Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ.9/11-06-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 632/27-2-2020 τ. Β’ και οδηγεί σε  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το Π.Μ.Σ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, συστημένα, μέχρι 20/09/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.upatras.gr/el/node/9078 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://asfa.upatras.gr/?page_id=661). Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω αναφερόμενων Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών στο Π.Μ.Σ και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και τυχόν άλλων προσκομισθέντων δικαιολογητικών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του υποψηφίου) καθώς και συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες.

Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών όπως αυτή καθορίζεται από την προκήρυξη (20/09/2020), οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών.
 5. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 7. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).
 9. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, στη δικτυακή πύλη:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 26310-58353) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://asfa.upatras.gr

Την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα την βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.