Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Την Τρίτη 11-06-2024 ημέρα συνήλθε το μονοπρόσωπο Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του για στη Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχει ορισθεί με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 40063/06-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΓΩ469Β7Θ-00Ω) απόφαση.

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών ανακηρύσει ως υποψήφιους:

  1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  2. ΔΟΥΒΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 18/06/2024 ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 το πρωί έως τις 13:00 το απόγευμα.

Τυχόν επαναληπτική ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 19/06/2024, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα.