Εικόνα Εξάμηνο 8

AS_800  Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Υδατοκαλλιέργειες ασπονδύλων, σύντομη αναδρομή. Τα κυριότερα εκτρεφόμενα είδη. Κριτήρια επιλογής θέσεων κατά περίπτωση. Τεχνικές καλλιέργειας. Διατροφή. Ανάπτυξη. Αναπαραγωγή. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μετασυλλεκτική τεχνολογία (εξυγίανση & συσκευασία).  Δημόσια υγεία (βακτήρια, βιοτοξίνες, ρύπανση, μόλυνση). Βιοπαρακολούθηση και ποιοτικός έλεγχος.  Επιβιώτες και ανταγωνιστές. Καλλιέργεια δίθυρων μαλακίων. Καλλιέργεια καρκινοειδών. Καλλιέργεια εχινόδερμων, σπόγγων, κοραλλιών και πολύχαιτων σκωλήκων.  Αλληλεπίδραση μυδοκαλλιεργειών και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τεχνολογία κλειστών κυκλωμάτων σε δεξαμενές εξυγίανσης οστρακοειδών. Σχεδιασμός μονάδος μυδοκαλλιέργειας. Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός μονάδος μυδοκαλλιέργειας. Προδιαγραφές Κέντρου Αποστολής & Εξυγίανσης (πρωτόκολλα παραγωγής, ετήσιος προϋπολογισμός υλικών, ετήσιο λειτουργικό κόστος, υπολογισμός επένδυσης). Γλωσσάρι. 

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_801  Ιχθυοκαλλιέργειες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα βασικά στοιχεία φυσιολογίας και μεταβολισμού των εκτρεφόμενων ψαριών. Γλωσσάρι. Ανατομία των κυριότερων εκτρεφόμενων ψαριών.  Ιχθυοκαλλιέργειες ψαριών γλυκών θερμών νερών, γλυκών ψυχρών νερών,  Ιχθυοκαλλιέργειες ψαριών αλμυρών θερμών νερών, αλμυρών ψυχρών νερών.  Ανοικτό – κλειστό σύστημα εκτροφής.  Ιχθυοκλωβοί. Η παραγωγή του γόνου στα ιχθυοεκκολαπτήρια.  Θρέψη των καλλιεργούμενων οργανισμών. Η διαχείριση της τροφής και οι μεταβολικές ανάγκες των ψαριών. Εκτίμηση της ανάπτυξης και των λοιπών επιδόσεων εκτροφής. Βασικός εξοπλισμός ιχθυοκαλλιεργειών.  Οι βασικές και κρίσιμες φυσικοχημικές παράμετροι. Ποιότητα νερού. Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού και συστημάτων επεξεργασίας του νερού. Βασικές αρχές διαχείρισης εκτροφών.  Μεθοδολογία για την εκτίμηση της ρύπανσης από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Χειρισμός της αλατότητας. Μέτρηση επιπέδων του οξυγόνου στο νερό και των παραμέτρων της ποιότητας του νερού (Θερμοκρασία, Οξυγόνο, Αλατότητα, pH, ΝΟ3, ΝΟ2, ΝΗ3). Υπολογισμός παροχής νερού και αέρα.   

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_802  Μεταποίηση Προϊόντων Εκτροφής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_803  Παραγωγικές Δραστηριότητες και Προστασία Περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων με έμφαση στα υδατοκαλλιεργητικά συστήματα (ημι-εντατικά συστήματα, κλειστά κυκλώματα, συστήματα πάχυνσης σε εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα),Γενετικές επιδράσεις, εισαγώμενα είδη, μετάδοση ασθενειών, γενετική ταυτοποίηση εκτρεφόμενων ειδών, γενετική μόλυνση. Μικροβιολογικό φορτίο στο περιβάλλον. Οργανική ρύπανση. Επίδραση οργανικού φορτίου, χημική ρύπανση, χρήση άγριων πληθυσμών, επίδραση στους άγριους πληθυσμούς.  Επίδραση στη δημόσια υγεία. Αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών με την αλιεία. Επίδραση στις βενθικές βιοκοινωνίες, συναθροίσεις ψαριών στους κλωβούς, ηθολογία άγριων ψαριών. Ο ρόλος των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη:  Διαχειριστικό και νομοθετικό πλαίσιο . Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γλωσσάρι. 

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_804 Μάθημα Επιλογής 5 Πιστωτικών Μονάδων

Στο 8ο Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει (1 ) ένα Μάθημα Επιλογής των  (5) πέντε  Πιστωτικών Μονάδων  που υπάρχουν διαθέσιμα εδώ.