Θαλάσσια Χελώνα


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων μπορεί να γίνει δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Ειδική φοίτηση

Δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους, που δεν ανήκουν στους φοιτητές του ΠΜΣ να συμμετάσχουν -μετά από σχετική αίτησή τους στην συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, να συμμετάσχουν σε ένα έως δύο μαθήματα (εκτός της μεταπτυχιακή Εργασίας)  (μέχρι 16 ECTS συνολικά). Το κόστος για τους μη φοιτητές του ΠΜΣ είναι 300 ευρώ ανά μάθημα. Το σύνολο των συμμετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν θα ξεπερνά το 30 % του συνόλου των φοιτούντων στο πρόγραμμα.

Στους συμμετέχοντες μετά τη επιτυχή παρακολούθησης και εξέταση του μαθήματος θα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό  επιτυχούς παρακολούθησης ανά μάθημα με την μεταφορά των σχετικών ECTS. Σε περίπτωση που κάποιος, κάνοντας χρήση της δυνατότητας αυτής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα του ΠΜΣ και μετέπειτα εισαχθεί ως φοιτητής πλήρους φοίτησης του ΠΜΣ, έχει το δικαίωμα μεταφοράς των σχετικών ECTS, δίχως όμως απαλλαγή από τα πλήρη δίδακτρα του προγράμματος.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα μετά από σχετική δια ιδρυματική συμφωνία μέσω του προγράμματος ERASMUS, να δεχθεί ενδιαφερόμενους είτε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είτε ολόκληρου του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της Μεταπτυχιακή Εργασίας, με το αντίστοιχο κόστος. Στις περιπτώσεις αυτές η γλώσσα είναι τα Αγγλικά.