Διδακτορικά Τμήματος

Το Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα Επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής στους τομείς της Υδατοκαλλιέργειας και της Αλιείας.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

 • α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, ή είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από εκείνο του προτεινόμενου τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής, η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων συνυπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

 • α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
 • β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ..Σ, η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από εκείνο του προτεινόμενου τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο της Διδακτορικής Διατριβής, έχει ως εξής: Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, καλεί σε συνέντευξη τον υποψήφιο διδάκτορα, για τον οποίο απαιτείται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων και προτείνει στη Συνέλευση τα απαιτούμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Κατόπιν της έγκρισης της εισήγησης της επιτροπής από τη Συνέλευση, ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα καθορισμένα μαθήματα. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 4 και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Υποβολή αιτήσεων

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής.

Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών είναι συνεχής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 • α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή. Στην αίτηση θα αναγράφονται και τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματοεπώνυμο, Ιδιότητα και email) τουλάχιστον δυο (2) προτεινόμενων ΔΕΠ/Ερευνητών για αποστολή συστατικής επιστολής στη γραμματεία του τμήματος. Οι υπογράφοντες της συστατικής επιστολής δύναται να είναι μέλοι Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι., Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές και ερευνητές ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
 • β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
 • δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.
 • ε) Αντίγραφο τίτλου Πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του τίτλου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • στ) Αντίγραφο τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους της αλλοδαπής),
 • ζ) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • η) Άλλες πιστοποιημένες εκπαιδευτικές/επαγγελματικές καταρτίσεις.

Τελευταίες Ανακοινώσεις για Διδακτορικές Σπουδές