Εικόνα Λογότυπο BIVALVIANET

 

Το δίκτυο BIVALVIANET έχει δημιουργηθεί από ερευνητές με ειδικότητα σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους όπως η φυσιολογία, η μοριακή βιολογία, η διαχείριση και διατήρηση των θαλάσσιων πόρων, η επιδημιολογία, η θαλάσσια ρύπανση, η κλιματολογία και η ωκεανογραφία. Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, το BIVALVIANET θα αναπτύξει διεπιστημονική έρευνα προκειμένου να κατανοήσει πώς οι αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων οργανισμών, μεταφράζονται σε φυσιολογικές αποκρίσεις (από μόρια σε ολόκληρο τον οργανισμό) στα θαλάσσια εδώδιμα δίθυρα με οικονομική σημασία, που κατανέμονται στις ελληνικές ακτές και συλλέγονται είτε από εκτρεφόμενους είτε από άγριους πληθυσμούς. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής προσέγγισης είναι ότι ανοίγει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, γεμίζοντας κενά της γνώσης, διευκολύνοντας έτσι την πρόοδο τόσο σε μεμονωμένους τομείς όσο και στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας για την κλιματική αλλαγή. Το τελευταίο θα συμβάλει στον εντοπισμό θαλάσσιων περιοχών με “υψηλό δείκτη θερμικού κινδύνου” κατά μήκος των ελληνικών ακτών και με υψηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Οι κύριοι στόχοι του BIVALVIANET είναι:
 • Να εκτιμήσει την τρέχουσα κατάσταση και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο των παράκτιων περιοχών μέσω ανάλυσης των υπαρχόντων και πρόσφατα συλλεγόμενων δεδομένων καθώς και μέσω μοντέλων προσομοίωσης.
 • Να σχεδιάσει και να διεξαγάγει έρευνα σε συνθήκες εργαστηρίου και πεδίου για να διασαφηνίσει τους μοριακούς και βιοχημικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με περιορισμούς στη φυσιολογική απόδοση των δίθυρων α) κάτω από τις τρέχουσες και β) προβλεπόμενες μελλοντικές συνεργιστικές δράσεις των στρεσογόνων περιβαλλοντικών συνθηκών.
 • Να αναλύσει τα ωκεανογραφικά και κλιματολογικά δεδομένα των τελευταίων 50 χρόνων σε τοπικό επίπεδο και να προσομοιώσει μελλοντικές προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής σε θαλάσσιες περιοχές με την εντατική δραστηριότητα που σχετίζεται με την καλλιέργεια και αλιεία των δίθυρων.
 • Να συσχετίσει φυσιολογικές και ανοσολογικές αποκρίσεις με ωκεανογραφικές και κλιματολογικές παραμέτρους για την πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια μυδιών σε τοπικό επίπεδο.
 • Να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οικονομία, κοινωνία, δημόσια υγεία και του κόστους δράσης έναντι της αδράνειας.
 • Να αναπτύξει και να εφαρμόσει μεταγονιδιωματική ανάλυση για τον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών με υψηλό κίνδυνο προσβολής από παθογόνους οργανισμούς και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 • Να συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης ερευνητικής πολιτικής και των επιστημόνων, έτσι ώστε οι νέες πολιτικές να βασίζονται σε τρέχοντα ευρήματα και οι επιστημονικές μελέτες να διευρύνονται ώστε να περιλαμβάνουν τις πιο σχετικές ερωτήσεις σχετικά με την λήψη αποφάσεων.
Οι παραπάνω στόχοι ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς στόχους, οι οποίοι αφορούν: (α) την έρευνα, (β) την εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και (γ) και την διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 
 
Εικόνα Ερυνητικό BIVALDIA

 


Ομάδα Έρευνας


 • Basile Michaelidis Professor – Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Greece
 • Ioannis Theodorou Assistant Professor – Department of Fisheries & Aquaculture, University of Patras, Mesolonghi, Greece
 • Ioannis A. Giantsis Assistant Professor – Faculty of Agricultural Sciences, University of Western Macedonia, Hellas
 • Costas Batargias Associate Professor- Applied Genetics and Fish Breeding University of Fisheries and Aquaculture Dept, 30200 Messolonghi, Greece
 • Alexis Ramfos Associate Professor -Department of Fisheries & Aquaculture, University of Patras, Greece
 • Dionisios Raitsos Assistant Professor- Department of Zoology-Marine Biology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Athens, 15784, Greece
 • Konstantinos Feidantsis, Postoctoral Researcher – Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Greece Kostas
 • Dr Efthimios Spinos Biologist-Ichthyologist MSc, PhD- Fisheries Department of Directorate of Agricultural Economy, Region of Western Greece, Aretha & Papadiamanti 14, 26443, Patras, Greece
 • Athanasios Lattos PhD stude- Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Greece
 • Ioannis Georgoulis PhD student- Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Greece
 • Antonia Gougousi PhD student- Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Greece
 • Iason Theodorou PhD student- Department of Zoology-Marine Biology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Athens, 15784, Greece
 • Dimitris Papadopoulos PhD student- Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Greece
 • Vasiliki Makri Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Greece

Συνεργαζόμενα Μέλη


 • Ioannis KatsogiannisAssociate Professor for Environmental Technolog- Aristotle University of Thessaloniki, Department of Chemistry, Division of Chemical Technology, 54124, Greece, www.katsoyiannis.gr
 • Maria KalaitzidouPhD- National Reference Laboratory for Marine Biotoxins Directorate of Veterinary Center of Thessaloniki General Veterinary Directorate Ministry of Rural Development and Food, Greece
 • Dr. Dimitris karagiannis-Ministry of Rural Development and Food Directorate of Veterinary Centre of Thessaloniki Department of Avian, Honey Bee and Aquatic Organisms Diseases National Reference Laboratory for Mollusc Diseases 7 Frixou street, 546 27 Thessaloniki, Greece
 • Dr. Dionysia Mintzadmintza- Ministry of Rural Development and Food of Greece, Directorate-General of Veterinary Services, Directorate of Veterinary Public Health, Department of Fishery products, Milk and other Food of animal origin, 46 Veranzerou str., 10438, Athens
 • Nikolaos PapadakisProfessor- Laboratory of Hygiene, Social – Preventive Medicine and Medical Statistics, Division of Biological Sciences and Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 • Andreas AnestisResearcher, Adjunct Professor- Laboratory of Hygiene, Social – Preventive Medicine and Medical Statistics, Division of Biological Sciences and Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 


ΠρογράμματαΛογότυπο Δίκτυο BIVALVIA