Εικόνα Εξάμηνο 4

AS_400  Γενετική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος:

Εισαγωγή στη Γενετική – Βασικές έννοιες.  Κύτταρο: Δομή και λειτουργία (ανασκόπηση), Κυτταρική διαίρεση (Κυτταρικός κύκλος και ενδιάμεση φάση. Μίτωση. Μείωση. Σπερματογένεση και ωογένεση. Εγγενής αναπαραγωγή και βιολογικοί κύκλοι).  DNA: δομή, ανατομία και λειτουργία του DNA και του γονιδίου. Ροή της Γενετικής πληροφορίας. Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, Γονιδιακή έκφραση, γενετικός κώδικας. Συσχέτιση με φαινότυπο. Μεντελική κληρονομικότητα (μονοϋβριδισμός, διϋβριδισμός). Μενδελιανή ανάλυση και πιθανότητες. Στατιστική ανάλυση γενετικών δεδομένων, δοκιμασία x2. Γενεαλογικά δένδρα. Προεκτάσεις της μεντελικής κληρονομικότητας (Πολλαπλά αλληλόμορφα. Θνησιγόνα γονίδια. Αλληλεπίδραση των γονιδίων (επίσταση). Πλειοτροπισμός – διεισδυτικότητα – εκφραστικότητα). Χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομικότητας, κληρονομικότητα του φύλου (φυλοκαθορισμός), φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Σύνδεση και χαρτογράφηση γονιδίων (Γενετικός ανασυνδυασμός. Σύνδεση δύο γονιδίων. Χαρτογράφηση τριών ή περισσοτέρων γονιδίων). Μεταλλάξεις γονιδίων (Διάκριση των μεταλλάξεων. Συστήματα ανίχνευσης και επιλογής των μεταλλάξεων. Μεταλλαξιγόνοι παράγοντες). Δομή και οργάνωση των χρωμοσωμάτων. Μεταβολές στη δομή, οργάνωση και αριθμό των χρωμοσωμάτων. Εξωπυρηνική κληρονομικότητα (Κληρονομικότητα των μιτοχονδριακών γονιδίων. Μητρική επίδραση. Μοριακή γενετική των οργανιδίων). Γενετική βακτηρίων και ιών. Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική (Η γενετική ποικιλότητα. Επίδραση της εγγενούς αναπαραγωγής στη γενετική ποικιλότητα. Συστηματικές και τυχαίες διαδικασίες αλλαγής των συχνοτήτων των αλληλομόρφων, Φαινοτυπική τιμή και διακύμανση. Συντελεστής κληρονομικότητας. Επιλογή των ποσοτικών χαρακτήρων).

Εργαστηριακό Μέρος:

Επίλυση προβλημάτων γενετικής: πιθανότητες και έλεγχος Χ2, Επίλυση προβλημάτων γενετικής: μονοϋβριδισμός, Επίλυση προβλημάτων γενετικής: διυβριδισμός, Επίλυση προβλημάτων γενετικής: φυλοσύνδετοι χαρακτήρες, Επίλυση προβλημάτων γενετικής: γενετική σύνδεση, γενετικοί χάρτες, Ανάλυση δημοσιεύσεων Μενδελιανής κληρονόμησης και σύνδεσή τους με τα προβλήματα, Επίλυση προβλημάτων γενετικής: εκτίμηση γονιδιακών συχνοτήτων

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_401  Μοριακή Βιολογία-Βιοτεχνολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

To DNA ως γενετικό υλικό: πειράματα-ορόσημα, η Εξελικτική οπτική γωνία στη Μοριακή Βιολογία, οι μεταλλάξεις και οι συνέπειες τους.

Δομή της Μεμβράνης Μεμβρανική Μεταφορά Μικρών Μορίων και οι Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Μεμβρανών, Ενδοκυτταρικά Διαμερίσματα και Ενδοκυτταρική Κυκλοφορία Μεμβρανών

DNA, χρωμοσώματα, γονιδιώματα, Αντιγραφή, Επιδιόρθωση, Ανασυνδυασμός DNA

Το περιεχόμενο των γονιδιωμάτων: χαρτογράφηση γονιδιωμάτων, γονιδιώματα οργανισμών-μοντέλων και ανθρώπου, πολυμορφισμοί, γονιδιώματα μιτοχονδρίων και χλωροπλαστών.

Τα διακεκομμένα γονίδια: προέλευση ιντρονίων, εξώνια και πρωτεϊνικές επικράτειες, εναλλακτικό μάτισμα. Γονιδιακές οικογένειες: δομή και εξέλιξη οικογενειών, ψευδογονίδια. Πως Διαβάζουν τα Κύτταρα το Γονιδίωμα: Από το DNA στην Πρωτεΐνη. Έλεγχος της Γονιδιακής Έκφρασης

Περιγραφή Εργαστηριακού Μέρους: Εξαγωγή DNA. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. Ενίσχυση του DNA με τη μέθοδο της PCR (COI, μικροδορυφόροι σε ομάδες φοιτητών).Κλωνοποίηση γονιδίου σε πλασμιδιακό φορέα. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR σε Γενετικό Αναλυτή. Συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων αλληλούχισης – γονοτύπισης

Σύνοψη και παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_402  Ιχθυολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορία της ιχθυολογίας, τα χαρακτηριστικά των ψαριών, μορφολογία, συστηματική, ανατομία και λειτουργική μορφολογία, συστήματα, όργανα και λειτουργία, νεαρά στάδια ψαριών, σχέσεις ψαριών από άλλους οργανισμούς, πλευστότητα και μετακίνηση, ομοιόσταση, θερμική  προσαρμογή, αναπνοή), ηλικία, ανάπτυξη, σχέση βάρους, παράμετροι ανάπτυξης, αναπαραγωγή, γονιμότητα, τροφή και διατροφή, ανάλυση του περιεχομένου του στομάχου, τροφικό επίπεδο, τροφικός ανταγωνισμός και χρήση της FishBase.

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_403  Αρχές Διατροφής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εξέλιξη και σημασία της επιστήμης της διατροφής για τη μαζική εκτροφή ζώων – πτηνών – ψαριών. Αποσύνθεση και σύνθεση πρωτεϊνών, μη αζωτούχων ουσιών, υδατανθράκων και λιπιδίων. Απορρόφηση μικρομορίων (βιταμίνες, μέταλλα, χρωστικές ουσίες) και τη σημασία τους στη διατροφή.Το πεπτικό σύστημα 1, συγκριτική αναφορά στη μορφολογία και τη λειτουργία σε διάφορα είδη θηλαστικών.Το πεπτικό σύστημα 2, συγκριτική αναφορά στη μορφολογία και τη λειτουργία σε διάφορα είδη πτηνών.Το πεπτικό σύστημα 3, συγκριτική αναφορά στη μορφολογία και τη λειτουργία σε διάφορα είδη ψαριών. Διατροφική συμπεριφορά και διατροφικές ιδιαιτερότητες – προτιμήσεις για εκτρεφόμενα είδη ζώων – πτηνά – ψάρια. Διατροφική συμπεριφορά και ειδικές ανάγκες στη διατροφή των ζώων με βάση την ηλικία και την ωριμότητα των γεννητικών οργάνων. Διατροφική συμπεριφορά και ειδικές ανάγκες στη διατροφή των ζώων σε καταστάσεις σοβαρής πίεσης στον αγροτικό πληθυσμό. Ασθένειες λόγω ανεπαρκούς ή μη ισορροπημένης διατροφής. Ειδική διατροφή κατά τη διάρκεια ασθενειών.Μέθοδοι μελέτης των επιπτώσεων της διατροφής στις παραμέτρους ποιότητας της αναπαραγωγής (ανάπτυξη, μεταβολισμός και σύνθεση σάρκας). Προτάσεις και σχόλια σχετικά με την ορθή πρακτική στη σύνθεση των ζωοτροφών όσον αφορά τη διατροφή των ψαριών θηλαστικών θηλαστικών

Περίγραμμα Μαθήματος


AS_404  Υδάτινα Συστήματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κατάταξη υδάτινων οικοσυστημάτων. Διεργασίες οικοσυστήματος και οι διασυνδέσεις του με βιογεωχημικούς κύκλους και παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές. Βιοποικιλότητα, ρύθμιση και σύνδεση της με τη λειτουργία του οικοσυστήματος και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Δομή, λειτουργία, δυναμική και ρόλος των τροφικών πλεγμάτων στα υδάτινα οικοσυστήματα. Επιστημονική μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένου του πειραματικού σχεδιασμού και της ερευνητικής δεοντολογίας.

Περίγραμμα Μαθήματος