Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture».