Εικόνα Εξάμηνο 5

AS_500   Δυναμική πληθυσμών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κύριες έννοιες που χρησιμοποιούνται στις μελέτες δυναμικής των πληθυσμιακών μεγεθών. Πληθυσμός, απόθεμα, αφθονία και πυκνότητα.  Στρατολόγηση, μετανάστευση, θνησιμοτητα. Αρχές κατασκευής μοντέλων. Τύποι μοντέλων.  Πληθυσμιακά μοντέλα.  Δυναμική αλιευτικών πληθυσμών.  Εκτίμηση βιολογικών και αλιευτικών παραμέτρων με τη χρήση λογισμικού. Εκτίμηση αλιευτικής προσπάθειας και μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Μοντέλα επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων. Οικοσυστημικά μοντέλα υδάτινων συστημάτων. Εφαρμογές δυναμικής πληθυσμού σε καλλιέργειες. Μοντελοποίηση αλληλεπίδρασης κλιματικών και ανθρωπογενών πιέσεων στα ιχθυοαποθέματα.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_501  Γενετική Πληθυσμών & Διατήρησης – Βιοποικιλότητα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιγραφή Θεωρητικού Μέρους:

Εισαγωγή στη Βιοποικιλότητα, βαθμίδες της βιοποικιλότητας, λειτουργίες του Οικοσυστήματος, κύριες πηγές κινδύνων για τη βιοποικιλότητα. Γενετική βιοποικιλότητα.  Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή. Έννοιες της πληθυσμιακής γενετικής – ποιοτικοί χαρακτήρες στους πληθυσμούς. Εισαγωγή στις μοριακές μεθόδους (Μοριακοί markers).  Νόμος Hardy – Weinberg.  Παραβιάσεις του Νόμου Hardy-Weinberg και εξελικτικές δυνάμεις που δρουν στην κατεύθυνση αλλαγής γονιδιακών συχνοτήτων. Κλασσικές Μοριακές και σύγχρονες γενωμικές μέθοδοι στην υπηρεσία της Γενετικής Διατήρησης. Εργαλεία και τεχνικές νέας γενιάς στην αξιολόγηση της βιοποικιλότητας  Πληθυσμοί, διαχειριστικές μονάδες, Εξελικτικά σημαντικές μονάδες Φυλογένεση, DNA Barcoding, Φυλογεωγραφία Γενετική διατήρησης πληθυσμών (Conservation Genetics). Γενετική μικρών πληθυσμών και εφαρμογή της στη γενετική διατήρησης (γενετική παρέκκλιση, πραγματικό και δραστικό μέγεθος πληθυσμού, ομομειξία, πληθυσμιακή στενωπός). Προσαρμογή I: Υπογραφές Επιλογής (Signatures of Selection) – Προσαρμογή II: Γενετική και Γενωμική «τοπίου» (Landscape Genetics and Genomics). Μελέτες ανάλυσης περιβαλλοντικού DNA (e-DNA), μη επεμβατικές μέθοδοι δειγματοληψίας και γενετική παρακολούθηση ειδών και πληθυσμών (genetic monitoring). Μεταγονιδιωματική – Επιγονιδιωματική (Metagenomics – Epigenomics).

Περιγραφή Εργαστηριακού Μέρους:

Το Εργαστηριακό μέρος εστιάζεται στην γενετική ταυτοποίηση υδρόβιων οργανισμών με ανάλυση project.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_502  Ζωοτεχνία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σημασία της πρωτογενούς ζωικής παραγωγής στην αγροτική και εθνική οικονομία. Εξημέρωση και προέλευση των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών παγκοσμίως. Φυλές ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στην Ελλάδα. Γενική αναφορά στην γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών.  Βουστάσιο: Επιλογή της φυλής των αγελάδων (γαλακτοπαραγωγής – κρεοπαραγωγής ή/και μικτών αποδόσεων), ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου σταβλισμού (θέρμανση, αερισμός) και απαιτούμενες κτηνοτροφικές εργασίες στην διατροφή (καταμερισμός και διανομή της ζωοτροφής), την αναπαραγωγή (οιστρικός κύκλος), την άλμεξη των αγελάδων και τον τρόπο απομάκρυνσης αποβλήτων. Ποιμνιοστάσιο:  Επιλογή της φυλής των προβάτων (γαλακτοπαραγωγής – κρεοπαραγωγής ή/και μικτών αποδόσεων), ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου σταβλισμού (θέρμανση, αερισμός) και απαιτούμενες κτηνοτροφικές εργασίες στην διατροφή (καταμερισμός και διανομή της ζωοτροφής), την αναπαραγωγή (οιστρικός κύκλος), την άλμεξη, την κουρά των προβάτων και τον τρόπο απομάκρυνσης αποβλήτων. Αιγοστάσιο: Επιλογή της φυλής των αιγών (γαλακτοπαραγωγής – κρεοπαραγωγής ή/και μικτών αποδόσεων), ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου σταβλισμού (θέρμανση, αερισμός) και απαιτούμενες κτηνοτροφικές εργασίες στην διατροφή (καταμερισμός και διανομή της ζωοτροφής), την αναπαραγωγή (οιστρικός κύκλος), την άλμεξη των αιγών και τον τρόπο απομάκρυνσης αποβλήτων. Χοιροστάσιο: Επιλογή της φυλής των χοίρων, ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου σταβλισμού (θέρμανση, αερισμός) και απαιτούμενες κτηνοτροφικές εργασίες στην διατροφή (καταμερισμός και διανομή της ζωοτροφής), την αναπαραγωγή (οιστρικός κύκλος) και τον τρόπο απομάκρυνσης αποβλήτων. Κονικλοτροφείο: Επιλογή της φυλής των κουνελιών (κρεοπαραγωγής – παραγωγής γούνας, ή/και μικτών αποδόσεων), ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου σταβλισμού (θέρμανση, αερισμός) και απαιτούμενες κτηνοτροφικές εργασίες στην διατροφή (καταμερισμός και διανομή της ζωοτροφής) την αναπαραγωγή των κουνελιών (οιστρικός κύκλος) και τον τρόπο απομάκρυνσης αποβλήτων. Ορνιθοτροφείο: Επιλογή της φυλής των ορνίθων (κρεοπαραγωγής – ωοπαραγωγής, ή/και μικτών αποδόσεων), ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου του ορνιθοτροφίου (θέρμανση, αερισμός) και απαιτούμενες πτηνοτροφικές εργασίες στην διατροφή (καταμερισμός και διανομή της πτηνοτροφής), την αγορά ή/και αναπαραγωγή νεοσσών και τον τρόπο απομάκρυνσης αποβλήτων. Σωματομετρία και ατομική επιλογή των ζώων προς εκτροφή βάσει: 1) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε φυλής (διάπλαση κεφαλής, τραχήλου και σώματος,) και 2) της αρτιότητας του ζώου (τρόπος κίνησης/βηματισμού και στάσης του σώματος του, απουσία πληγών στο σώμα και δυσμορφιών στους μαστούς). Σημασία του εμβολιασμού των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών στην ζωική παραγωγή και εθνικά προγράμματα εμβολιασμού. Χρησιμότητα προγραμμάτων για δημιουργία βάσης δεδομένων και ορθής διαχείρισης των Κτηνοτροφικών – Πτηνοτροφικών Μονάδων. «Ευ Ζην» των ζώων και πτηνών, σχετική Νομοθεσία ως προς την διαβίωση και σφαγή αυτών. Καινοτομίες στην επιστήμη της Ζωοτεχνίας στις επόμενες δεκαετίες.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_503  Υδατοκαλλιέργειες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορία των υδατοκαλλιεργειών. Γλωσσάρι. Σκοπός της υδατοκαλλιέργειας.  Τυπικά και ευρέως καλλιεργούμενα είδη.  Βιολογική βάση των υδατοκαλλιεργειών. Μορφές υδατοκαλλιεργειών. Εκτατική, Εντατική και Υπερεντατική υδατοκαλλιέργεια.  Υδατοκαλλιέργειες φυκών.  Υδατοκαλλιέργειες ζωοπλαγκτού. Υδατοκαλλιέργειες ασπονδύλων.  Ιχθυοκαλλιέργειες. Τα βασικά στοιχεία φυσιολογίας και μεταβολισμού των εκτρεφόμενων οργανισμών.  Βασικές αρχές διαχείρισης εκτροφών. Η διαχείριση της τροφής.  Βασικός εξοπλισμός υδατοκαλλιεργειών.  Οι βασικές και κρίσιμες φυσικοχημικές παράμετροι. Υδροστατική. Υδροδυναμική. Ποιότητα νερού. Μεθοδολογία για την εκτίμηση της ρύπανσης από τις υδατοκαλλιέργειες. Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού και συστημάτων επεξεργασίας του νερού. Χειρισμός της αλατότητας. Μέτρηση επιπέδων του οξυγόνου στο νερό και των παραμέτρων της ποιότητας του νερού (Θερμοκρασία, Οξυγόνο, Αλατότητα, pH, ΝΟ3, ΝΟ2, ΝΗ3). Υπολογισμός παροχής νερού και αέρα. Θρέψη των καλλιεργούμενων οργανισμών. Εκτίμηση της ανάπτυξης και των λοιπών επιδόσεων εκτροφής.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_504  Ρύπανση Ποιότητα Υδάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος. Φυσικά Νερά και Υγρά απόβλητα: Φυσικά και Χημικά χαρακτηριστικά των φυσικών νερών. Διεργασίες στα φυσικά νερά. Ρύπανση Υδάτινων Συστημάτων (Ρύπανση από οργανικά απόβλητα, αιωρούμενα στερεά θερμική ρύπανση) φαρμακευτικές ουσίες, βαρέα μέταλλα). Ρύπανση Υδάτινων Συστημάτων (Ρύπανση από φαρμακευτικές ουσίες, βαρέα μέταλλα). Ευτροφισμός, Δείκτες ευτροφισμού των νερών. Μικροβιακή μόλυνση των νερών. Φυσικοί και τεχνικοί μηχανισμοί απορρύπανσης των υδάτων. Καθαρισμός του πόσιμου νερού. Γενικές αρχές καθαρισμού των υγρών αποβλήτων. Βιολογικοί καθαρισμοί. Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Κανονισμοί ποιότητας των υδάτων: Πόσιμα νερά, νερά για ζωική παραγωγή, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Περίγραμμα Μαθήματος