ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της χερσαίας ζωικής και υδρόβιας παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένης αναγκαιότητας ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παραγωγής τόσο χερσαίων ζώων όσο και υδρόβιων οργανισμών.Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχ….

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να διαχειρίζονται ορθολογικότερα τους φυσικούς πόρους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις εισροές με σκοπό την αύξηση της προσόδου από την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, αλιευτικών δράσεων και εκτροφής ζώων. Επίσης,παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους πτυχιούχους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων ζωικής κατά βάση προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν, σε Υπουργεία, σε διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς,στον Ιδιωτικό Τομέα σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής π.χ κτηνοτροφικές, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, λιπασμάτων, ιχθυοκ/γειας, βιοτεχνολογίας φυκών κ.ά. , Ιδιωτικά γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών, ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, κτην/κών-αλιευτικών-υδατοκ/τικών επιχειρήσεων, μελετητικών γραφείων κ.ά.) και σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές κ.ά.. Μία λεπτομερής εικόνα των τομέων δράσης των αποφοίτων του Τμήματος σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος του Γεωτεχνικού, που συμπεριλαμβάνει τους Γεωπόνους και τους Ιχθυολόγους υπάρχει στο Π.Δ.344/2000, ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000.