Στόχος του Π.Π.Σ του Τμήματος  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της χερσαίας ζωικής και υδρόβιας παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένης αναγκαιότητας ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παραγωγής τόσο χερσαίων ζώων όσο και υδρόβιων οργανισμών.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Τέλος το ΠΠΣ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλοεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης.


Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 –24


Prog_spoudon_AY_2023-2024