Μεταδιδακτορική Έρευνα

Δημήτρης Γκίκας
Δημήτρης Κ. Γκίκας

Ο Δρ. Δημήτρης Κ. Γκίκας: είναι Μηχανικός Πληροφορικής με ειδίκευση στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Εξόρυξης Δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, στην Συμπεριφορά του Διαδικτυακού Χρήστη και στην Βιοοικονομία.Εργάζεται ως Λέκτορας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.
Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Επισκέπτης Λέκτορας στο ΠΜΣ Βιώσιμης Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών με πεδίο έρευνας την εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης σε οργανισμούς του θαλάσσιου οικοσυστήματος και υπεύθυνος για την ψηφιακή στρατηγική σχεδίαση και διάχυσης των ερευνητικών προγραμμάτων. Ακολούθως, είναι υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και ανάπτυξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας στην εταιρία OWEB Digital Experience και εργάζεται ως σύμβουλος ψηφιακής στρατηγικής και ψηφιακού επιχειρείν σε μεσαία και μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα και ερευνητικά έργα.
Κατέχει πτυχίο στην Μηχανική της Πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών με εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη & Πράκτορες από την Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής Μηχανικής από το Πανεπιστήμιο του Εσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατέχει επίσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ από την Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Είναι διδάκτορας του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης των Υπολογιστών και του Μάρκετινγκ.
Η διδακτορική του διατριβή έχει θέμα την “Εξόρυξη Δεδομένων για Βελτιωμένη Λήψη Αποφάσεων στο Μάρκετινγκ. Εφαρμογές σε Δεδομένα Συμπεριφοράς Καταναλωτών σε Φυσικό και Ψηφιακό Περιβάλλον με την Χρήση Μοντέλου Μηχανικής Μάθησης”.
Για περισσότερο από μια δεκαετία εργάζεται ώς Λέκτορας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνοντας τμήματα όπως το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Μουσειολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πάτρας. Έχει επίσης εργαστεί στα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕΜΕΣ) και Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων(ΔΟΕΠΤΜ), της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, του πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή στρατηγική, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, μηχανές αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριφορά χρηστών, κ.α.
Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων:
1) «Γενετική Ανάλυση με Έμφαση στην Ενισχυμένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και την Χρήση Μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Διεύρυνση και Προώθηση της Διάχυσης της Εκστρατείας Διάσωσης του Επαπειλούμενου Είδους (ΠΙΝΝΑ) PINNA NOBILIS.
2) «Ανάπτυξη Σεναρίων Διαχείρισης Κινδύνων (Monte Carlo) Λαμβάνοντας Υπόψη Περιβαλλοντικά και Χωροταξικά Δεδομένα σε Σχέση με τα Ασφαλιστικά και Οικονομικά Αποτελέσματα της Παραγωγής.
3) Ερευνητικό Έργο PRED-e-S. Μελέτη και Πρόβλεψη της Συμπεριφοράς του Διαδικτυακού Χρήστη με την Χρήση Προγνωστικών Αναλυτικών (Predictive Analytics) σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
4) Διερεύνηση και Ανάλυση των Αιτιών της Σπατάλης Τροφίμων. Ποσοτική Καταγραφή της Σπατάλης Τροφίμων στα Νοικοκυριά στην Ελλάδα. Δημιουργία Εφαρμογής Καταγραφής Ποσοτήτων». Στα Πλαίσια του Έργου Έρευνα και Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα – FWAC.
Συγγράφει και παρουσιάζει επιστημονικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων άρθρων περιοδικών, άρθρων συνεδρίων, κεφαλαίων βιβλίων και άρθρων για επιχειρήσεις, σε θέματα μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και εμπορίου, ψηφιακού μάρκετινγκ, συμπεριφοράς χρηστών στο διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βιοπληροφορικής και ηθικής της πληροφορικής.
Είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος κ.α.”Gutentor Advanced Text

Dimitris C. Gkikas 

Dr. Dimitrios C. Gkikas is a Computer Engineer specializing in applications of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Data Mining in Digital Business, E-commerce, Digital Marketing, Online User Behavior, and Bioeconomy. He works as a Lecturer in the Department of Administrative Science and Technology, School of Economic Sciences & Business Administration, University of Patras.
He is a Postdoctoral Researcher and Visiting Lecturer at the MSc in Sustainable Fisheries & Aquaculture, in the School of Agricultural Sciences, University of Patras, focusing on the application of machine learning models to marine ecosystem organizations and responsible for the digital strategy design and dissemination of research programs. Subsequently, he is responsible for digital strategy and development of electronic entrepreneurship at OWEB Digital Experience and works as a consultant for digital strategy and digital business in medium and large business schemes and research projects.
He holds a degree in Computer Engineering with postgraduate studies in Computer Science specializing in Artificial Intelligence & Agents from the School of Computer Science and Electronic Engineering at the University of Essex, United Kingdom. He also holds a master’s degree in Electronic Entrepreneurship and Digital Marketing from the School of Science and Technology of the International Hellenic University. He is a Ph.D. holder from the former Department of Business Administration of Agricultural Products and Food of the School of Economics and Business Administration of the University of Patras, specializing in the fields of Computer Science and Marketing.
His doctoral thesis is titled “Data Mining for Improved Decision Making in Marketing. Applications in Consumer Behavior Data in Physical and Digital Environments Using a Machine Learning Model.”
For more than a decade, he has worked as a Lecturer in tertiary education, including departments such as the Department of International & European Economic Studies at the School of Economic Sciences of the Athens University of Economics and Business, the Department of Business Administration of Agricultural Products & Food, the School of Economic Sciences & Business Administration, and the Department of Museology, School of Humanities and Social Sciences, University of Patras. He has also worked in the Departments of Accounting & Finance, Business Administration (DEMS), and Administration, Economics & Communication of Cultural & Touristic Units (DOEPTM), School of Administration & Economics, former Western Greece University of Applied Sciences. His research interests include artificial intelligence, digital strategy, electronic entrepreneurship, search engines, social media, user behavior, etc.
He has participated in several research programs:
“Genetic Analysis with Emphasis on Enhanced Decision-Making Process and the Use of Artificial Intelligence Models for the Expansion and Promotion of the Rescue Campaign of the Endangered Species (PINNA) PINNA NOBILIS.
“Development of Risk Management Scenarios (Monte Carlo) Considering Environmental and Spatial Data in Relation to Insurance and Economic Outcomes of Production.”
Research Project PRED-e-S. Study and Prediction of Online User Behavior Using Predictive Analytics in an E-commerce Environment.
“Investigation and Analysis of the Causes of Food Waste. Quantitative Recording of Food Waste in Households in Greece. Creation of a Recording Application of Quantities.” As part of the Research and Campaign for the Reduction of Food Waste in Greece – FWAC.
He writes and presents scientific papers, including journal articles, conference papers, book chapters, and business articles on topics such as machine learning, data mining, electronic entrepreneurship and commerce, digital marketing, online user behavior, social media, bioinformatics, and computer ethics.
He is a regular member of the European Artificial Intelligence Association, the Hellenic Artificial Intelligence Society, the European Marketing Academy, the Hellenic Marketing Academy, the Association of Informatics of Greece, etc.

Γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική ανάλυση με έμφαση στην ενισχυμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την χρήση Μοντέλων τεχνητής Νοημοσύνης για την διεύρυνση και προώθηση της διάχυσης της εκστρατείας διάσωσης της πίννας»

Διάρκεια: 25/10/2022 – 25/10/2024

Επικεφαλής Μεταδιδακτορικής Έρευνας: Ιωάννης Θεοδώρου,  Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξής & Τροφίμων, ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 201-202 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών