Διδακτορικά Τμήματος

Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών  του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 8/17-05-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή ενός (1 ) Υποψηφίου Διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β545/2020) και τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022.

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αφορά στην ερευνητική περιοχή της «Γενετικής βελτίωσης εμπορικών ειδών ψαριών».

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# μέχρι και 11/06/2023, 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, (τηλ. 26310 58353, 58413), e-mail:  και από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δείτε την αναλυτική  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών