Εικόνα Εξάμηνο 7

AS_700   Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές αρχές και έννοιες της παθολογίας (βλάβη-δυσλειτουγία, νέκρωση, απόπτωση, εκφύλιση). Φαινόμενα γενικής φύσεως (καταπόνηση, τραύματα, αιμορραγίες, οίδημα, φλεγμονές, υπερπλασία, υπερτροφία, ατροφία, νεοπλασία, εξέλκωση κ.τ.λ.). Εισαγωγή στην παθολογία Ιχθύων. Αιτιολογική ανάλυσις ιχθυονόσων (αίτια περιβαλλοντικά, διατροφικά, γενετικά, μολυσματικά ή απροσδιόριστα). Συστηματική παθολογία (καλυπτήριο, κινητήριο, αναπνευστικό, πεπτικό, κυκλοφορικό, νευρικό κ.ο.κ.). Μεθοδολογία εξέτασης και διάγνωσης (ιστορικό, κλινική σημειολογία, βιοψία/νεκροψία-νεκροτομή, ανατομοπαθολογία). Δειγματισμός και συσκευασία-αποστολή δειγμάτων. Το ιχθυοπαθολογικό Εργαστήριο: οργάνωση και λειτουργία. Ειδικές διαγνωστικές τεχνικές (αιματολογικές, μικροβιολογικές, ακτινολογικές, βιοχημικές, βιομοριακές, ανοσοβιολογικές, ιστοπαθολογικές). Μελέτες περίπτωσης (διερεύνησις περιστατικών).

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_701  Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οργανωτική δομή μονάδων  εκτροφής. Σχεδιασμός& διαχείριση στοχευμένων έργων (Goal Directed Project Management). Προετοιμασία στόχου της επένδυσης. Ανάλυση Κινδύνων (αρχές,, εργαλεία, εφαρμογές). Σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου. Επιχειρηματική στρατηγική. Ανάπτυξη εργατικού δυναμικού. Ανάπτυξη προϊόντος. Συστήματα παραγωγής (έννοια, σκοποί, στόχοι, είδη και στάδια παραγωγής, πρώτες ύλες, είδη και στάδια παραγωγής, τοποθεσία εγκατάστασης, ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής). Οικονομική και λογιστική ανάλυση-κοστολόγιση. Επενδύσεις σε καινοτομία. Χρήση νέας τεχνολογίας. Eπανασχεδιασμός re-engineering  στις  καλλιεργητικές επιχειρήσεις.Βenchmarking.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_702    Βιοτεχνολογία Εκτροφής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σύντομη αναδρομή στην επιλογή φυλών στην εκτροφή Ζώων – Πτηνών – Ιχθύων. Τα κυριότερα εκτρεφόμενα είδη στη Ελλάδα (ρυθμοί ανάπτυξης, θνησιμότητας, παθολογικοί παράγοντες και περιβαλλοντικοί περιορισμοί της εκτροφής). Στάβλοι/κελιά/κλωβοί ζώων, κλωβοί πτηνών, δεξαμενές/κλωβοί ψαριών: Κριτήρια επιλογής θέσεων για εγκατάσταση της κτηνοτροφικής – πτηνοτροφικής – ιχθυοτροφικής επιχείρησης, κριτήρια ποιότητας νερού εκτροφής, ειδικός εξοπλισμός των μονάδων εκτροφής. Διαχείριση των εκτρεφόμενων πληθυσμών:  πληθυσμιακή φόρτιση των μονάδων, κτηνοτροφικοί – πτηνοτροφικοί –  ιχθυοτροφικοί χειρισμοί (διατροφή, διαλογές ηλικίας/μεγέθους σώματος, καταγραφές θνησιμότητας/απωλειών), σφαγή – αλίευση. Σχεδιασμός ειδικού  διατροφικού πλάνου εκτροφής σε σχέση με τους περιορισμούς της εκτροφής. Χρήση – ορθή εφαρμογή συνταγογραφημένων αναισθητικών και θεραπευτικών σκευασμάτων σε ζώα – πτηνά – ιχθύες κάθε ηλικίας. Επιλογή εμβολίων και ορθή πρακτική στον εμβολιασμό ζώων – πτηνών ιχθύων. Εμβολιασμός με ένεση (ενδομυϊκά ή/και υποδόρια ή/και ενδοπεριτοναϊκά), με την τροφή, με το πόσιμο νερό, με εμβάπτιση (μπάνιο για τα ιχθύδια). Στρές: Εισαγωγή στον εκτρεφόμενο ιχθυοπληθυσμό και τεχνικές αντιμετώπισης του. Πρόληψη και εξόντωση θηρευτών. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Καθηκοντολόγια: 1) Καθηκοντολόγιο Τομεάρχου Γεννητόρων & Εργαστηρίου BIONUTRICS, 2) Καθηκοντολόγιο Τομεάρχου Εκκολαπτηρίου – Προπάχυνσης – Πάχυνσης. Δελτία Ορθής Πρακτικής σε: 1) Εξέταση νερού εκτροφής, 2) Μεταφορά νεογέννητων και ενήλικων Ζώων – Πτηνών – Ιχθύων, 3) Εφαρμογή Αντι-ασφυκτικών μέτρων, 4) Εξέταση της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας  στην πάχυνση των εκτρεφόμενων ζώων σε στάβλους/κελιά/κλωβούς, πτηνών σε κλωβούς, ψαριών σε δεξαμενές/κλωβούς, 5) Χρήση Μητρώου Γεννητόρων για όλα τα εκτρεφόμενα είδη Ζώων – Πτηνών – Ιχθύων ,6) Χρήση Ατομικού Δελτίου κλωβού/δεξαμενής σε μονάδα νεογέννητων ζώων – μονάδα εκκολαπτηρίου νεοσσών πτηνών – ιχθυογεννητικό σταθμό, 7) Αποστολή Δειγμάτων Ζώων – Πτηνών – Ιχθύων για εργαστηριακές εξετάσεις, 8) Ακτινολογική Εξέταση. Εγχειρίδια: 1) Εγχειρίδιο Κλινικής Σημειολογίας και Νεκροτομικών Ευρημάτων, 2) Εγχειρίδιο Κλινικής φαρμακολογίας, 3) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εκκολαπτηρίων Πτηνών και Ιχθυογεννητικών Σταθμών. Καινοτομίες στην Βιοτεχνολογία Εκτροφής στις επόμενες δεκαετίες.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_703  Ζωοτροφές – Τεχνολογία – Διακίνηση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμός του όρου «Σιτηρέσιο» και οι ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν. Γενικές αρχές σιτηρεσίων (σκοπός, είδη και τύποι ζωοτροφών –  πτηνοτροφών – ιχθυοτροφών, πρώτες ύλες και  συστατικά αυτών). Σχεδιασμός και μέθοδοι κατάρτισης σιτηρεσίων καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν την παρασκευή των σιτηρεσίων. Σύνθεση σιτηρεσίων Βοοειδών Γαλακτοπαραγωγής – Κρεοπαραγωγής. Σύνθεση σιτηρεσίων Αιγών και Προβάτων Γαλακτοπαραγωγής – Κρεοπαραγωγής. Σύνθεση σιτηρεσίων Χοίρων. Σύνθεση σιτηρεσίων Αλόγων, Σκύλων, Γάτων και Κονίκλων. Σύνθεση σιτηρεσίων πτηνών. Σύνθεση σιτηρεσίων ιχθύων. Ειδικά Θέματα: (i) Διατροφή γεννητόρων ζώων – πτηνών – ιχθύων. (ii) Συμπληρώματα διατροφής – Ισορροπιστές. (iii) Φαρμακούχα σιτηρέσια και σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς την χρήση τους, (iv) Διατροφή λαρβών και νεαρών ιχθυδίων και βασικές αρχές παραγωγής ζωντανής τροφής (φυτο-ζωοπλαγκτού). Στάδια και βιομηχανικός εξοπλισμός για την παρασκευή των ζωοτροφών – πτηνοτροφών – ιχθυοτροφών (πελλετοποίηση, εξώθηση, σύμπηκτα). Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση των παραγόμενων  ζωοτροφών – πτηνοτροφών – ιχθυοτροφών,  διακίνηση και αποθήκευση αυτών. Εκτίμηση του κόστους παραγωγής ζωοτροφών – πτηνοτροφών – ιχθυοτροφών και εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής αυτών στις επόμενες δεκαετίες.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_704  Αλιευτική Διαχείριση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θαλάσσια Στρατηγική, Κοινή Αλιευτική Πολιτική και Κώδικας Δεοντολογίας της Αλιείας. Τεχνικά μέτρα διαχείρισης της Ευρωπαϊκής αλιείας. Διαχειριστικές πρακτικές στη Μεσόγειο. Αλιεία προστατευόμεων ειδών. Διαχείριση παράκτιας αλιείας. Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχες. Πλαίσιο και Φορείς διαχείρισης. Διάρθρωση της ελληνικής αλιευτικής νομοθεσίας Ι: Τεχνικά μέτρα ελέγχου και αδειοδοτήσεις. Διάρθρωση της ελληνικής αλιευτικής νομοθεσίας ΙΙ: Τυπολογία παραβάσεων και κυρώσεις. Διαχείριση απορριπτόμενων και παράπλευρων αλιευμάτων. Στρατηγικές παρακολούθησης αλιευτικών πόρων και αλιείας. Αειφορική διαχείριση αλιευτικών πόρων, μείωση αποτυπώματος αλιείας. Διαχείριση της αλληλεπίδρασης αλιείας-υδατοκαλλιεργειών. Επαναληπτικό μάθημα.

Περίγραμμα Μαθήματος