Εικόνα Εξάμηνο 1

AS_100    Γενική Βιολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Βιολογία, Φυσική και Χημεία στη μελέτη της Ζωής. Εισαγωγή. Χημεία των έμβιων όντων (χημικά στοιχεία, χημικοί δεσμοί στη ζωή, νερό). Χημεία των έμβιων όντων (μακρομόρια, προέλευση της ζωής). Κύτταρο, (προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύταρα και κυτταρικά οργανίδια). Κυτταρικός μεταβολισμός (ροή ενέργειας, βιολογικές αντιδράσεις (ένζυμα καταλύτες), Κυτταρική αναπνοή, παράγοντες που την επηρεάζουν, παραγωγή ενέργειας). Κυτταρικός κύκλος και διαίρεση (μίτωση, μείωση). Γενετική (Νόμοι του Μέντελ, DNA-RNA, βασικό δόγμα της βιολογίας). Εξέλιξη (Δαρβινική θεωρία, Νέο-Δαρβινισμός, οντογένεση και φυλογένεση, προσαρμογή, εξέλιξη των ειδών). Ανάπτυξη (κύρια αναπτυξιακά στάδια και μηχανισμοί).  Αρχιτεκτονικό πρότυπο των ζώων. Ταξινομική και φυλογένεση. Αρχές Οικολογίας

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_101  Γενική & Αναλυτική Χημεία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χημεία και μετρήσεις, Άτομα, Μόρια, Ιόντα, Ατομική και Μοριακή Δομή, Περιοδικός Πίνακας, Aριθμός οξείδωσης, Χημικός δεσμός, Χημικοί τύποι και ονοματολογία χημικών ενώσεων, Διαλύματα, Διαλυτότητα, Πρότυπα Διαλύματα, pH, Ρυθμιστικά Διαλύματα, Χημικές αντιδράσεις, Χημικές εξισώσεις και στοιχειομετρικοί υπολογισμοί, Αντιδράσεις εξουδετέρωσης, Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, Αντιδράσεις συμπλοκοποίησης, Αντιδράσεις καταβύθισης, Ποιοτική Ανάλυση, Ανάλυση των σημαντικότερων ομάδων κατιόντων και ανιόντων, Ποσοτική Ανάλυση, Ταξινόμηση των μεθόδων κλασικής και ενόργανης ποσοτικής ανάλυσης, Σταθμική ανάλυση, Ογκομετρική ανάλυση, Χρωματογραφία-Είδη Χρωματογραφίας, Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης-Ποτενσιομετρία, Οπτικές μέθοδοι ανάλυσης – Φαματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, Φασματοφωτομετρία υπερύθρου, Φασματοφωτομετρία εκπομπής, Ατομική απορρόφηση.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_102  Ωκεανογραφία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή, έννοιες, ιστορική ανασκόπηση, η Ωκεανογραφία στην Ελλάδα. Τεκτονικές πλάκες. Ιζήματα. Η χημεία του θαλασσινού νερού. Ατμοσφαιρική κυκλοφορία.  Η κυκλοφορία των νερών και τα θαλάσσια ρεύματα. Θαλάσσια κύματα. Παλίρροιες. Τα θαλασσινά οικοσυστήματα.  Μεσόγειος και ελληνικές θάλασσες. Η ρύπανση των θαλασσών.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_103  Βιοστατιστική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες. Πληθυσμός και Δείγμα. Είδη δειγματοληψίας. Τύποι μεταβλητών. Τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Πίνακες συχνοτήτων (κατανομές συχνοτήτων). Είδη διαγραμμάτων. Μέτρα κεντρικής τάσης (ή θέσης). Μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή. Ιδιότητες των μέτρων θέσης. Μέτρα διασποράς. Εύρος, Εκατοστημόρια (ή εκατοστιαίες θέσεις).Τεταρτημόρια και ενδοτεταρτημοριακό εύρος. Μέση απόκλιση. Διακύμανση και τυπική απόκλιση. Συντελεστής μεταβλητότητας. Ορισμός της ασυμμετρίας μιας κατανομής. Συντελεστής ασυμμετρίας. Ορισμός της κύρτωσης μιας κατανομής. Συντελεστές κύρτωσης. Υπολογισμός των μέτρων θέσης σε ταξινομημένα δεδομένα. Υπολογισμός των μέτρων διασποράς σε ταξινομημένα δεδομένα. Θηκογράμματα, φυλλογραφήμματα, διαγράμματα διασποράς. Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Ερμηνεία της ευθείας των ελαχίστων τετραγώνων. Εισαγωγή στις πιθανότητες. Ορισμός σχετικής πιθανότητας, σχετικού κινδύνου και του λόγου των σχετικών πιθανοτήτων. Ανασκόπηση των τεχνικών της περιγραφικής βιοστατιστικής ανάλυσης και χρήση τους σε μελέτες περιπτώσεων (case-studies).

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_104  Γεωπονικές Επιστήμες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Απαρχές και εξέλιξη της γεωργίας. Κομβικά σημεία στην ιστορία της γεωργικής παραγωγής. Ιστορική ανασκόπηση της γεωπονικής επιστήμης. Η κατάσταση των τροφίμων στον πλανήτη. Επισιτιστικό πρόβλημα και λύσεις. Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρελθόν και προοπτικές. Η παγκόσμια και η Ελληνική αγροτική παραγωγή. Α’: Χερσαίες Καλλιέργειες. Η παγκόσμια και η Ελληνική αγροτική παραγωγή. Β’: Χερσαία Ζωική παραγωγή. Η παγκόσμια και η Ελληνική αγροτική παραγωγή. Γ’: Υδατοκαλλιέργειες – Φυτική παραγωγή. Η παγκόσμια και η Ελληνική αγροτική παραγωγή. Δ’: Υδατοκαλλιέργειες – Ζωική παραγωγή. Επιπτώσεις των αγροτικών παραγωγικών μεθόδων στο περιβάλλον. Φιλικές στο περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες. Η σημασία της γεωπονικής επιστήμης στην παραγωγή. Οικονομικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Αγροτικής παραγωγής. Ανάγκες, προοπτικές και τάσεις της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_105  Ξένη Γλώσσα 1