Εικόνα Εξάμηνο 10

AS_1000 Διπλωματική 3

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματική Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.


AS_1001 Διπλωματική 4

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματική Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.


Μάθημα Επιλογής 3 Πιστωτικών Μονάδων

Στο 10ο Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει (1) Ένα Μάθημα Επιλογής των (3) τριών Πιστωτικών Μονάδων .

Μαθήματα Επιλογής 3 Πιστωτικών Μονάδων


Μάθημα Επιλογής 5 Πιστωτικών Μονάδων

Στο 10ο Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει (2) Δύο Μαθήματα Επιλογής των (5) πέντε Πιστωτικών Μονάδων .

Μαθήματα Επιλογής 5 Πιστωτικών Μονάδων