Ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών στη Συνέλευση του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών  ότι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανάδειξη των εκπροσώπων τους και των αναπληρωτών τους στα Συλλογικά Όργανα του τμήματος ,  ήτοι στη Συνέλευση του τμήματος για ετήσια θητεία. Η Συνέλευση του τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και να οι εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν…

Περισσότερα