Λογότυπο By ElasmoCatch

Το πρόγραμμα By ElasmoCatch αφορά τη μελέτη της αλιείας ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη εμπορικά είδη και στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή δεδομένων σε επίπεδο είδους για όλα τα είδη που αλιεύονται ανά αλιευτικό ταξίδι σε μηνιαία βάση από αλιευτικά σκάφη στο Βόρειο Αιγαίο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις για όλο το 2020 σε 6 αλιευτικά σκάφη : 2 γρι-γρι, 2 μηχανότρατες, και 2 αλιευτικά με παραγάδια για παρατήρηση και καταγραφή. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν βάσει του πρωτοκόλλου που έχει αναπτυχθεί από τον FAO  και πρόκειται επιπλέον να συμπληρώσουν τα κενά στις υπάρχουσες γνώσεις για την βιολογία και την οικολογία αυτών των ειδών καθώς σε συνδυασμό με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο“ θα υπάρχει πλέον μια καθαρή εικόνα για την αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στη περιοχή. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις σε οριζόντια κλίμακα με όλους τους ενδιαφερόμενους (αλιείς, λιμενικούς, υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων και υπαλλήλους των ιχθυοσκαλών) με σκοπό την εύρεση κοινών λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης για φαινόμενα παράνομου εμπορίου, αλιείας και λανθασμένης σήμανσης.

Το πρόγραμμα έχει λάβει άδεια έρευνας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ερευνητική ομάδα

Υπεύθυνος προγράμματος: Ιωάννης Γιώβος

Συλλογή δεδομένων: Ρωξάνη Naasan-Agah ΣπυριδοπούλουΝικόλαος Δούμπας

Επιστημονικός Σύμβουλος: Δημήτρης Μουτόπουλος, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών

Χρηματοδότης

Λογότυπο Ocean Care