Δείτε τον πλήρη Οδηγό Σπουδών σε μορφή pdf από >>> Εδώ…<<< .


Στόχος του Π.Π.Σ του Τμήματος  Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της χερσαίας ζωικής και υδρόβιας παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένης αναγκαιότητας ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παραγωγής τόσο χερσαίων ζώων όσο και υδρόβιων οργανισμών.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Τέλος το ΠΠΣ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλοεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών σε μορφή pdf από >>> Εδώ …<<< .

Τμήμα  Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 –20


1ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_100 Γενική Βιολογία 3 2 4 1.5 7
AS_101 Γενική & Αναλυτική Χημεία 3 2 4 1.5 6
AS_102 Ωκεανογραφία – Κλίμα 3 3 1.5 5
AS_103 Βιοστατιστική 3 3 1.5 5
AS_104 Γεωπονικές Επιστήμες 2 2 1 4
AS_105 Ξένη Γλώσσα 1 2 2 1 3
Σύνολο 16 4 18 8 30

2ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_200 Οργανική & Βιολογική Χημεία 3 2 4 1.5 6
AS_201 Βοτανική 3 2 4 1.5 5
AS_202 Ζωολογία 3 2 4 1.5 6
AS_203 Φυσική 3 3 1.5 5
AS_204 Πληροφορική 2 2 4 1.5 5
AS_205 Ξένη Γλώσσα 2 2 2 1 3
Σύνολο 16 2 6 21 8.5 30

3ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_300 Γενετική 3 2 4 1.5 6
AS_301 Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία ζωικών οργανισμών 3 2 4 1.5 6
AS_302 Ανάλυση δεδομένων 2 2 4 1.5 4
AS_303 Βιοχημεία 3 2 4 1.5 6
AS_304 Αγροτική Οικονομία & πολιτική 2 2 4 1.5 4
AS_305 Οικολογία 3 3 1.5 4
Σύνολο 16 4 6 23 9 30

4ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_400 Μικροβιολογία 3 2 4 1.5 6
AS_401 Κυτταρική – Μοριακή Βιολογία 3 2 4 1.5 6
AS_402 Ιχθυολογία 3 2 4 1.5 6
AS_403 Αρχές Διατροφής 3 3 1.5 6
AS_404 Υδροβιολογία 2 2 3 1.5 6
Σύνολο 14 8 18 7.5 30

5ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_500 Δυναμική πληθυσμών 3 1 4 1.5 6
AS_501 Οικολογία Υδάτινων συστημάτων 3 1 4 1.5 6
AS_502 Ζωοτεχνία 3 2 4 1.5 6
AS_503 Υδατοκαλλιέργειες 3 2 4 1.5 6
AS_504 Γενετική πληθυσμών και βελτίωση 3 2 4 1.5 6
Σύνολο 15 2 6 20 7.5 30

6ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_600 Ανοσολογία & Νοσολογία 3 3 1.5 6
AS_601 Ρύπανση ποιότητα υδάτων 2 2 3 1.5 6
AS_602 Αλιευτικοί πόροι και τεχνολογία 3 1 4 1.5 6
AS_603 Συστήματα ποιότητας – Υγιεινή – Εμπορία 3 1 4 1.5 6
AS_604 Πειραματικός σχεδιασμός – Προσομοιώσεις 2 2 3 1.5 6
Σύνολο 13 2 4 17 7.5 30

7ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_700 Ιχθυοπαθολογία & διαγνωστική 3 2 4 1.5 6
AS_701 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 3 3 1.5 5
AS_702 Βιοτεχνολογία εκτροφής 3 2 4 1.5 7
AS_703 Ζωοτροφές – τεχνολογία – διακίνηση 3 3 1.5 6
AS_704 Αλιευτική διαχείριση 3 1 4 1.5 6
Σύνολο 15 1 4 18 7.5 30

8ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_800 Υδατοκαλλιέργειες ασπονδύλων 3 2 4 1.5 7
AS_801 Ιχθυοκαλλιέργειες 3 2 4 1.5 7
AS_802 Μεταποίηση προϊόντων εκτροφής 3 2 4 1.5 6
AS_803 Παραγωγικές δραστηριότητες και προστασία περιβάλλον 3 3 1.5 5
AS_804 Επιλογή 5ΠΜ 2 2 3 1.5 5
Σύνολο 14 8 18 7.5 30

9ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_900 Διπλωματική 1 6 3 2 6
AS_901 Διπλωματική 2 6 3 2 7
Επιλογή 5ΠΜ 2 2 3 1.5 5
Επιλογή 3ΠΜ 2 2 1 3
Επιλογή 3ΠΜ 2 2 1 3
Επιλογή 3ΠΜ 2 2 1 3
Επιλογή 3ΠΜ 2 2 1 3
Σύνολο 10 14 17 9.5 30

10ο Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_1000 Διπλωματική 3 8 4 4 8
AS_1001 Διπλωματική 4 8 4 4 9
Επιλογή 3ΠΜ 2 2 1 3
Επιλογή 5ΠΜ 2 2 3 1.5 5
Επιλογή 5ΠΜ 2 2 3 1.5 5
Σύνολο 6 20 16 12 30

Τα μαθήματα Επιλογής είναι κατανεμημένα σε 2 ομάδες των 3 ΠΜ (Επιλογή 3ΠΜ) και 5ΠΜ (Επιλογή 5ΠΜ) που οι φοιτητές επιλέγουν στα εξάμηνα 8 – 10 σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα σπουδώνΜαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Επιλογή 3 Μαθήματα)


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_3000 Αλιευτική Ωκεανογραφία 2 2 1 3
AS_3001 Εκτροφή εμπορία και διακίνηση ζώων συντροφιάς 2 2 1 3
AS_3002 Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών 2 2 1 3
AS_3003 Πρακτική ‘Ασκηση 2 2 1 3
AS_3004 Δομή και διαχείριση ζωοτεχνικών υποδομών 2 2 1 3
AS_3005 Δεοντολογία και βιοηθική επαγγέλματος 2 2 1 3
AS_3006 Βιολογικές εκτροφές και καλλιέργειες 2 2 1 3

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Επιλογή 5 Μαθήματα)

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)

Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AS_5000 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων 2 2 3 1.5 5
AS_5001 Φυκοκαλλιέργειες 2 2 3 1.5 5
AS_5002 Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί 2 2 3 1.5 5
AS_5003 Ενυδρειολογία 2 2 3 1.5 5
AS_5004 Γενετική διατήρησης – Βιοποικιλότητα 2 2 3 1.5 5
AS_5005 Βιοπληροφορική και γονιδιοματική 2 2 3 1.5 5
AS_5006 Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα υδρόβιων ζώων 2 2 3 1.5 5
AS_5007 Μελισσοκομία, Σηροτροφία 3 1 4 1.5 5

Επεξηγήσεις

Κωδικοί αριθμοί:

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας κωδικός που αποτελείται από τρεις χαρακτήρες (AS_) και αριθμούς.

Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο σε συγκεκριμένα εξάμηνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Ώρες επαφής:

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω Παραδόσεων (Π), Φροντιστηρίων (Φ) και Εργαστηρίων (Ε), που καταχωρούνται στο πρόγραμμα σπουδών ως ώρες ανά εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός ωρών, όπως και ο αριθμός ωρών συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις, είναι γνωστός ως ώρες επαφής (ΩΕ).

Διδακτικές μονάδες:

Σύμφωνα με το άρθρ. 24, παρ. 3 του Ν. 1268/82, 1 διδακτική μονάδα (ΔΜ) αντιστοιχεί σε 1 ώρα παράδοσης ή 1 ώρα φροντιστηρίου ή 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ένα εξάμηνο.

Πιστωτικές μονάδες:

Σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε δύο εξάμηνα 13 εβδομάδων κατ’ ελάχιστον έκαστο και οι εξετάσεις σε δύο περιόδους των 3 εβδομάδων εκάστη και μία περίοδο επαναληπτικών εξετάσεων των 4 εβδομάδων. Συνεπώς, η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία διαρκεί 36 εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Ν. 1466/13-08-2007, 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας (συμπεριλαμβάνονται φροντιστήρια και εργαστήρια), προετοιμασίας και εξετάσεων αποτιμώνται σε 1.500-1.800 ώρες εργασίας (συνολικός φόρτος εργασίας ενός φοιτητή που περιλαμβάνει τις ΩΕ – παραδόσεις, εργαστήρια και άλλα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών – μελέτη, προετοιμασία εργασιών και εξετάσεων, και τις εξετάσεις) και αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Συνεπώς, με τα δικά μας δεδομένα, οι 36 πλήρεις εβδομάδες εργασίας αντιστοιχούν σε περίπου 1.500 ώρες εργασίας και συνεπώς 1 ΠΜ ισοδυναμεί με 25 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας.

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται από τις διατάξεις υπ’ αριθ. Φ. 141/Β3/2166 (Φ.Ε.Κ. 308 τ.Β. 18–6–1987), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/16.6.1989 τ.Β) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ 507/27.6.1989 τ.Β) και έχει ως ακολούθως: πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών. Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής: διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) ανά μάθημα 1 – 2 έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0., Δ.Μ. 3 – 4 έχουν Σ.Β. 1,5 και μαθήματα με περισσότερες από 4 Δ.Μ. έχουν Σ.Β. 2,0.