ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

AS_3000  Αλιευτική Ωκεανογραφία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αλιευτική Ωκεανογραφική Έρευνα: Ιστορικό, επιδιώξεις, αποτελέσματα. Εισαγωγικό μάθημα στην ωκεανογραφία. Υδρολογικές δομές (μέτωπα, κυκλωνικές-αντικυκλωνικές δομές, ανοδικά ρεύματα, δορυφορική επισκόπηση περιβαλλοντικών παραμέτρων). Υδάτινες μάζες και υδρολογικές δομές στη Μεσόγειο θάλασσα. Υδρογραφικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου. Υδρολογικές δομές και η επίδραση τους στην κατανομή των πλαγκτικών οργανισμών (φυτοπλαγκτόν, πρωτογενής παραγωγή, ζωοπλαγκτόν, δευτερογενής παραγωγή, ιχθυοπλαγκτόν). Μικρά πελαγικά ψάρια και συσχετισμός με τις υδρολογικές δομές.  Μεγάλα πελαγικά ψάρια και συσχετισμός με τις υδρολογικές δομές.

Βενθοπελαγικά ψάρια και συσχετισμός με τις υδρολογικές δομές. Σύγχρονες τεχνικές ηχοεντοπισμού και εκτίμησης αλιευτικών αποθεμάτων.

Αλληλεπίδραση αλιείας, κλίματος και αβιοτικών παραμέτρων σε εκτεταμένες χωροχρονικές μεταβολές.

Ανταπόκριση αλιευτικών αποθεμάτων και βιωσιμότητα της αλιείας στις κλιματικές αλλαγές.

Αλληλεπίδραση μικροκλίματος σε ευαίσθητα οικοσυστήματα-αποθέματα.

Διαχείριση-αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων αλιείας και αβιοτικών παραμέτρων

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3001 Εφαρμογές  Τηλεπισκόπησης στον Πρωτογενή Τομέα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπιση και τους στόχους του μαθήματος.

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, RGB, μέγεθος αποθηκευμένης εικόνας.

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της δορυφορικής τηλεπισκόπισης, το θεωρητικό της υπόβαθρο, τις εφαρμογές της στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ηλεκτροπτικοί ανιχνευτές. Η σειρά LANDSAT, Sentinel,  Φασματική ανάλυση και δίαυλοι.

Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και τη χρήση σχετικού λογισμικού. Εφαρμογή δεικτών διαχωρισμού οντοτήτων. Περίπτωση μελέτης διαχωρισμός νερού ξηράς, εκτίμηση φυτοκαλυψης, εκτίμηση θερμοκρασίας επιφάνειας.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3002 Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χερσαίες και πλωτές κατασκευές και συστήματα υποστήριξης. Γλωσσάρι. Καθορισμός απαιτήσεων κατά περίπτωση (Ιχθυογεννητικοί σταθμοί και μονάδες εκτροφής γλυκού ή αλμυρού νερού). Επιλογή τοποθεσίας. Πηγές υδροδότησης. Γενική οργάνωση συστήματος. Οργάνωση Λειτουργίας. Τύποι δεξαμενών. Ιχθυοκλωβοί. Υπολογισμοί επί της παροχής νερού. Επιλογή αντλιών. Κυκλοφορία νερού, αποχέτευση.  Διαχωρισμός αιωρουμένων σωματιδίων. Δεξαμενές καθίζησης. Θέρμανση και Ψύξη. Λειτουργία εξοπλισμού θέρμανσης/ψύξης του νερού. Ανακύκλωση του νερού. Μηχανικά, χημικά και βιολογικά φίλτρα. Οργάνωση Κατασκευής. Αερισμός-οξυγόνωση και απομάκρυνση αερίων. Λειτουργία συστημάτων οξυγόνωσης του νερού. Απολύμανση. Διαχείριση απόβλητων,.  Λειτουργία εξοπλισμού φυκοκαλλιέργειας, ιχθυοκαλλιέργειας. Λειτουργία εξοπλισμού γαριδοκαλλιέργειας, μυδοκαλλιέργειας.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3003 Συστηματική Ιχθύων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα ψάρια στον Πλανήτη. Βιοποικιλότητα. Ποικιλομορφία Ενδιαιτημάτων. Μορφολογική Ποικιλομορφία. Ταξινόμηση και Συστηματική. Κατανομή και Βιογεωγραφία. Στοιχεία φυλογένεσης. Προέλευση και φυλογενετικές σχέσεις Χορδωτών. Αρχές ταξινόμησης. Ταξινόμηση Πρωτοχορδωτών. Εισαγωγή στα Σπονδυλωτά – Ιχθύες. Ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Αγνάθων, Χονδριχθύων και Ακτινοπτερυγίων. Σπουδαιότερες συστηματικές ομάδες της Μεσογειακής Ιχθυοπανίδας Θαλασσινών και Εσωτερικών Νερών με αναφορά σε χαρακτηριστικούς αντιπροσώπους. Λεσεψιανοί μετανάστες. Κλείδες προσδιορισμού. Γλωσσάρι. 

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3004 Δομή και Διαχείριση Ζωοτεχνικών Υποδομών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ι. Διαχείριση των επιχειρήσεων εκτροφής ζώων  

Έναρξη επιχείρησης. Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων &  ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου Οικονομική και χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων ζωϊκών εκτροφών. Χρηματοδότηση, Δανεισμός μιας επιχείρησης εκτροφής ζώων.Διαχείριση ταμειακών ροών. Διαχείριση κεφαλαίου σε επιχειρήσεις εκτροφής ζώων. Ασφάλιση ζωϊκού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις εκτροφής ζώων.Διαχείριση εργασίας εκτροφής ζώων. Θεσμικό πλαίσιο-Εργατική νομοθεσία.

ΙΙ. Οικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων εκτροφής ζώων  

Προϋπολογισμός Επιχειρήσεων και ο Μερικός Προϋπολογισμός εκτροφές ζώων. Οικονομικές καταστάσεις: Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ανάλυση Κινδύνων στην μονάδα εκτροφής. Ανάλυση Επενδύσεων (Προϋπολογισμός Κεφαλαίου) στην Υδατοκαλλιέργεια. Διαχείριση κυβερνητικών πολιτικών και κανονισμών σε επιχειρήσεις εκτροφής ζώων..

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3005  Δεοντολογία και Βιοηθική Επαγγέλματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τι είναι και γιατί διδάσκεται η επαγγελματική δεοντολογία στις ζωοτεχνικές επιστήμες.  Κοινωνική Ευθύνη και επαγγελματική ηθική. Κώδικας Δεοντολογίας στην αλιεία (FAO). Παράνομη, αδήλωτη, μη καταγεγραμμένη αλιεία (IUU). Κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις . Κώδικας δεοντολογίας στις εκτροφές ζώων με έμφαση στις υδατοκαλλιέργειες.  Κώδικας ορθής πρακτικής αλιεία (FAO). Κώδικας ορθής πρακτικής στις εκτροφές ζώων με έμφαση στις υδατοκαλλιέργειες(FAO). Ευζωία εκτρεφόμενων οργανισμών. Νομοθεσία.  Ορθή πρακτικές στην χρήση χερσαίων και υδάτινων οργανισμών για πειραματικές εκτροφές.   Εργαλεία εκτίμησης κινδύνων στην λήψη αποφάσεων.  Διαχείριση διατροφικών κρίσεων. Επικοινωνία με τους διαχειριστικούς φορείς και τους καταναλωτές. Μελέτη περιπτώσεων: Γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες ζωοτροφών, prions τρελές αγελάδες , αντιβιοτικά, μαζικές θνησιμότητες ιχθύων, δηλητηριάσεις από φυτοτοξικές ανθίσεις.  Διαχείριση  φυσικών πόρων, πόσιμου νερού και πρώτων υλών για την ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής. Συσκευασίες & Μικροπλαστικά.  Διατροφική κρίση και αναπτυσσόμενος κόσμος.  Μελέτη περίπτωσης: Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξ’υ αναπτυσσόμενου και αναπτυγμένου κόσμου για την αντιμετώπιση της πείνας.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3006  Βιολογικές Εκτροφές και Καλλιέργειες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αειφορία  & παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Περιβαλλοντικοί & κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες.  Βιολογικές εκτροφές. Οικολογική παραγωγή. Αρχές, κλίμακα και διαχειριστικά μέτρα.  Οικολογικό αποτύπωμα. Εμπόριο ρύπων και θρεπτικών. Εμπειρίες από την αγροτικο-κτηνοτροφική, και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας και παραγωγικά συστήματα.  Πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια. Επιλογή οργανισμών. Οικονομικά κριτήρια, περιοριστικοί παράγοντες.  Τεχνολογία  Biofloc και βιολογικές εφαρμογές στις εκτροφές. Aγροτικές και υδατοκαλλιεργητικές παραγωγές μικρής κλίμακας. Αquaponics. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε ακραία ερημικά περιβαλλοντα (Β. Αφρική και Μ. Ανατολή). Διατροφικές τάσεις και καταναλωτικές προτιμήσεις στην διαμόρφωση των προτύπων παραγωγής. Ανάπτυξη και χρήση δεικτών για τη λήψη αποφάσεων. Εκτίμηση Οικολογικού αποτύπωματος. LCA σε προϊόντα ζωικής παραγωγής. Προσδιορισμός οικοσυστημικών υπηρεσιών (ecosystem services). Πιστοποίηση της βιολογικής εκτροφής, αειφόρου διαχείρισης, τοπικών προϊόντων. Φορείς και πρότυπα πιστοποίησης βιολογικών εκτροφών.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3007 Marketing Αγροτικών Προϊόντων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην έννοια, τη φιλοσοφία και το περιβάλλον του μάρκετινγκ. Βασικές έννοιες  συμπεριφορά καταναλωτή και αγοραστή. Έρευνα αγοράς και συστήματα πληροφοριών μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση αγοράς, αξιολόγηση ελκυστικότητας τμημάτων της αγοράς. Επιλογή αγοράς-στόχου, τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά-στόχο. Στρατηγική μάρκετινγκ και μίγμα μάρκετινγκ. Προϊοντική πολιτική και κύκλος ζωής προϊόντος. Διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων. Πολιτική προιόντος -Ανάπτυξη νέου προιόντος και στρατηγικές κύκλου ζωής. Πολιτική τιμολόγησης. Πολιτική διανομής – κανάλια διανομής.  Πολιτική προώθησης – διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων. Πολιτική προώθησης – δημόσιες σχέσεις, δημοσιότητα και πωλήσεις. Κανάλια διανομής. Μίγμα προβολής και επικοινωνίας. Σχέδιο μάρκετινγκ.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3008 Ενυδρειοπονία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1) Συνθήκες-πλαίσιο ανάπτυξης ενυδρείοπονίας

(φυσικοί πόροι, επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις για την ανάπτυξη της ενυδροπονίας, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, ο ρόλος της υδατοκαλλιέργειας και της υδροπονίας, συνδυασμένη καλλιεργεια και ανάπτυξη ενυδροπονίας, το μέλλον της ενυδροπονίας)

2)Ενυδρειοπονία: χρήση νερού, χερσαία έκταση και πηγές θρεπτικών

(Προσφορά και ζήτηση τροφής, εκτιμήσεις, καλλιεργούμενες εκτάσεις και θρεπτικά συστατικά -εκτιμήσεις, έλεγχος επιβλαβών οργανισμών, ζιζανίων και ασθενειών, πηγές χρήσης νερού, ενυδροπονία και διατήρηση νερού, ενέργεια και χρήση γης)

3) Ανακυκλούμενη ενυδρειοπονία-τεχνολογία χρήσης

(η υδατοκαλλιεργεια και η υδροπονία ως μέθοδοι ανάπτυξης της ενυδροπονίας, ποιότητα χρήσης νερού,ευζωία οργανισμών (υδρόβιοι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί), καταπόνηση οργανισμών, υγιεινή και ανάπτυξη, προκλήσεις στην ενυδροπονία)

4) Φυσιολογικές αποκρίσεις φυτών

(μηχανισμοί απορρόφησης, βασικά θρεπτικά συστατικά, μηχανισμοί ανταγωνιμσού θρεπτικών, απαιτήσεις φυτών,διαχείριση)

5) Ενυδρειοπονία: βασικά στοιχεία

(γενική θεώρηση, πλαίσιο λειτουργίας, απαιτήσεις  σε νερό, Εφαρμοσμένες τεχνικές και πρακτικές, πηγές θρεπτικών, οικολογικό πλαίσιο προσέγγισης,πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, βακτήρια και λειτουργικότητα φίλτρου)

6) Ενυδρειοπονικά συστήματα

(ανακυκλούμενα συστήματα ενυδροπονίας (coupled), ανοικτά συστήματα ενυδροπονίας (decoupled), προσθήκη τροφής, διαθεσιμότητα θρεπτικών, απορρόφηση  φυτών, παραδείγματα υπολογισμού, ισορροπία και έλεγχος συστήματος)

7) Κύκλος θρεπτικών συστατικών στα ενυδρειοπονικά συστήματα

(προέλευση, υπολλείματα ιχθυοτροφών  και κόπρανα, βιοχημικές διεργασίες διάσπασης (νερό και ίζημα), Ισοζύγιο μάζας: Τι συμβαίνει στα θρεπτικά συστατικά όταν εισέρχονται στο σύστημα ενυδρειοπονίας, διαγράμματα ροής θρεπτικών, υπολογισμοί)

8) Νέες τεχνικές ενυδρειοπονίας- Προσεγγίσεις

(καλλιέργεια φυκών σε ενυδρειοπονία, αεροπονικά συστήματα ενυδρειοπονίας, θαλασσινή ενυδρειοπονία, χρήση τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον -η χρήση των biofloc στην ενυδρειοπονία)

9) Διαιτολόγιο υδρόβιων ζωικών οργανισμών και κατάρτιση σιτηρεσίων στην ενυδρειοπονία

10) Παθολογία φυτών και στρατηγικές ελέγχου στην ενυδρειοπονία

(μικροοργανισμοί, παθολογία φυτών στα ενυδρειοπονικά συστήματα, φυτοπορστασία στην ενυδρειοπονία, βιολογικές και μη μέθοδοι αντιμετώπισης)

11) Εμπόριο και οικονομικός αντίκτυπος της ενυδρειοπονίας

12) Βιολογική ενυδρειοπονία (προυποθέσεις, νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί ΕΕ)

13) Η ενυδρειοπονία στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ασκήσεις Πράξης

1) Λειτουργία ενυδρείονικών συστημάτων, Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, συντήρηση μηχανικού και βιολογικού φίλτρου, σχεδιασμός και τεχνοτροπία κατασκευής

2)Μελέτη περίπτωσης ενυδρειοπονίας σε συστήματα NFT

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3009 Οικοσυστημική Προσέγγιση Αλιείας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οικοσυστημική προσέγγιση αλιείας (ΟΠΑ) και διαχείριση. Υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης-κενά της αλιείας με βάση την ΟΠΑ. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολυ-ειδικών οικολογικών μοντέλων και οικολογικών δεικτών. Έμμεσες και άμεσες επιπτώσεις της αλιείας στο υδάτινο οικοσύστημα. Απειλές της αλιευτικής δραστηριότητας υπό το πρίσμα της ΟΠΑ. Υπεραλίευση-Κατάρρευση αποθεμάτων-Τροφικοί καταρράκτες. Παράπλευρα αλιεύματα και ευαίσθητα-προστατευόμενα είδη Ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση της αλιείας & υδατοκαλλιέργειας-Εμπλεκόμενοι φορείς. Ανάλυση Κινδύνων στην Αλιεία & τις Υδατοκαλλιέργειες Κοινωνικο- οικολογικά συστήματα (Socio-Ecological Systems). Εφαρμογές στην αλιεία & υδατοκαλλιέργεια. Ανθεκτικότητα (Resilience). Oικοσυστημικές Υπηρεσίες . Δείκτες Αειφορείας (Sustainability Indicators). Εφαρμογές Δεικτών Στην Διαχείριση της Αλιείας & υδατοκαλλιέργειας.  Εφαρμογή και έλεγχος της αλιευτικής εκμετάλλευσης.  Οικολογική γνώση αλιέων.  Επικοινωνία, κοινωνικά δίκτυα και διαχείριση υδρόβιων βιολογικών πόρων.  Ενέργειες διαχείρισης, συμμόρφωση, χρηματοδότηση σχεδίων ΟΠΑ  Επαναληπτικό μάθημα

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_3010 Υδατική Τοξικολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η έννοια της τοξικότητας. Σύνδεση με παθοφυσιολογία.  Κατηγορίες τοξικών παραγόντων και προέλευση αυτών· κίνηση εντός του ύδατος και μεταξύ των εμβίων οργανισμών. Τοξικολογικά φαινόμενα και μεθοδολογία μελέτης των. Τοξικοκινητική εντός των οργανισμών. Μηχανισμοί τοξικότητας και αποτοξικοποίησης. Οριακές τιμές και βιοδείκτες. Τοξικές επιδράσεις και επιπτώσεις τους σε επίπεδο οργανισμού, πληθυσμού, βιοκοινωνίας και οικοσυστήματος. Κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Στρατηγικές αντιμετώπισης τοξικολογικών κινδύνων

Περίγραμμα Μαθήματος