Διπλωματική Εργασία

Κανονισμός Εκπόνησης και Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας


2.1. Γενικό πλαίσιο – Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 3/23-02-2022 θέμα 1ε απόφαση της Συνέλευσης κάθε φοιτητής που ακολουθεί το προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος υποχρεούται στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), όπου στο πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται ως τα υποχρεωτικά μαθήματα AS-900, AS-901, AS-1000 και ΑS-1001 του 9ου και 10ου εξάμηνου σπουδών, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του, με θέμα το οποίο έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος. Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ψήφιση του από τη Συνέλευση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειών, που μετονομάστηκε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειών (αρ. 18/02.11.2023, θέμα 2α). Στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος ανήκουν όλα τα θέματα που αφορούν στον παρόντα κανονισμό.

Η ΔΕ είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της ΔΕ καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών είναι θέματα έρευνας και εφαρμογής γνώσεων με χρήση βιβλιογραφίας, που έχουν άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Στόχος της διπλωματικής είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες προκειμένου να:

α. αναλύσουν ένα σύνθετο πρόβλημα εντοπίζοντας τις βασικές γνώσεις και εργαλεία που απαιτεί η επίλυσή του,

β. σχεδιάσουν, υιοθετήσουν και εφαρμόσουν μια δομημένη, αρθρωτή μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων υιοθετώντας διεθνώς αποδεκτές πρακτικές,

γ. καταγράψουν τη διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος, την μεθοδολογία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους με περιεκτικό και κατανοητό τρόπο,

δ. παρουσιάσουν την εργασία τους ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και κοινού, απαντώντας σε όσες ερωτήσεις τεθούν σε σχέση με την εργασία τους.


2.2. Διαδικασία υποβολής και έγκρισης θεμάτων διπλωματικών εργασιών

Η Συνέλευση του Τμήματος, με απόφασή της, ορίζει ένα μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως Υπεύθυνο Διπλωματικών Εργασιών (ΥΔΕ) στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές προκειμένου να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας και οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του παρόντος κανονισμού εκπόνησης διπλωματικών εργασιών.

Κάθε μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος, μόνιμο ή έκτακτο, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, υποβάλλει στην Συνέλευση  μέσω του ΥΔΕ τουλάχιστον τέσσερα (4) θέματα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή όσα κρίνει η Συνέλευση, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των φοιτητών. Το κάθε θέμα συνοδεύεται από σχετικό περίγραμμα στόχων κλπ.

Τα θέματα αυτά εγκρίνονται από τη Συνέλευση, με ευθύνη του ΥΔΕ διατηρείται μητρώο  των θεμάτων διπλωματικών εργασιών του Τμήματος και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Τμήματος για την ενημέρωση των φοιτητών.

Η λίστα θεμάτων παραμένει ενεργή για όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Στη λίστα των διαθέσιμων διπλωματικών ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί να προσθέσει ένα καινούργιο θέμα καθ’ όλη την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου ακολουθώντας την ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία.

Η ισχύς του πίνακα θεμάτων διπλωματικών εργασιών μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συνέλευσης, εφόσον δεν έχει, για οποιονδήποτε λόγο, συνταχθεί με την έναρξη του επόμενου εξαμήνου νέος πίνακας.

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τμήματος, εφόσον υπάρχουν.


2.3. Διαδικασία ανάθεσης διπλωματικής εργασίας

Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων, στα οποία έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση. Οι φοιτητές, μετά από συνεννόηση με τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς και έγγραφη έγκρισή τους, καταθέτουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία δηλώνουν το θέμα διπλωματικής εργασίας που επέλεξαν σε συνεργασία με τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).

Η ανάθεση των διπλωματικών εγκρίνεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης. Οι φοιτητές μπορούν καθ’ όλη την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου να κατοχυρώσουν θέμα διπλωματικής, που όμως ανατίθεται οριστικά μετά τη σχετική έγκριση των αρμοδίων Οργάνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI). Το θέμα και το όνομα του φοιτητή ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος αμέσως μετά για να ενημερώνονται οι φοιτητές για την διαθεσιμότητα μιας διπλωματικής ή όχι.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται, υποβάλλεται και παρουσιάζεται ατομικά από κάθε φοιτητή/φοιτήτρια.

Με στόχο την κατά το δυνατόν διευρυμένη εκπαίδευση των φοιτητών, τη δημιουργία επιστημονικών αντικειμένων διεπιστημονικού χαρακτήρα αλλά και για λόγους εξωστρέφειας, το Τμήμα ενθαρρύνει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στα πλαίσια διατμηματικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου ή συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια (π.χ. Erasmus), ερευνητικά ιδρύματα και παραγωγικούς φορείς. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, επιστημονικά Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας ορίζεται το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, μόνιμο ή έκτακτο, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Είναι χρήσιμο να ληφθεί υπόψη πως η έκταση του επιστημονικού αντικειμένου να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατή, υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας, η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, παράταση μπορεί να δοθεί μόνο μετά από έγγραφη έγκριση και αιτιολόγηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού και έγκριση από τη Συνέλευση, μέχρι το πολύ ένα (1) ακόμη ακαδημαϊκό έτος (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι ο φοιτητής εγκατέλειψε το θέμα και απαιτείται να αναλάβει άλλο, με νέα ανάθεση, με απόφαση της Συνέλευσης.

Διπλωματική, η οποία είναι ανενεργή (δεν έχει γίνει οποιαδήποτε εργασία) για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο με αίτηση του καθηγητή και απόφαση της Συνέλευσης, ακυρώνεται και ειδοποιείται ο φοιτητής να αναζητήσει άλλη διπλωματική. Η διπλωματική αυτή μπορεί να ανατεθεί σε άλλο φοιτητή.

Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να επιβλέπει έως 8 διπλωματικές εργασίες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι π.χ. εκπαιδευτικής άδειας, συνταξιοδότησης ή άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την απουσία του επιβλέποντα κατά την περίοδο εξέτασης της διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής επιβλέπων ο οποίος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.


2.4. Διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων ώστε να επιλύεται, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο (υλοποίηση) επίπεδο, ένα ή περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στις επιστήμες και τεχνολογίες του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και να υλοποιεί κάποια τεχνολογία ή ιδέα. Στον φοιτητή παρέχεται με τον τρόπο αυτό, η ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Διπλωματικές εργασίες μπορούν να είναι:

  1. Ερευνητικές /Θεωρητικές: εστιάζουν στην ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση επιστημονικών πληροφοριών για ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού μοντέλου ή επέκταση κάποιου υπάρχοντος και εφαρμογή του σε επίλυση προβλημάτων (Review).
  2. Ερευνητικές/πειραματικές: εστιάζουν στην επίλυση προβλήματος μέσα από την διενέργεια πειραματικής διαδικασίας ή μέσω της ανάλυσης αξιολόγησης και σύνθεσης πρωτογενών δεδομένων από διάφορες πηγές.

Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών οι οποίες εμφανίζουν στοιχεία πρωτοτυπίας και, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, παράγουν νέα γνώση, η οποία τεκμηριώνεται από την παρουσία ή μη του θέματος στη διεθνή βιβλιογραφία.

Η επιστημονική ευθύνη εκπόνησης της διπλωματικής ανήκει στον εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη της επίβλεψης και υποστήριξης του φοιτητή (Επιβλέπων), σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική και ακαδημαϊκή δεοντολογία και πρακτική.

Είναι σημαντικό ο φοιτητής να ακολουθήσει πιστά το χρονοδιάγραμμα και να εφαρμόσει όλες τις φάσεις της, ώστε να επιτευχθεί ένα επιστημονικά ορθό και τεχνικά αποδεκτό αποτέλεσμα. Η παράταση στην προθεσμία υποβολής των εκθέσεων προόδου πρέπει να αποφεύγεται και κάθε αντίστοιχη καθυστέρηση, θα αυξάνει το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, παράταση μπορεί να δοθεί μόνο μετά από συνεννόηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού με τη Συνέλευση.

Οι υποχρεώσεις του επιβλέποντα εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν:

  • Τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης της διπλωματικής πραγματοποιώντας συναντήσεις, μετά από αμοιβαία συνεννόηση με τον φοιτητή, κατά κανόνα μια φορά το μήνα.
  • Τον καθορισμό του υλικού (εργαλεία ανάπτυξης, πλατφόρμες κλπ.) που θα χρησιμοποιήσει ο φοιτητής και την παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης.
  • Τη συνεχή υποστήριξη του φοιτητή σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία του και σε περίπτωση που απαιτείται, την παροχή στο φοιτητή του απαραίτητου περιβάλλοντος και εργαλείων για την επιτυχή εκπόνηση της εργασίας
  • Την έγκαιρη ενημέρωση της Συνέλευσης για πιθανά προβλήματα στη συνεργασία του με το φοιτητή, για πιθανές καθυστερήσεις, για την ανάγκη παράτασης της ολοκλήρωσης της εργασίας κλπ.

Ο Υπεύθυνος Διπλωματικών Εργασιών  (ΥΔΕ) οφείλει:

  • Να συνεργάζεται και να ενημερώνει την αντίστοιχη Συνέλευση για πιθανά προβλήματα κατά την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών.
  • Να επιλύει προβλήματα που ανακύπτουν από την συνεργασία του επιβλέποντα εκπαιδευτικού με του φοιτητή που εκπονεί μια διπλωματική.
  • Να ελέγχει την πρόοδο εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών από τους φοιτητές.

2.5. Διαδικασία διακοπής της διπλωματικής εργασίας

Κατά την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας είναι δυνατόν, τόσο από την πλευρά του Επιβλέποντα όσο και από την πλευρά του/της φοιτητή/φοιτήτριας, να συντρέξουν διάφοροι λόγοι που υπαγορεύουν τη διακοπή της. Η διακοπή της εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου δήλωσης διακοπής εκπόνησης διπλωματικής εργασίας το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα V. Το συγκεκριμένο έντυπο μπορεί να υπογράφεται είτε μόνο από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, είτε μόνο από τον Επιβλέποντα, είτε και από τους δύο.

Στην περίπτωση που η αίτηση διακοπής της διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται εντός των δύο πρώτων μηνών από την ημερομηνία έναρξης, η συμπλήρωση του πεδίου αιτιολόγηση είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Ως ημερομηνία διακοπής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του εντύπου στη Γραμματεία.

Στην περίπτωση που η αίτηση διακοπής της διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται μετά την πάροδο του πρώτου διμήνου, η συμπλήρωση του πεδίου αιτιολόγηση είναι υποχρεωτική και η αίτηση κατατίθεται για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.


2.6. Διαδικασία συγγραφής της διπλωματικής εργασίας

Το αποτέλεσμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να παρουσιάζεται σε τέτοια μορφή ώστε αφενός η διπλωματική να είναι περιεκτική και αφετέρου να περιγράφει αναλυτικά το πρόβλημα και τη λύση του, περιλαμβάνοντας εκτός του κειμένου όλα εκείνα τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, παραπομπές, βιβλιογραφία κλπ. Η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει επίδειξη τυχόν συνοδευτικού λογισμικού ή υλικού που αναπτύχθηκε ή προσαρμόστηκε στο πλαίσιο της εργασίας. Κάθε διπλωματική εργασία θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη περίπου 300 λέξεων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και από μία σύντομη εκλαϊκευμένη περιγραφή 3 σελίδων το μέγιστο στην ελληνική γλώσσα, η οποία δύναται να δημοσιεύεται στον εκλαϊκευμένο περιοδικό τύπο. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας κατά κανόνα θα κυμαίνεται μεταξύ των 50 έως 80 σελίδων, χωρίς τα παραρτήματα. Η γλώσσα συγγραφής και εξέτασης των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν ο τίτλος και η περίληψη τα οποία θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και στην αγγλική.

Το κείμενο της διπλωματικής διαιρείται στις παρακάτω ενότητες (Παράρτημα VI):

α. Εισαγωγή που αφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση προσδιορισμό και καθορισμό του προβλήματος και των περιεχομένων της διπλωματικής.

β.   Υλικά και μέθοδοι

γ.   Αποτελέσματα (Θεωρητικά/Πειραματικά)

δ.   Συζήτηση-αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ε.   Βιβλιογραφία

στ. Παραρτήματα


2.7. Διαδικασία παράδοσης – παρουσίασης διπλωματικής

Μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής και ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και εισήγηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού η διπλωματική εργασία υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα (Παράρτημα ΙΧ). Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός με το ίδιο έγγραφο προτείνει τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος (εισηγητής) και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ. Η Επιτροπή μπορεί να συμπληρωθεί από μέλη ΔΕΠ ή επιστημονικούς συνεργάτες άλλου Τμήματος του οικείου ή διαφορετικού ΑΕΙ που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο.

Η τριμελής επιτροπή εγκρίνεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μαζί με το Έντυπο Υποβολής της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό, υποβάλλονται ένα αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή. Η κατάθεση των παραπάνω αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας.

Μετά την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός σε συνεννόηση  με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ορίζουν ημερομηνία  παρουσίασης και παράλληλα αναρτά  ανακοίνωση  στο με τον τίτλο της διπλωματικής, το όνομα του φοιτητή, την ώρα και την αίθουσα της παρουσίασης έτσι, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών κατά την παρουσίαση.

Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν την εξέταση.

Διπλωματικές μπορούν να εξετάζονται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους.

Αν ο φοιτητής οι εξεταστές  δεν παραστούν  στη διαδικασία της κρίσης την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα, η  Εξεταστική Επιτροπή ορίζει νέα ημερομηνία εξέτασης με νέα ανακοίνωση.


2.8. Εξεταστική  διαδικασία

Η παρουσίαση αποτελεί τμήμα της τελικής εξέτασης. Η επιτυχία του φοιτητή κρίνεται τόσο από το περιεχόμενο, όσο και από την παρουσίαση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια της δημόσιας παρουσίασης.

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος φοιτητές.

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τους βαθμούς των φοιτητών που παρουσίασαν την διπλωματική εργασία τους.

Κάθε μέλος της επιτροπής εξέτασης της διπλωματικής εργασίας αποφασίζει ξεχωριστά για το βαθμό που θα δοθεί στην διπλωματική εργασία.

Ο βαθμός διπλωματικής εργασίας του φοιτητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών που προτάθηκαν από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Το πρακτικό αξιολόγησης/βαθμολογίας (Παράρτημα VIΙΙ) υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Τμήμα μέσω πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση που μια διπλωματική εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία και απαιτείται η εκ νέου υποβολή της στην Γραμματεία, με τις αναγκαίες συμπληρώσεις/διορθώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Εξέτασης. Η Επιτροπή Εξέτασης αξιολογεί την διπλωματική και αποφαίνεται, όπως και κατά την πρώτη κρίση, εντός 4 εβδομάδων.

Αν η Επιτροπή Εξέτασης δεν εγκρίνει την δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, ο εισηγητής παραπέμπει την υπόθεση στην Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται για την συνέχιση ή διακοπή της διπλωματικής εργασίας.


2.9. Δημοσιότητα και πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι διπλωματικές εργασίες που έχουν εξεταστεί και ολοκληρωθεί με επιτυχία αναρτώνται στο ιστότοπο του Τμήματος με ευθύνη του Υπεύθυνου Διπλωματικών Εργασιών και του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Όλο το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί πνευματική περιουσία του Τμήματος (Παράρτημα Χ) και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (ολόκληρη ή μέρος της) χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα και του επιβλέποντα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον συγγραφέα της εργασίας, στον τίτλο της εργασίας και στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειών. Τα αναγραφόμενα στην διπλωματική εργασία δεν αποτελούν απαραίτητα και απόψεις του Τμήματος ή της επιτροπής που την ενέκρινε.