ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

AS_5000 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή. Κίνδυνοι στην παραγωγή τροφίμων. Κατηγορίες κινδύνων – φυσικοί κίνδυνοι. Κατηγορίες κινδύνων – χημικοί κίνδυνοι. Κατηγορίες κινδύνων – βιολογικοί κίνδυνοι. Παθογόνα – Ιοί. Παθογόνα – Βακτήρια. Παθογόνα – Παράσιτα. Αλιεύματα και παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα τους. HACCP – Γενικά. HACCP – Αρχές. HACCP – CCPs. HACCP – Standards – Πρότυπα (ISO). Χημική σύσταση αλιευμάτων: προσδιορισμός λίπους, υγρασίας και τέφρας. Χημική σύσταση αλιευμάτων: προσδιορισμός πρωτεϊνών. Εκτίμηση φρεσκότητας και αλλοίωσης αλιευμάτων: οργανοληπτικός έλεγχος νωπών αλιευμάτων και προσδιορισμός του ολικού πτητικού βασικού αζώτου  σε νωπά αλιεύματα.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5001  Φυκοκαλλιέργειες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα φύκη ως πρωτογενείς παραγωγοί. Γλωσσάρι. Ο μηχανισμός της φωτοσύνθεσης και των ενεργειακών μετατροπών.  Βιολογία στελεχών μικροφυκών με εμπορικό ενδιαφέρον (Spirulina, Chlorella, Dunaliella, κ.α.).  Βιολογία στελεχών μακροφυκών με εμπορικό ενδιαφέρον (Porphyra, Laminaria, Undaria, κ.α.). Εφαρμογές μακροφυκών (νόρι, φυκοκολλοειδή, απορρύπανση, καλλυντικά, βιοδραστικές ουσίες). Τοξικά μικροφύκη.  Βιοτεχνολογία μικροφυκών (φωτοβιοαντιδραστήρες, τεχνολογία λιμνοδεξαμενών, εξτρεμόφιλα στελέχη, συστήματα υποστήριξης ζωής LSS, τεχνικές απορρύπανσης). Προϊόντα βιοτεχνολογίας μικροφυκών (συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα υγιεινής διατροφής, διατροφικές χρωστικές, διαιτητικά λιπαρά, καλλυντικά, βιοδραστικές ουσίες, κτλ.). Καινοτομίες του μέλλοντος (βιοκαύσιμα, λιπαρά οξέα, καλλιέργεια ερήμων, ανθρώπινη διατροφή, κτλ.). Αναγνώριση και βιολογία κυανοβακτηρίων-ευκαρυωτικών μικροφυκών-μακροφυκών.  Παραγωγή βιομάζας μέσω φωτοβιοαντιδραστήρων.  Υπολογισμοί στην παραγωγικότητά της φυκοκαλλιέργειας. Ιδιόμορφη καλλιέργεια εμπορικών στελεχών (Dunaliella σε υπερυψηλή αλατότητα, Spirulina σε υπεραλκαλικό περιβάλλον, Chlorella σε μιξότροφο μέσο). Χρώσεις κυττάρων μικροφυκών (ζωντανά-νεκρά-υδατάνθρακες-λιπίδια).

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5002  Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί

Περιεχόμενο Μαθήματος

Απαιτήσεις & Λειτουργίες Εκκολαπτηρίων: τοποθεσία, σχεδιασμός, πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός· τμήματα & λειτουργίες, οργάνωση παραγωγής, γενική τεχνικο-οικονομική διαχείριση. Νερό: προέλευση & χρήσεις, ποιότητα & επεξεργασία, απορροή· διαφορές θαλάσσιου από γλυκό νερό. Αναπαραγωγική Βιολογία Ιχθύων και κύκλοι ζωής· γεννήτορες, οργάνωση περιόδων αναπαραγωγής, ωοτοκία, επώαση και χειρισμοί αβγών. Εκκόλαψη αυγών και εξέλιξη προνυμφών σε ιχθύδια. Εξειδικευμένες εφαρμογές ελεγχόμενης αναπαραγωγής ανά κατηγορία ιχθύων (Σολομοειδή, Κυπρινοειδή, Γατόψαρα, Τιλάπιες, Στουργιόνια, Περκόμορφα, Πλευρονηκτόμορφα, άλλα εκτρεφόμενα και διακοσμητικά είδη). Ειδική διατροφή και τάισμα γεννητόρων και ιχθυδίων. Ευζωία και υγεία· υγειονομική διαχείριση ψαριών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Παραγωγή γόνου ειδικών χαρακτηριστικών (μονόφυλα, στείρα). Αποθήκευση σπέρματος. Μεταφορές γόνου και γεννητόρων: μεθοδολογία, εξοπλισμός, ποιότητα νερού, χειρισμοί και ιχθυοφορτίσεις. Τεχνικές σύλληψης ωρίμων γεννητόρων από το φυσικό περιβάλλον. Τεχνικές σύλληψης άγριου γόνου και άγριου ζωοπλαγκτού. Συστήματα και πρωτόκολλα μαζικής παραγωγής φυτοπλαγκτού· συγκομιδή, έλεγχος και αποθήκευση. Συστήματα καλλιέργειας ζωοπλαγκτού (Τροχόζωα, Κωπήποδα) ως ζωντανής τροφής ιχθυονυμφών· διαχείριση, εμπλουτισμός και άλλη προετοιμασία προς χρήσιν.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5003  Ενυδρειολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τύποι  & συστήματα ενυδρείων.  Τεχνικές κατασκευής & εξοπλισμός ενυδρείων. Προέλευση  & προετοιμασία νερών για ενυδρεία. Έλεγχος & διατήρηση ποιότητας νερών ενυδρείων. Μεταφορές διακοσμητικών ψαριών. Υπεύθυνη ενυδρειοφιλία και ενυδρειολογία. Σύλληψη και διατήρηση υδρόβιων ζώων σε ενυδρεία. Διεθνής νομοθεσία που αφορά την διακίνηση υδρόβιων οργανισμών. Θεματικά ενυδρεία, τοπία και λειτουργίες. Παθολογία και θεραπείες σε ενυδρεία. Γενετική διακοσμητικών ειδών ψαριών. Δημόσια ενυδρεία. Σύνδεση με την έρευνα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5004  Πειραματικός Σχεδιασμός – Προσομοιώσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις τεχνικές δειγματοληψίας. Απλή τυχαία δειγματοληψία. Τυχαιοποιημένες δειγματοληψίες. Είδη σφαλμάτων σε ελέγχους υποθέσεων Ισχύς ενός ελέγχου. Προσδιορισμός του μεγέθους ενός δείγματος ως συνάρτηση της  ισχύος του ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί. Σχεδιασμός πειραματικής δειγματοληψίας. Πειραματικός σχεδιασμός συλλογής κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων.Σχεδιασμός δειγματοληψιών αβιοτικών και βιοτικών μεταβλητών.Δειγματοληψία αλιευτικής παραγωγής και αλιευτικού στόλου. Πειραματικά σχέδια στον έλεγχο μέσων τιμών, τεχνικές της Ανάλυσης διακύμανσης .

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5005 Βιοπληροφορική και Γονιδιοματική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τι είναι η Βιοπληροφορική; Ορισμοί.   Βάσεις δεδομένων (GOLD, NCBI, PubMed, Nucleotide, Proteins, OMIM, BOLD κλπ.) – Προβλήματα σχολιασμού (annotation).   Εργαλεία ανάλυσης της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στις βάσεις δεδομένων πρωτεϊνών και DNA (Protein and Genome Information Resources).   Γονιδιώματα και  Γονιδιωματική. Εισαγωγή. Τι είναι, ορισμοί. Αλληλούχιση: Συμβατική και τεχνολογίες νέας γενιάς, Single-Cell Sequencing. Γονιδιωματική και χαρτογράφηση γονιδίων. Δομική και Λειτουργική Γονιδιωματική. Μικροσυστοιχίες και Μεταγραφωμική. Πρωτεωμική και μεταβολωμική. Συγκριτική γονιδιωματική και εξέλιξη. Επιγονιδιωματική.  Γονιδιωματικά projects σε διάφορους οργανισμούς.  Εφαρμογή της Γονιδιωματικής στις ασθένειες και στα παραγωγικά χαρακτηριστικά.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5006  Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα Υδρόβιων Ζώων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην ειδική παθολογία (νοσηματολογία) των ιχθύων. Γενικά περί μεταδοτικών νοσημάτων· νοσήματα «λοιμώδους», «μικροβιακής» ή/και «παρασιτικής» αιτιολογίας. Αιτιοπαθολογικός παράγων: κριτήρια του Koch. Σημασία μεταδοτικών νοσημάτων και εξ αυτών προβλήματα σε ελεύθερους ή/και σε εκτρεφόμενους πληθυσμούς. Ενδο-ειδική και δια-ειδική μετάδοση. Τρόποι μετάδοσης, μεταδοτικότητα και παθογονικότητα βιοτικού συντελεστού. Περιπτωσιολογική ανάλυση (ορισμός, εξάπλωση, αιτιολογία, επιδημιολογία, παθογένεση, παθολογία, κλινική σημειολογία, διάγνωση, πρόγνωση και αντιμετώπιση).

Ιοί: γενικά περί ιώσεων των Ιχθύων. Παρουσίαση κυριότερων περιπτώσεων. Βακτήρια: γενικά περί βακτηριώσεων των Ιχθύων. Παρουσίαση κυριότερων περιπτώσεων. Μύκητες: γενικά περί μυκητιάσεων των Ιχθύων. Παρουσίαση κυριότερων περιπτώσεων. Γενικά περί παρασιτισμού, σχέσεις παρασίτου-ξενιστή και τύποι παρασίτων και ξενιστών. Παράσιτα (Πρωτόζωα και Μετάζωα): συστηματική ταξινόμηση, γεωγραφική και ξενιστική εξάπλωση, ταυτοποίηση, βιολογία και κύκλοι ζωής. Παρουσίαση κυριότερων παρασιτικών ομάδων και αντιστοίχων περιπτώσεων παρασιτισμού των Ιχθύων. Αρχές θεραπευτικής· χημειοθεραπευτικές ουσίες (αντιιικές, αντιμικροβιακές, αντιπαρασιτικές: δράση και χρήση). Εναλλακτικοί τρόποι θεραπείας

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5007  

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_5008  Πρακτική ‘Άσκηση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί  στη συνολική σύνθεση γνώσης και δεξιοτήτων, που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη μαθησιακή διαδικασία και την εφαρμογή τους σε χώρους της παραγωγικής ή ερευνητικής διαδικασίας. 

Περίγραμμα Μαθήματος