Εικόνα Εξάμηνο 9

AS_900 Διπλωματική 1

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματική Εργασία  εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.


AS_901 Διπλωματική 2

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατανέμεται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο και εμφανίζεται ως σύνολο 4 μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγηση της από την τριμελή επιτροπή εξέτασης, που ορίζεται από το Τμήμα, ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας καταχωρείται και στα 4 αυτά εξαμηνιαία μαθήματα.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματική Εργασία  εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.


Μάθημα Επιλογής 3 Πιστωτικών Μονάδων

Στο 9ο Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει (4) τέσσερα Μαθήματα  Επιλογής των  (3) τριών Πιστωτικών Μονάδων .

Μαθήματα Επιλογής 3 Πιστωτικών Μονάδων


Μάθημα Επιλογής 5 Πιστωτικών Μονάδων

Στο 9ο Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει (1) ένα Μάθημα Επιλογής των  (5) πέντε  Πιστωτικών Μονάδων .

Μαθήματα Επιλογής 5 Πιστωτικών Μονάδων