Σύμφωνα με   το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος  52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022  με θέμα  Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.


1ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_100

Γενική Βιολογία

3

 

2

4

1.5

7

AS_101

Γενική & Αναλυτική Χημεία

3

 1

 

4

1.5

6

AS_102

Ωκεανογραφία

3

 
 

3

1.5

5

AS_103

Βιοστατιστική

3

 
 

3

1.5

5

AS_104

Γεωπονικές Επιστήμες

2

 
 

2

1

4

AS_105

Ξένη Γλώσσα 1

2

 
 

2

1

3

 

Σύνολο

16

1

2

18

8

30


2ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_200

Οργανική & Βιολογική Χημεία

3

 

2

4

1.5

6

AS_201

Βοτανική

3

 

2

4

1.5

5

AS_202

Ζωολογία

3

 

2

4

1.5

6

AS_203

Φυσική

3

 
 

3

1.5

5

AS_204

Πληροφορική

2

2

 

4

1.5

5

AS_205

Ξένη Γλώσσα 2

2

 
 

2

1

3

 

Σύνολο

16

2

6

21

8.5

30


3ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_300

Μικροβιολογία

3

 

2

4

1.5

6

AS_301

Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών

3

 

2

4

1.5

6

AS_302

Ανάλυση Δεδομένων

2

2

 

4

1.5

4

AS_303

Βιοχημεία

3

 

2

4

1.5

6

AS_304

Αγροτική Οικονομία & Πολιτική

2

2

 

4

1.5

4

AS_305

Οικολογία

3

 
 

3

1.5

4

 

Σύνολο

16

4

6

23

9

30


4ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_400

Γενετική

3

 

2

4

1.5

6

AS_401

Μοριακή Βιολογία-Βιοτεχνολογία

3

 

2

4

1.5

6

AS_402

Ιχθυολογία

3

 

2

4

1.5

6

AS_403

Αρχές Διατροφής

3

 
 

3

1.5

6

AS_404

Υδάτινα Συστήματα

2

 

2

3

1.5

6

 

Σύνολο

14

 

8

18

7.5

30


5ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_500

Δυναμική πληθυσμών

3

1

 

4

1.5

6

AS_501

Γενετική Πληθυσμών & Διατήρησης – Βιοποικιλότητα

3

 

2

4

1.5

6

AS_502

Ζωοτεχνία

3

 

2

4

1.5

6

AS_503

Υδατοκαλλιέργειες

3

 

2

4

1.5

6

AS_504

Ρύπανση Ποιότητα Υδάτων

2

 

2

4

1.5

6

 

Σύνολο

14

1

8

20

7.5

30


6ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_600

Ανοσολογία,  Νοσολογία  & Επιδημιολογία

3

1

 

3

1.5

6

AS_601

Γενετική Βελτίωση

3

 

2

4

1.5

6

AS_602

Αλιευτικοί Πόροι και Τεχνολογία

3

1

 

4

1.5

6

AS_603

Συστήματα Ποιότητας – Υγιεινή – Εμπορία

3

1

 

4

1.5

6

AS_604

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

3

2

 

4

1.5

6

 

Σύνολο

15

5

2

19

7.5

30


7ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_700

Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική

3

 

2

4

1.5

6

AS_701

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

3

 
 

3

1.5

5

AS_702

Βιοτεχνολογία Εκτροφής

3

 

2

4

1.5

7

AS_703

Ζωοτροφές – Τεχνολογία – Διακίνηση

3

 
 

3

1.5

6

AS_704

Αλιευτική Διαχείριση

3

1

 

4

1.5

6

 

Σύνολο

15

1

4

18

7.5

30


8ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_800

Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων

3

 

2

4

1.5

7

AS_801

Ιχθυοκαλλιέργειες

3

 

2

4

1.5

7

AS_802

Μεταποίηση Προϊόντων Εκτροφής

3

 

2

4

1.5

6

AS_803

Παραγωγικές Δραστηριότητες και Προστασία Περιβάλλον

3

 
 

3

1.5

5

AS_804

Επιλογή 5ΠΜ

2

 

2

3

1.5

5

 

Σύνολο

14

 

8

18

7.5

30


9ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_900

Διπλωματική 1

 
 

6

3

2

6

AS_901

Διπλωματική 2

 
 

6

3

2

7

 

Επιλογή 5ΠΜ

2

 

2

3

1.5

5

 

Επιλογή 3ΠΜ

2

 
 

2

1

3

 

Επιλογή 3ΠΜ

2

 
 

2

1

3

 

Επιλογή 3ΠΜ

2

 
 

2

1

3

 

Επιλογή 3ΠΜ

2

 
 

2

1

3

 

Σύνολο

10

 

14

17

9.5

30


10ο Εξάμηνο


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_1000

Διπλωματική 3

 
 

8

4

4

8

AS_1001

Διπλωματική 4

 
 

8

4

4

9

 

Επιλογή 3ΠΜ

2

 
 

2

1

3

 

Επιλογή 5ΠΜ

2

 

2

3

1.5

5

 

Επιλογή 5ΠΜ

2

 

2

3

1.5

5

 

Σύνολο

6

 

20

16

12

30


Τα μαθήματα Επιλογής είναι κατανεμημένα σε 2 ομάδες των 3 ΠΜ (Επιλογή 3ΠΜ) και 5ΠΜ (Επιλογή 5ΠΜ) που οι φοιτητές επιλέγουν στα εξάμηνα 8 – 10 σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα σπουδών


Μαθήματα Επιλογής 3ΠΜ


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_3000

Αλιευτική Ωκεανογραφία

2

 
 

2

1

3

AS_3001

Εφαρμογές  Τηλεπισκόπησης στον Πρωτογενή Τομέα

2

1

 

2

1

3

AS_3002

Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών

2

 
 

2

1

3

AS_3003

Συστηματική Ιχθύων

2

 

2

2

1

3

AS_3004

Δομή και Διαχείριση Ζωοτεχνικών Υποδομών

2

 
 

2

1

3

AS_3005

Δεοντολογία και βιοηθική επαγγέλματος

2

 
 

2

1

3

AS_3006

Βιολογικές Εκτροφές και Καλλιέργειες

2

 
 

2

1

3

AS_3007

Marketing Αγροτικών Προϊόντων

2

1

 

2

1

3

AS_3008

Ενυδρειοπονία

2

 

1

2

1

3

AS_3009

Οικοσυστημική Προσέγγιση Αλιείας

2

 
 

2

1

3

AS_3010

Υδατική Τοξικολογία

2

 
 

2

1

3


Μαθήματα Επιλογής 5ΠΜ


Κωδικός

Τίτλος

Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια (ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_5000

Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων

2

 

2

3

1.5

5

AS_5001

Φυκοκαλλιέργειες

2

 

2

3

1.5

5

AS_5002

Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί

2

 

2

3

1.5

5

AS_5003

Ενυδρειολογία

2

 

2

3

1.5

5

AS_5004

Πειραματικός Σχεδιασμός – Προσομοιώσεις

2

2

 

3

1.5

5

AS_5005

Βιοπληροφορική και Γονιδιοματική

2

 

2

3

1.5

5

AS_5006

Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα Υδρόβιων Ζώων

2

 

2

3

1.5

5

AS_5007

 
 
 
 
 
 
 

AS_5008

Πρακτική ‘Άσκηση

 
 

8

3

1.5

5


Επισυναπτόμενα: