Σύμφωνα με   το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος  52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022  με θέμα  Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.


Για την ανανέωση και την προσαρμογή του ΠΠΣ σε νέα επιστημονικά πεδία, στις αλλαγές που συμβαίνουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας και σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα ζητά σε ετήσια βάση τη γνώμη αποφοίτων, συναφών επιστημονικών οργανώσεων, επιμελητηρίων και εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΜΕΑ του Τμήματος θα συλλέγει μέσω επαφής με αποφοίτους του Τμήματος (κοινωνικά δίκτυα, τηλεφωνική επαφή, ερωτηματολόγια, …) χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.

Η διαδικασία αναθεώρησης θα σέβεται απολύτως τις κείμενες διατάξεις ώστε το σύνολο των φοιτητών (ενεργών και παρελθόντων) να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην απόκτηση πτυχίου του Τμήματος.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών θα υποστηρίζεται από τις παρακάτω επιτροπές:

(α) Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος και θα έχει ως ρόλο την εισήγηση προς τη Συνέλευση του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών βελτιωτικών αλλαγών στο προπτυχιακό πρόγραμμα και στον οδηγό σπουδών, την προετοιμασία της πιστοποίησης του ΠΠΣ, τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ, και την κατάστρωση του ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος εξετάσεων.

(β) Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και χρησιμοποιεί διάφορες πηγές όπως:

τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού,

τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,

τεχνικές αναφορές και μελέτες επιστημονικών φορέων σχετικά με τις εξελίξεις και τις νέες ερευνητικές τάσεις στην Επιστήμη της Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,

τεχνικές αναφορές και μελέτες εργοδοτικών φορέων σχετικά με την απορρόφηση αποφοίτων Τμημάτων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ιδιαίτερη αναφορά στους κλάδους της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μελετώνται εκτενώς από την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και την ΟΜΕΑ του Τμήματος με μοναδικό σκοπό την επικαιροποίηση του ΠΠΣ και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και στην επιστημονική κοινότητα του γνωστικού αντικειμένου της  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.