

Φοιτητές 1ου εξαμήνου

Από το 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ

Φοιτητές 2ου εξαμήνου

Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ

Φοιτητές 3ου εξαμήνου

Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 4ου εξαμήνου

Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 5ου εξαμήνου

Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 6ου εξαμήνου

Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 6ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 7ου εξαμήνου

Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 7ου εξαμήνου:  30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 8ου εξαμήνου

Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 8ου εξαμήνου: 25 ΠΜ
1 Μάθημα Επιλογής των 5 ΠΜ 5 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 9ου εξαμήνου

Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία 9ου εξαμήνου 1 & 2: 13 ΠΜ
 Μάθημα Επιλογής των 5 ΠΜ εκτός AS_5008 (Πρακτική Άσκηση) 5 ΠΜ
1 Μάθημα Επιλογής των 3 ΠΜ 12 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου, 7ου εξαμήνου 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ

Φοιτητές 10ου εξαμήνου

Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία 10ου εξαμήνου 3&4: 17 ΠΜ
1 Μάθημα Επιλογής των 3 ΠΜ 3 ΠΜ
2 Μαθήματα Επιλογής των 5 ΠΜ 10 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου,4ου,6ου, 8ου εξαμήνου
και μαθήματα Επιλογής 8ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ