Εικόνα Εξάμηνο 9

AS_900 Διπλωματική 1

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματική Εργασία  εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.

Περίγραμμα Μαθήματος

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών


AS_901 Διπλωματική 2

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματική Εργασία  εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.

Περίγραμμα Μαθήματος

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών


Μάθημα Επιλογής 3 Πιστωτικών Μονάδων

Στο 9ο Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει (4) τέσσερα Μαθήματα  Επιλογής των  (3) τριών Πιστωτικών Μονάδων .

Μαθήματα Επιλογής 3 Πιστωτικών Μονάδων


Μάθημα Επιλογής 5 Πιστωτικών Μονάδων

Στο 9ο Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει (1) ένα Μάθημα Επιλογής των  (5) πέντε  Πιστωτικών Μονάδων .

Μαθήματα Επιλογής 5 Πιστωτικών Μονάδων