Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39163/04.06.2024 (ΑΔΑ:Ψ32Ρ469Β7Θ-7ΝΦ) απόφαση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Εφορευτική Επιτροπή) αφού παρέλαβε τις αιτήσεις των υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και έλεγξε τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 339163/04.06.2024 (ΑΔΑ:Ψ32Ρ469Β7Θ-7ΝΦ) απόφαση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ανακηρύσσει ως υποψήφιους τους :

  • ΨΑΘΑ ΕΛΕΝΗ αριθμ.πρωτ 36527/24-05-24

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την 18-6-2024, ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως τις 13:00., αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 19.06.2024 την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.