Στόχος του Π.Π.Σ του Τμήματος  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της χερσαίας ζωικής και υδρόβιας παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένης αναγκαιότητας ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παραγωγής τόσο χερσαίων ζώων όσο και υδρόβιων οργανισμών.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Τέλος το ΠΠΣ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλοεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης.


Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 –23


Καταγραφή προτεινόμενων αλλαγών

Οι μεταβολές που έχουν λάβει χώρα αφορούν:

  1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Μαθημάτων Επιλογής :
 • AS-3001 ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
 • AS-5007 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ νέων ΕΠΙΛΟΓΗΣ μαθήματων:
 • AS-3001 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
 • AS-3003 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ
 • AS-3007 MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 • AS-3008 ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑ
 • AS-3009 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
 • AS-3010 ΥΔΑΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
 • AS_900,901,1000 &1001 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
  1. Οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων του παρόντος πρόγραμματος με αυτό του Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ) για απόκτηση πτυχίου ΖΠΑΥ αποφοίτων του Τμήματος ΤΑΥ που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 4610/2019, ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
  2. Οι όροι αποφοίτησης διατηρούνται ως έχουν.
  3. Μεταβολές των καρτελών μαθημάτων

Συνέπειες  και μεταβατικές ρυθμίσεις


Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του προγράμματος μέχρι σήμερα αφορά στην διδασκαλία των εξάμηνων Α έως ΣΤ  και έτσι  δεδομένου ότι οι όποιες μεταβολές αφορούν σε εξάμηνα από Η και μετά,  και ΔΕΝ επηρεάζουν μεταβατικά τους φοιτητές που εγγράφηκαν τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2019-20, 2020-2021 & 2021-2022).


Τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των αλλαγών


Οι προτεινόμενες μεταβολές κατά την παρούσα αναμόρφωσή στοχεύουν στην βελτιστοποίηση του προγράμματος σπουδών στην κατεύθυνση της εκβάθυνσης πεδίων  αιχμής που θεραπεύει το τμήμα.

Πιο συγκεκριμένα αφορούν στην διάθεση ενός αριθμού μαθήματων επιλογής εκβάθυνσης πεδίων αιχμής, τα οποία διδάσκονται στο 8ο, 9ο και 10ο εξάμηνο.

Η δημιουργία αυτής της δεξαμενής μαθήματων  δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό δεδομένου ότι καλύπτονται εξολοκλήρου από μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας, δεν  επηρεάζουν μεταβατικά  το περιεχόμενο σπουδών των μέχρι τώρα φοιτητών, ενόσω από την άλλη η παρεχόμενη διαθεσιμότητα μαθήματων εξειδίκευσης  ενισχύει το προφίλ του πτυχίου στο επίπεδο του integrated master»


prog_spoudvn_2022-23_ypodeigma