Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές
Print Friendly, PDF & Email

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 7/20-05-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 632/27-2-2020 τ. Β’ και οδηγεί σε  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το Π.Μ.Σ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.upatras.gr/el/node/9078 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://asfa.upatras.gr/?page_id=661).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω αναφερόμενων Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτυχώς αξιολογηθεί στο σύνολο των μαθήματων του ΠΠΣ τα οποία συμμετέχουν στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πτυχίου τους  και προσκομίσει Αναλυτική Βαθμολογία με την κατάθεση των δικαιολογητικών και σε κάθε περίπτωση  μέχρι και πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων  να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (κατάθεση στην Γραμματεία του τμήματος, τουλάχιστον Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών). Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται ύστερα από την λήψη του στην Γραμματεία του τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και τυχόν άλλων προσκομισθέντων δικαιολογητικών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του υποψηφίου) καθώς και συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ υποβάλλουν τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.
 5. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών.
 6. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 7. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).
 8. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 9. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 12. Δύο συστατικές επιστολές. [Μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών να δηλωθούν στην Γραμματεία του Τμήματος τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email) των προτεινόμενων για συστατική επιστολή μελών Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι , Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές και ερευνητές ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.]

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, στη δικτυακή πύλη:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: έως  30/9/2022, 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 26310-58353,253) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ…