Δύτης


Το Π.Μ.Σ.  επανιδρύθηκε με την 13920 απόφαση (ΦΕΚ Β 1696/2018) και απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

«Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών ζωής, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στη βιώσιμη παραγωγή υδρόβιων οργανισμών με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο αντικείμενο αυτό εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στη βιώσιμη παραγωγή, η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εφαρμογών.

Έμφαση δίδεται στην περιβαλλοντική διάσταση, στις εφαρμογές και στις τεχνικές παραγωγής.

Το Π.Μ.Σ το οποίο έχει λειτουργήσει τα τελευταία τρία Ακαδημαϊκά έτη από το 2016- 2017 έως το 2021-2022 (εκτός 2019-2020), είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και προσκεκλημένων ομιλητών και επαγγελματιών του χώρου των υδατοκαλλιεργειών που συνέβαλλαν στις διαλέξεις και τις εκπαιδευτικές του δράσεις.

Για τη διετία 2022 – 2024 Διευθυντής του Π.Μ.Σ διατελεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Μουτόπουλος Δημήτριος (αριθμ. 8/16-6-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος).


Στόχοι του Π.Μ.Σ.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στην υδατοπαραγωγική κοινότητα εξειδικευμένο προσωπικό με αντίληψη, κουλτούρα και δεξιότητες που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις στον χώρο της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών στο πλαίσιο της θεσμικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στο υδάτινο οικοσύστημα, τους εκμεταλλευόμενους οργανισμούς, τα συστήματα παραγωγής, τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και σε μεθοδολογίες επιστημονικής προσέγγισης του αντικείμενου.

Σκοποί του προγράμματος σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης είναι:

  1. Η γνώση και κατανόηση αρχών της υδατοκαλλιέργειας και την ποικιλομορφία των ειδών που καλλιεργούνται και των σύγχρονων εξελίξεων.
  2. Η κατανόηση και κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των αειφόρων πρακτικών στον τομέα της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών.
  3. Ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής αξιολόγησης των νέων εξελίξεων της παραγωγής όσον αφορά τις εμπορικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές
  4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα και η σύνθεση των πληροφοριών από διεπιστημονικές πηγές.
  5. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την ανάλυση της έρευνας με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.
  6. Η τελική απόδοση επιστημόνων στον ευρύτερο υδατοπαραγωγικό τομέα με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα.
  7. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

«Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε με την 13920 απόφαση (ΦΕΚ Β 1696/2018)