ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της χερσαίας ζωικής και υδρόβιας παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο,……

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να διαχειρίζονται ορθολογικότερα τους φυσικούς πόρους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις εισροές με σκοπό την αύξηση της προσόδου από την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, αλιευτικών δράσεων και εκτροφής ζώων. Επίσης,παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους πτυχιούχους….

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν, σε Υπουργεία, σε διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς,στον Ιδιωτικό Τομέα σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής π.χ κτηνοτροφικές, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, λιπασμάτων, ιχθυοκ/γειας, βιοτεχνολογίας φυκών κ.ά. , Ιδιωτικά γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών, ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, κτην/κών-αλιευτικών-υδατο/τικών….