Λογότυπο Erasmus

Σας κοινοποιούμε ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την επικείμενη διαδικτυακή εκδήλωση για το Πρόγραμμα Erasmus+ που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2023, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για την προετοιμασία των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ERASMUS + 2023.

Σχετικά με τη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2023, παρακαλούμε δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης (πρωί-Βασική δράση 2-οριζόντια, απόγευμα Βασική δράση 1: Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης & Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Στη συνέχεια παρατίθενται τα links για την παρακολούθηση της ημερίδας.

Τα βίντεο θα αναρτηθούν στο κανάλι του ΙΚΥ στο Youtube, https://www.youtube.com/user/LLPIKY

Υπενθυμίζεται ότι τα βήματα για την υποβολή αίτησης δημοσιεύονται εδώ: https://www.iky.gr/el/erasmusplus/item/2122

Και η συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜ για την Πρόσκληση 2023, εδώ: https://www.iky.gr/el/erasmusplus/item/2511#


LINKS για την παρακολούθηση της ημερίδας ενημέρωσης στις 10/02/2023


Βασική δράση 2-οριζόντια (ώρες 10:00 με 13:00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUwZTc2NzMtMWIwOC00ODUzLWEyNjMtNjIwMzBkYWNkYjM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d


Βασική δράση 1 (ώρες 13:30-16:00)

Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFhOWIzMGUtMjJkMC00NjkyLTg3NTEtZDU2MGEyODMxM2Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22444e7e00-7fb7-494a-8a08-4b46374e740d%22%7d

Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3MWY2NzMtMzc2Yy00M2EyLWE1NjUtMjdlNzZkYWE0MzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22965d575f-b1d0-48a6-8190-7c34545b87b2%22%7d