Εικόνα Εξάμηνο 2

AS_200  Οργανική & Βιολογική Χημεία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος

Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία και τις Οργανικές Ενώσεις, Ταξινόμηση και Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων, Υβριδισμός στις Οργανικές Ενώσεις, Ισομέρεια και Στερεοχημεία, Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, Αλειφατικοί Υδρογονάνθρακες, Αλκυλαλογονίδια, Αλκοόλες, Αλδεϋδες, Κετόνες και παράγωγα των καρβονυλικών ενώσεων,  Καρβοξυλικά Οξέα και παράγωγα, Ισοπρενοειδείς ενώσεις, Συντονισμός-Συζυγιακό φαινόμενο, Αρωματικές ενώσεις και παράγωγα, Βιομόρια:  Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες, Βιομόρια:  Ετεροκυκλικές ενώσεις φυτικής και ζωικής προέλευσης, Βιομόρια: Υδατάνθρακες, Σάκχαρα, Βιομόρια: Λιπίδια, Βιομόρια: Νουκλεοτίδια και Νουκλεϊκά οξέα

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εισαγωγή στο Εργαστήριο-Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, Σκεύη και Όργανα Χημικού Εργαστηρίου, Χημικά Αντιδραστήρια,  Αβεβαιότητα πειραματικών αποτελεσμάτων και σημαντικά ψηφία, Περιεκτικότητα και Αραίωση Διαλυμάτων, Προσδιοριαμός pH-Ρυθμιστικά διαλύματα, Ανάλυση κατιόντων πρώτης αναλυτικής ομάδας, Απομόνωση καφεϊνης από τσάι, Οξυμετρία-Αλκαλιμετρία,  Προσδιορισμός οξύτητας ελαιολάδου και γάλακτος, Φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού: Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Πρωτεϊνών, Προσδιορισμός NO3- με ιοντική χρωματογραφία, Χημικές αντιδράσεις ανίχνευσης αμινοξέων, Ανίχνευση υδατανθράκων, Μετουσίωση πρωτεϊνών, Προσδιορισμός pI της γλυκίνης.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_201  Βοτανική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή – Κυτταρική Δομή. Φυτικό κύτταρο ‐ κυτταρικά έγκλειστα και οργανίδια. Φυτικοί Ιστοί (Μεριστώματα, Παρεγχυματικός, Στηρικτικός και Επιδερμικός Ιστός). Φυτικοί Ιστοί (Αγωγός και Εκκριτικός Ιστός). Φυτικά όργανα (ρίζα). Φυτικά Όργανα (βλαστός). Φυτικά όργανα (φύλλο) –Φυσιολογία φωτοσύνθεσης. Φυτικά όργανα (άνθος). Μικροοργανισμοί και η βιολογία των φυτών (Βακτήρια‐ Μύκητες‐Ιοί). Προσαρμογές Φυτών στο Περιβάλλον. Διακίνηση Νερού – διαπνοή. Θρέψη φυτών. Κίνδυνοι και φυτά του Μεσογειακού περιβάλλοντος.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_202  Ζωολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το ζωικό κύτταρο. Ιστολογία με έμφαση στα ανώτερα ζώα (τύποι ιστών και ρόλος αυτών).. Το Ζωικό Βασίλειο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων.  Μορφολογία/συμμετρία, μέγεθος και οργάνωση/πολυπλοκότητα των ζωικών οργανισμών.. Αναπαραγωγή και κύκλος ζωής. Στοιχεία εμβρυολογίας και οντογένεσης.. Ομοιόσταση και αύξηση ζωικών οργανισμών.. Ηθολογία και τρόποι διαβίωσης και προσαρμογής στο περιβάλλον. Ταξινομικές κατηγορίες ζώων. Στοιχεία εξελικτικής/φυλογένεσης, συστηματικής και ζωογεωγραφίας.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_203  Φυσική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μονάδες, φυσικές ποσότητες και διανύσματα. Ευθύγραμμη κίνηση.  Κίνηση σε δύο ή τρεις διαστάσεις.  Νόμοι του Νεύτωνα.  Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα.  Έργο και κινητική ενέργεια.  Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας.  Ορμή, ώθηση και κρούσεις.  Περιστροφική κίνηση στερεών σωμάτων.  Δυναμική της περιστροφικής κίνησης.  Ισορροπία και ελαστικότητα.  Βαρύτητα.  Περιοδική κίνηση. Μηχανική των ρευστών.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_204  Πληροφορική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικές πληροφορίες-Ιστορική αναδρομή. Δομή προσωπικού υπολογιστή. Δεδομένα και πληροφορία. Κεντρική μονάδα επξεγασίας (CPU).Αριθμητική και λογική μονάδα. Μονάδα ελέγχου. Καταχωρητές. Κύρια μνήμη. Βοηθητική ή δευτερεύουσα μνήμη. Λανθάνουσα μνήμη.  Εικονική μνήμη. Περιεχόμενο της μνήμης. Μέτρηση της χωριτικότητας της μνήμης. Μονάδες εισόδου-εξόδου. Σκληροί δίσκοι. Οπτικοί δίσκοι. Δικτυακός εξοπλισμός.Hub.Switching Hub. Router. Μέθοδοι συνδεσης δικτύων. Αριθμητικά συστήματα. Διαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Παράσταση αριθμών στον υπολογιστή. Πρόσθεση αφαίρεση. Παράσταση συμπληρώματος ως προς 1. Παράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Λειτουργικά συστήματα.Το λειτούργικό σύστημα των Windows. Internet-Υπηρεσίες που προσφέρει το internet. Οι υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού.Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Φυλλομετρητές.Επεξεργασία κειμένου με το MS Word. Υπολογιστικά φύλλα. Excel. Το πρόγραμμα παρουσάσεων MS-PowerPoint. Συστήματα ανάλυσης δεδομένων.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_205  Ξένη Γλώσσα 2