Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του τμήματος  Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.


1ο  Εξάμηνο2ο  Εξάμηνο3ο  Εξάμηνο


 • Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία ζωικών οργανισμών
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Βιοχημεία
 • Αγροτική Οικονομία & πολιτική
 • Οικολογία

4ο  Εξάμηνο


 • Μικροβιολογία
 • Κυτταρική – Μοριακή Βιολογία
 • Ιχθυολογία
 • Αρχές Διατροφής
 • Υδροβιολογία

5ο  Εξάμηνο


 • Δυναμική πληθυσμών
 • Οικολογία Υδάτινων συστημάτων
 • Ζωοτεχνία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Γενετική πληθυσμών και βελτίωση

6ο  Εξάμηνο


 • Ανοσολογία & Νοσολογία
 • Ρύπανση ποιότητα υδάτων
 • Αλιευτικοί πόροι και τεχνολογία
 • Συστήματα ποιότητας – Υγιεινή – Εμπορία
 • Πειραματικός σχεδιασμός – Προσομοιώσεις

7ο  Εξάμηνο


 • Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Βιοτεχνολογία εκτροφής
 • Ζωοτροφές – τεχνολογία – διακίνηση
 • Αλιευτική διαχείριση

8ο Εξάμηνο


 • Υδατοκαλλιέργειες ασπονδύλων
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Μεταποίηση προϊόντων εκτροφής
 • Παραγωγικές δραστηριότητες και προστασία περιβάλλον

9ο Εξάμηνο


 • Διπλωματική 1
 • Διπλωματική 2

10ο Εξάμηνο


 • Διπλωματική 3
 • Διπλωματική 4

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Επιλογή 3 Μαθήματα)


 • Αλιευτική Ωκεανογραφία
 • Εκτροφή εμπορία και διακίνηση ζώων συντροφιάς
 • Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών
 • Πρακτική ‘Ασκηση
 • Δομή και διαχείριση ζωοτεχνικών υποδομών
 • Δεοντολογία και βιοηθική επαγγέλματος
 • Βιολογικές εκτροφές και καλλιέργειες

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Επιλογή 5 Μαθήματα)


 • Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων
 • Φυκοκαλλιέργειες
 • Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί
 • Ενυδρειολογία
 • Γενετική διατήρησης – Βιοποικιλότητα
 • Βιοπληροφορική και γονιδιοματική
 • Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα υδρόβιων ζώων
 • Μελισσοκομία, Σηροτροφία