Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής

Δημήτριος Λουκοβίτης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δημήτριος Λουκοβίτης, Αναπλ/της Καθηγητής

Χώρος Εργαστηρίου: Κτίριο Κ11

Τηλ: 26310 58260 – 58251

eΜail:

Ιστότοπος Εργαστηρίου: https://sites.google.com/g.upatras.gr/labofappliedgenetics/


Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Γενετικής, Πληθυσμιακής Γενετικής και Γενετικής Διατήρησης, Μοριακής και Ποσοτικής Γενετικής, Γονιδιωματικής και Βιοπληροφορικής Ανάλυσης.


Έχει ως κύριους στόχους:

α) την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,

β) την ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας, στα πλαίσια εκπόνησης ερευνητικών έργων, με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

γ) την δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων από ερευνητικά προγράμματα στα οποία το εργαστήριο συμμετέχει, σε εθνικά/διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά,

δ) την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και

ε) την παροχή υπηρεσιών γενετικών αναλύσεων προς τρίτους.


Εργαστηριακή Υποδομή


PCR θερμοκυκλοποιητές

Υδατόλουτρα

Επωαστικοί κλίβανοι

Σπεκτροφωτόμετρο

Φυγόκεντροι

Αυτόκαυστο

Elisa – plate reader

Συσκευές οριζόντιας και κάθετης ηλεκτροφόρησης νουκλεϊκών οξέων

Γενετικός αναλυτής για αλληλούχηση κατά Sanger και ανάλυση πολυμορφισμού μήκους (fragment analysis) ΑΒΙ 3500

Γενετικός αναλυτής για αλληλούχηση κατά Sanger και ανάλυση πολυμορφισμού μήκους (fragment analysis) ΑΒΙ 3130

Γενετικός αναλυτής για NGS (Next Generation Sequencing) αλληλούχηση Illumina iSeq100

Γενετικός αναλυτής για την αλληλούχηση ‘3ης Γενιάς (3rd Generation Sequencing)’ Oxford Nanopore Technologies MinION Mk1B


Ερευνητικές ΔραστηριότητεςΠαροχή Υπηρεσιών προς Τρίτους


Ταυτοποίηση (Dna Barcoding) σε Επίπεδο Είδους Ζωικών/Φυτικών Οργανισμών και Μικροοργανισμών

Μεταγενωμική Ανάλυση (Metagenomic Analysis) σε Δείγματα Τροφίμων, Νερού, Χώματος, Εντερικού Περιεχομένου, Κοπράνων κ.α. για την Ταυτοποίηση Ειδών Βακτηρίων, Μυκήτων κ.α., χρησιμοποιώντας Τεχνικές Αλληλούχησης 3ης Γενιάς σε Γονίδια Στόχους (π.χ 16s Rrna, Its)

Γενετικός Έλεγχος Νοθείας σε Ζωικά και Φυτικά Προϊόντα

Ιχνηλασιμότητα Πρώτων Υλών Τροφίμων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης με Μεθόδους Γενετικής Ανάλυσης

Αλληλούχηση pcr Προϊόντων (Sanger Sequencing)

Ανάλυση Πολυμορφισμού Μήκους pcr Προϊόντων  (Fragment Analysis)

Αλληλούχηση Θραυσμάτων Dna Οποιουδήποτε Μήκους (Amplicon Sequencing) χρησιμοποιώντας Τεχνικές Αλληλούχησης 3ης Γενιάς

Γενεαλογικός Έλεγχος (Τεστ Πατρότητας) για την Αποτύπωση των Συγγενικών Σχέσεων σε Είδη Εκτρεφόμενων Ιχθύων (Τσίπουρα, Λαβράκι, Φαγκρί, Κρανιός) και Αγροτικών Ζώων

Γενετικός Χαρακτηρισμός (Genetic Screening) Γεννητόρων Υδατοκαλλιεργειών

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγραμμάτων Επιλογής για την Γενετική Βελτίωση Ιδιοτήτων Οικονομικής Σημασίας σε Εκτρεφόμενα Είδη Ιχθύων και Αγροτικών Ζώων