Θαλάσσια Χελώνα


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιώσιμη Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» είναι πρόγραμμα τριών (3) εξαμήνων με 90, συνολικά, πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος (30 ECTS) αντιστοιχούν στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ). Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture».

Η κανονική διάρκεια είναι 18 πλήρεις μήνες συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Μ.Δ.Ε.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 24 μήνες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι: Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων μπορεί να γίνει δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Είναι δυνατό να υποβάλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. και τελειόφοιτοι που προβλέπουν ότι θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή διατριβή, όπου αυτή προβλέπεται, μέχρι την προθεσμία επικύρωσης του πίνακα των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ (ΦΕΚ 632 τ.Β’/27.2.2020).(ΦΕΚ 1696 τ.Β’/16.5.2018) η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη και προχωρά στην σύνταξη πίνακα αξιολόγησης με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ. συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:

  • (α) Τον γενικό βαθμό πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 30%,
  • (β) Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με συντελεστή βαρύτητας 20%,
  • (γ) Τις ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, τα πρόσθετα πτυχία ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους του υποψηφίου, με συντελεστή βαρύτητας 10%,
  • (δ) Την τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα, με συντελεστή βαρύτητας 10%, και
  • (ε) Την απόδοση κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%.