Διδακτορικές Σπουδές

2024


Υποψήφια: ΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

 • Τίτλος Διατριβής: “Διερεύνηση της κολυμβητικής συμπεριφοράς ιχθύων υδατοκαλλιέργειας (Sparus aurata, Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758) μέσω Video monitoring”
 • Ανάθεση: 21/03/2024
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)- ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

2023


Υποψήφια: CYPRIAN MARTINA

 • Τίτλος Διατριβής:  “Αλιευτική διαχείριση και διατήρηση ελασμοβράγχιων στον Αμβρακικό κόλπο” – “Fisheries and management and sustainability of elasmobranchs in Amvrakikos Gulf”
 • Ανάθεση: 15/09/2023
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπ. Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- CARLOTTA MAZZOLDI(DEPARTMENT OF BIOLOGY, UNIVERSITY OF PADOVA)

Υποψήφια: ΠΑΤΣΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 • Τίτλος Διατριβής:   “Διερεύνηση της επίδρασης του περιβάλλοντος εκτροφής στην συγκαλλιέργεια ιχθύων και φυτών σε κλειστό σύστημα ενυδρειοπονίας” – “Investigation of the effect of rearing environment on co-cultivation of fish and plants in a closed aquaponic system”
 • Ανάθεση: 15/09/2023
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφια: ΜΠΟΜΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

 • Τίτλος Διατριβής:  «Μελέτη του περιβαλλοντικού DNA και του μικροβιώματος του καλλιεργούμενου μυδιού (Mytilusgalloprovincialis) και άλλων αυτόχθονων δίθυρων σε παράκτιες ζώνες της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τεχνικές αλληλούχησης Τρίτης Γενιάς» – Study of the enviromental DNA and the microbial diversity of Mediterranean Mussel (Mytilus galloprovincialis) and other endemic bivalves in Greek coastal zones, using ‘Third Generation’ sequencing techniques
 • Ανάθεση: 13/09/2023
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφια: ΤΡΩΙΑΝΟΥ ΕΥΑ

 • Τίτλος Διατριβής: “Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος γενωμικής επιλογής για την γενετική βελτίωση του ρυθμού
  ανάπτυξης στο εκτρεφόμενο λαβράκι (Dicentrarchus labrax)” – “Design and implementation of an innovative genomic selection program for genetic rate improvement growth in the farmed sea bass (Dicentrarchus labrax)”
 • Ανάθεση: 30/6/2023
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ – ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφια: ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • Τίτλος Διατριβής: “Εφαρμογή της μεθόδου Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) στις υδατοκαλλιέργειες” – “Evaluationa and assessement of LCA method in aquaculture”
 • Ανάθεση: 30/5/2023
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

2022


Υποψήφιος: ΑΚΟΒΙΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: “Χαρακτηριστικά και βιωσιμότητα της αλιευτικής διαχείρισης λιμνοθαλασσών στον Αμβρακικό κόλπο” – “Characteristics and sustainability of coastal lagoon fisheries management in Amvrakikos gulf”
 • Ανάθεση: 15/11/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών– ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Καθηγητής, τμ.Βιολογίας, Παν.Πατρών)

Υποψήφιος: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: “Αξιολόγηση βιολογικών, οικολογικών και κοινωνικών πτυχών της κυπριακής πελαγικής αλιείας με παραγάδι για την ενημέρωση και τη βελτίωση της διαχείρισης του κλάδου” – “Evaluating the biological, ecological and social aspects of the Cypriot pelagic longline fishery to inform and improve management of the sector”
 • Ανάθεση: 09/12/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΔΑΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ερευνητής Β’ ΕΛΚΕΘΕ) – ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ερευνήτρια Γ’ ΙΝΑΛΕ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υποψήφιος: ΚΟΝΤΖΕ ΕΥΤΥΧΙΑ

 • Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη της μορφομετρίας σκελετικών στοιχείων οστεϊχθύων της ελληνικής ιχθυοπανίδας” – “Morphometric study of skeletal elements of osteichthyes of the Greek fish fauna”
 • Ανάθεση: 09/12/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών– ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής, τμ.Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Παν. Θεσσαλίας)

Υποψήφιος: ΠΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: “Εκτίμηση της χωρικής κατανομής της αλιευτικής πίεσης της μικρής παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα” – “Estimation of the spatial distribution of fishing pressure of the small coastal fisheries in Greece”
 • Ανάθεση: 09/12/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Επίκουρος Καθηγητής, τμ.Βιολογίας, Παν. Πατρών)

2021


Υποψήφιος: ΚΙΛΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: ««Προσδιορισμός της διατροφικής αξίας και της δυνατότητας μεταποίησης του στρειδόκτενου Pinctada imbricatα radiatα» – “Investigating the nutritional value and the potentiality of novelty products development of pearl-oyster Pinctada imbricata radiata”
 • Ανάθεση: 29/1/2021
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΤΣΙΡΩΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (Επίκ. Καθηγήτρια Γεωπονικού Παν. Aθηνών)

Υποψήφιος: ΧΩΡΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 • Τίτλος Διατριβής: «Εκτίμηση Ιχθυοπαθολογικών προβλημάτων πεπτικού συστήματος εκτρεφόμενων ψαριών στην Δ.Ελλάδα» – “Assessment of pathological problems of digestive truck of farmed fish from Western Greece”
 • Ανάθεση: 29/1/2021
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών- ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (Καθηγητής τμ. Γεωπονίας, Παν/μιου Ιωαννίνων)

2020


Υποψήφιος: ΓΙΩΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Τίτλος Διατριβής: «Αξιολόγηση και ενίσχυση πολιτικών διαχείρισης των ελασμοβράγχιων στη Μεσόγειο»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπ. Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- CARLOTTA MAZZOLDI(DEPARTMENT OF BIOLOGY, UNIVERSITY OF PADOVA)

Υποψήφιος: ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: «Παραβατικότητα αλιείας, θαλάσσιες, προστατευόμενες περιοχές και οικοσυστηματική διαχείριση»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Παν. Πατρών)

Υποψήφιος: ΤΣΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: « Ο οικολογικός ρόλος των εγκαταστάσεων Μυδοκαλλιέργειας στην Εγκατάσταση των Ξενικών Ειδών Ασκιδίων και λοιπών Βιοδιαβρατικών
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος: ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: «Ο ρόλος των διθύρων στις λιμνοθάλασσιες αμμονησίδες του Αμβρακικού»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Αν.Καθηγητής ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΠ)

Υποψήφιος: ΒUHLAK YULIA

 • Τίτλος Διατριβής: « Η χρήση ενός σύνθετου δείκτη ως μέθοδος αξιολόγησης της δυνατότητας ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας: μελέτη περίπτωσης σε περιοχές της Ουκρανίας»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ