Διπλωματική Εργασία

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα: «Τροφογενείς Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τα ζώντα Δίθυρα Μαλάκια (παράγοντες κινδύνου και υγειονομικά μέτρα ελέγχου)»

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου  και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», κα. Μαρίνου Μαίρης  (ΑΜ 1105113)  με θέμα «Τροφογενείς Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τα ζώντα Δίθυρα Μαλάκια (παράγοντες κινδύνου και υγειονομικά μέτρα ελέγχου)» Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Πρακτικό του Ο.Δ.Ε για την ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος Αλιείας και Yδατοκαλλιεργειών

Την Τρίτη 11-06-2024 ημέρα συνήλθε το μονοπρόσωπο Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του για στη Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχει ορισθεί με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 40063/06-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΓΩ469Β7Θ-00Ω) απόφαση. Το Όργανο Διενέργειας…

Περισσότερα