Εικόνα Εξάμηνο 3

AS_300  Μικροβιολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική αναδρομή. Οι κλάδοι της Μικροβιολογίας. Ο κόσμος των μικροοργανισμών· σημασία και ρόλος αυτών. Κατάταξη και διάκριση των έμβιων οργανισμών. Αρχαία, Ευκάρυα, Προκάρυα. Μορφολογία και δομή των βακτηρίων· κινητικότητα. Βακτηριακή φυσιολογία, θρέψη/μεταβολισμός και αύξηση· αναπαραγωγή/πολλαπλασιασμός. Συστηματική ταξινόμηση των βακτηρίων. Κυριότερες ομάδες που ενδιαφέρουν το Τμήμα. Ευκαρυωτικά μικρόβια· Μύκητες, Άλγες, Πρωτόζωα. Καλλιέργεια, μελέτη και διατήρηση των μικροβίων. Γενικά περί Ιών. Μέθοδοι μελέτης αυτών. Φυσικές δράσεις και εξειδικευμένες χρήσεις των μικροβίων· αλληλεπιδράσεις με άλλους (μικρο)οργανισμούς. Αντιμικροβιακές πρακτικές.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_301  Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Εμβρυογένεση και οντογένεση.  Καλυπτήριο – Μυοσκελετικό σύστημα, δομή οργάνων (κυτταρικοί πληθυσμοί) και ιστών. Λειτουργία οργανισμού, κίνηση – πλεύση. Αναπνευστικό σύστημα, δομή οργάνων (κυτταρικοί πληθυσμοί) και ιστών.  Λειτουργία οργανισμού, αναπνοή. Αιμοποιητικό – Κυκλοφορικό σύστημα 1, δομή οργάνων (κυτταρικοί πληθυσμοί) και ιστών. Λειτουργία οργανισμού, αιμοποίηση. Αιμοποιητικό – Κυκλοφορικό σύστημα 2. Λειτουργία οργανισμού, ανοσία. Πεπτικό σύστημα 1, δομή οργάνων (κυτταρικοί πληθυσμοί) και ιστών. Λειτουργία οργανισμού, λειτουργίες εντέρου, ηπατικές και παγκρεατικές λειτουργίες. Πεπτικό σύστημα2 , Λειτουργία οργανισμού, διατροφή (πέψη, μεταβολισμός). Απεκκριτικό σύστημα, δομή οργάνων (κυτταρικοί πληθυσμοί) και ιστών. Λειτουργία οργανισμού, απέκκριση (ούρα – κόπρανα), ωσμορύθμιση, ιοντική ρύθμιση, οξεοβασική ισορροπία. Γεννητικό – Ενδοκρινικό σύστημα, δομή οργάνων (κυτταρικοί πληθυσμοί) και ιστών. Λειτουργία οργανισμού, αναπαραγωγή, ορμονικές λειτουργίες. Νευρικό σύστημα – Αισθητήρια όργανα, δομή οργάνων (κυτταρικοί πληθυσμοί) και ιστών. Λειτουργία οργανισμού, εγκέφαλος , κεντρικό και αυτόνομο νευρικό σύστημα.  Λειτουργία οργανισμού, αναισθησία. Λειτουργία οργανισμού, αισθήσεις. Στρες  (εισαγωγή στο οργανισμό  και αντιμετώπιση).

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_302  Ανάλυση Δεδομένων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Δειγματοληπτική κατανομή της μέσης τιμής. Η έννοια του τυπικού σφάλματος. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων.  Έλεγχος μιας πληθυσμιακής μέσης τιμής, t test. Έλεγχος της διαφοράς δύο μέσων τιμών προερχομένων από ανεξάρτητα δείγματα. Έλεγχος της διαφοράς δύο μέσων τιμών προερχομένων από εξαρτημένα δείγματα. Ο έλεγχος χ2 σε τετράπτυχους πίνακες.  Ο έλεγχος χ2 σε πίνακες συνάφειας r x c. Σχέδια εξαρτημένων μετρήσεων με δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές. Ο έλεγχος του McNemar σε εξαρτημένες μετρήσεις.  Λόγος των σχετικών πιθανοτήτων. Επαγωγικός έλεγχος στο λόγο των σχετικών πιθανοτήτων. Ανάλυση διακύμανσης προς έναν παράγοντα. Διαγράμματα διασποράς δύο τυχαίων μεταβλητών. Συσχέτιση. Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson.  Ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Το υπόδειγμα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Επαγωγική αξιολόγηση των συντελεστών της παλινδρόμησης.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_303  Βιοχημεία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μοριακός σχεδιασμός και Βιοχημική εξέλιξη. Αμινοξέα, Πρωτεΐνες. Δομή και λειτουργία τους.  Ένζυμα και ενζυμική δράση.  Υδατάνθρακες. Λιπίδια με έμφαση στη Βιολογική τους σημασία.  Βασικές έννοιες του μεταβολισμού. Γλυκόλυση – οδός των φωσφορικών πεντοζών. Κύκλος του κιτρικού οξέος. Οξειδωτική φωσφορυλίωση. Μεταβολισμός υδατανθράκων και ρύθμισή του (αναβολισμός, καταβολισμός) – γλυκονεογένεση.  Μεταβολισμός λιπιδίων.  Ορμονική ρύθμιση μεταβολισμού.  Βιταμίνες και Ανόργανα άλατα. Σύνοψη και ολοκλήρωση του μεταβολισμού.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_304  Αγροτική Οικονομία & Πολιτική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία Της Ζήτησης. Ειδικά Θέματα Ζήτησης & Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων. Συντελεστές. Παραγωγής & Οικονομική Διάρθρωση.  Θεωρία Παραγωγής &  Κόστους. Προσφορά Αγροτικών Προϊόντων & Ζήτηση. Εισροών. Διαρθρώσεις Αγορών. Θεωρία Εγγειου Προσόδου &  Η Τιμή της Γεωργικής Γης.

Αγροτική Πολιτική & Οικονομική Της Ευημέριας. Εναλλακτικές Πολιτικές Παρέμβασης.
Κοινή Αγροτική Πολιτική. Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις & Οικονομική Ολοκλήρωση.

Αγροτικός Τομέας & Οικονομική Ανάπτυξη. Ελληνική Γεωργία, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια, Εξέλιξη,   Χαρακτηριστικά, Προβλήματα και Θεσμοί. Διαμόρφωση Συνχρόνων Τάσεων στην Δαχείριση των Φυσικών Πόρων & Εκτροφών.  Κοινωνικο-Οικολογικά Συστήματα. Οικολογικά  & Περιβαλλοντικά Οικονομικά.  Νέα Θεσμικά & Εξελικτικά Οικονομικά . Σουμπετουριανή Προσσέγγιση της Καινοτομίας.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_305  Οικολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες Οικολογίας. Οργανισμοί και μεταβολισμός. Αβιοτικοί παράγοντες. Στοιχεία πληθυσμιακής Οικολογίας. Σχέσεις ανάμεσα στα είδη (θήρευση – παρασιτισµός, ανταγωνισμός, συµβίωση, ουδετερότης).

Αλλαγές στο χρόνο (Εξέλιξη, Οικολογική Διαδοχή, Ποικιλότητα ειδών και πολυπλοκότητα).

Περιγραφή χαρακτηριστικών οικοσυστημάτων (Χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, Βιοσυστήματα (Διαπλάσεις) , αναφορά στις κυριότερες γνωστές διαπλάσεις). Βιογεωχημικοί κύκλοι (Κύκλος του άνθρακα, του αζώτου, του οξυγόνου, του φωσφόρου (ρύπανση και ευτροφισμός), Κύκλος του θείου και του νερού.

Ανθρωπογενείς επιδράσεις και συνέπειες στη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων. Κλιματική αλλαγή.

Προσέγγιση στην εφαρμογή οικολογικών αρχών στη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για την αποφυγή  επιπτώσεων  στα οικοσυστήματα.

Περίγραμμα Μαθήματος