Εργαστήριο Καλλιέργειας Πλαγκτού
 
 


Δείτε τα αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»  από εδώ.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)


Μαθήματα 1ου Εξαμήνου 


ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (PSM101)

Συντονιστής: Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

ECTS: 7

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Εισαγωγή στην Επαγωγική Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Η έννοια του τυπικού σφάλματος. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι μέσων τιμών

Ν. ΒΛΑΧΟΣ

Ανάλυση διακύμανσης

Ν. ΒΛΑΧΟΣ

Συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Υπόδειγμα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης.

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Πολλαπλή παλινδρόμηση

Ν. ΒΛΑΧΟΣ

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εργαστήριο)

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση σε συστάδες, διαχωριστική ανάλυση

Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Ανάλυση χρονοσειρών (univariate, bivariate)

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Εισαγωγή σε περιβάλλον GIS 1

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Εισαγωγή σε περιβάλλον GIS 2

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Εισαγωγή σε περιβάλλον GIS 3

Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Αρχές κατασκευής μοντέλων (Ανάλυση περίπτωσης μονάδας κλωβών, Μοντελοποίηση ιχθυοπαραγωγικής διαδικασίας).

 Α. ΓΑΡΜΠΗΣ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

 Εξετάσεις Μαθήματος


ΥΔΑΤΙΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (PSM102)

Συντονιστής: Α. ΡΑΜΦΟΣ

ECTS: 7

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γ. ΚΛΑΔΑΣ

Διαμόρφωση Υδάτινου Περιβάλλοντος

Γ. ΚΛΑΔΑΣ

Φυσικοχημικοί παράγοντες του νερού που επηρεάζουν την βιολογική παραγωγή

Κ. ΠΟΥΛΟΣ

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των υδάτινων οικοσυστημάτων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί.

Α. ΡΑΜΦΟΣ

Πλαγκτικοί οργανισμοί στα υδάτινα συστήματα. Κατηγορίες οργανισμών.. Οικολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην οικολογία και κατανομή των πλαγκτικών οργανισμών.

Α. ΡΑΜΦΟΣ

Βενθικοί οργανισμοί στα υδάτινα συστήματα. Κατηγορίες οργανισμών. Οικολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην οικολογία και κατανομή των βενθικών οργανισμών.

Α. ΡΑΜΦΟΣ

Αλληλεπίδραση πλαγκτικών & βενθικών οργανισμών με τις υδατοκαλλιέργειες.

Α. ΡΑΜΦΟΣ

Το οικοσύστημα της Μεσογείου – Λεσσεψιανοί μετανάστες.

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ Κ.

Ιχθύες, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των άγναθων, χονδριχθύων και οστεϊχθύων.

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ Κ.

Συστηματικές ομάδες χονδριχθύων και οστεϊχθύων της Μεσογειακής και Ελληνικής Ιχθυοπανίδας.

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Παραγωγικότητα υδάτινων συστημάτων. Κλιματική αλλαγή.

Κ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ

Βιοποικιλότητα – Γενετική ποικιλότητα.

Κ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ – Α. ΡΑΜΦΟΣ

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών – Αναζήτηση βιβλιογραφίας.

Α. ΡΑΜΦΟΣ

 Εξετάσεις Μαθήματος


ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (PSM103)

Συντονιστής: Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

ECTS: 8

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α. ΡΑΜΦΟΣ

Βιολογία και ανατομικά  χαρακτηριστικά πλαγκτονικών οργανισμών, αναγνώριση κατάταξη, Τεχνικές μέτρησης αφθονίας και βιομάζας 

Α. ΡΑΜΦΟΣ

Βιολογία μακροφυκών και φυτοβένθους, αναγνώριση κατάταξη, Τεχνικές μέτρησης αφθονίας και  κατανομής

Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Βιολογία–ανατομία ασπονδύλων οργανισμών, αναγνώριση κατάταξη.

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

Βιολογία και ανατομία ιχθύων  

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

Μέθοδοι ανάλυσης-μελέτης  μορφολογίας οργανισμών (αναλογίες, επιπεδομετρία, σκελετικές ανωμαλίες κτλ)

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

Μέθοδοι μελέτης  διατροφικού φάσματος οργανισμών, τροφικό επίπεδο.

Π. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Ανοσολογία & Επιδημιολογία Ιχθύων

Γ. ΚΑΝΛΗΣ

Φυσιολογία υδρόβιων οργανισμών (φυσιολογία νευρικού, πεπτικού, καρδιαγγειακού, αναπαραγωγικού συστήματος. Αίμα. Νεφροί. Θερμορύθμιση. Ορμόνες και δράσεις τους. έμφαση στους ιχθύες)

Κ. ΠΟΥΛΟΣ

Παθολογία υδρόβιων οργανισμών (Λoιμώδη Νοσήματα. Νοσήματα από Βακτήρια. Νοσήματα από Μύκητες. Παρασιτικά Νοσήματα). Τεχνικές μελέτης

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

Μέθοδοι μελέτης  βιολογίας αναπαραγωγής οργανισμών

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

Μέθοδοι μελέτης  ηλικίας οργανισμών. Πυραμίδες ηλικίας

Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας και ρυθμού αύξησης και θνησιμότητας.

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

 Εξετάσεις Μαθήματος

 


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PSM104)

Συντονιστής: Γ. ΧΩΤΟΣ

ECTS: 8

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συλλεκτική αλιεία (ιστορία, αλιευτικά εργαλεία, σκάφη, πλαίσιο χρήσης ).

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτατικές καλλιέργειες (Λ/Θ ιστορία, πλαίσιο χρήσης)

Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εκτατικές καλλιέργειες (Μυδοκαλλιέργεις, ιστορία, πλαίσιο χρήσης)

Π. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

Εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες (πέστροφες, μεσογειακά είδη, ιστορία, αρχές λειτουργίας, βασικός εξοπλισμός, πλαίσιο χρήσης) .

Γ. ΧΩΤΟΣ

Υπερεντατικές εκτροφές (κλειστά κυκλώματα, Ιστορία, βασικός εξοπλισμός, είδη, ροή λειτουργίας….) 1/2

Γ. ΧΩΤΟΣ

Υπερεντατικές εκτροφές (κλειστά κυκλώματα, Ιστορία, βασικός εξοπλισμός, είδη, ροή λειτουργίας….) 2/2

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαχειριστικά μέτρα για αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας 1/2

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαχειριστικά μέτρα για αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας 2/2

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εμπειρικά μέτρα στην αλιεία

Γ. ΧΩΤΟΣ

 Εξετάσεις Μαθήματος


Μαθήματα 2ου Εξαμήνου


ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PSM201)

Συντονιστής: Δ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ECTS: 6

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έμμεσες και άμεσες επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα

Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Αλληλεπιδράσεις περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών παραμέτρων στα ιχθυοαποθέματα

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μοντέλα εφαρμογής της δυναμικής των πληθυσμών και της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων

Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Προστασία αποθεμάτων και Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.ΓΙΩΒΟΣ

Απορριπτόμενα και παράπλευρα αλιεύματα, Αλληλεπίδραση των ανώτερων τροφικών επιπέδων υδρόβιων οργανισμών (θαλάσσια θηλαστικά, πουλιά, χελώνες) με την αλιεία.

Μ.ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Διάρθρωση ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Τρίτες χώρες. Χωρο-χρονικές απαγορεύσεις των αλιευτικών εργαλείων

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ανάπτυξη μεθόδων για τη διερεύνηση τάσεων και προτύπων κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων . Κύκλοι ζωής αλιευτικών προϊόντων (Life Cycle Products).

Δ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

Ανάπτυξη και εφαρμογή πολυ-ειδικών οικολογικών μοντέλων  και οικολογικών δεικτών: Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της βιώσιμης αλιείας-περιβάλλοντος”

Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Εξετάσεις Μαθήματος


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (PSM202)

Συντονιστής: ΓΡ. ΚΑΝΛΗΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γ.ΚΛΑΔΑΣ

Τεχνικές παραγωγής γόνου ψαριών

Γ. ΧΩΤΟΣ

Φυκοκαλλιέργειες 1/2

Γ. ΧΩΤΟΣ

Φυκοκαλλιέργειες 2/2 

Γρ. ΚΑΝΛΗΣ

Τεχνολογία τροφών και πρακτική διατροφής

Κ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης 1/2

Κ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης 2/2

Π.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Παθολογική παρακολούθηση υδατοκαλλιεργειών

Γρ. ΚΑΝΛΗΣ

Εξετάσεις Μαθήματος


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PSM203)

Συντονιστής: Ν. ΒΛΑΧΟΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κ. ΠΟΥΛΟΣ

Εμβολιολογία

Γ. ΚΑΝΛΗΣ

Βιολογικές καλλιέργειες

Γ. ΧΩΤΟΣ

Συστήματα ανακύκλωσης νερού

Ν. ΒΛΑΧΟΣ

Ενυδρειοπονικά συστήματα

Ι. ΚΛΑΔΑΣ

Εκτροφές ιχθυοτρόφων σε μεσόκοσμους

Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ολοκληρωμένες πολυτροφικές καλλιέργειες

Ν ΒΛΑΧΟΣ

 Πρακτική Άσκηση

Ν. ΒΛΑΧΟΣ

Εξετάσεις Μαθήματος


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (PSM204)

Συντονιστής: Π. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ν.ΒΛΑΧΟΣ

Πλαίσιο για την ποιότητα των υδάτων Οδηγία 2000/60

Ν.ΒΛΑΧΟΣ

Τεχνικές παρακολούθησης ποιότητα των υδάτων

Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Προστατευόμενες περιοχές -Πλαίσιο

Α.ΡΑΜΦΟΣ

Προστατευόμενες περιοχές -Τεχνικές και μέθοδοι παρακολουθήσεις

Α.ΓΑΡΜΠΗΣ

Προστατευόμενες περιοχές-Βάσεις Δεδομένων

Κ.ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ

Προστατευόμενες περιοχές-Διατήρηση

Π.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Υδατική Ρύπανση & Αρχές Τοξικολογίας

Κ.ΒΙΔΑΛΗΣ

Επιδράσεις υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Χωροταξία Υδατοκαλλιεργειών Ι

Α.ΡΑΜΦΟΣ

Χωροταξία Υδατοκαλλιεργειών Ι

Π.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

 Εξετάσεις Μαθήματος


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (PSM205)

Συντονιστής: Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ECTS: 4

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εισαγωγή στην Διοικηση Υδατ/γητικών Επιχειρήσεων

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός μοναδων.

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λήψη Αποφάσεων στις Υδατ/γειες: Μελέτη περίπτωσης 1. Ιχθυοκαλλιέργεια

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαχείριση Έργου (Project) Υδατοκαλλιέργειας

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαχείριση Κινδύνου κατά το πρότυπο ISO 31000

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Υπολογισμός Παγίου και Μεταβλητού Κόστους

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Υπολογισμός κόστους παραγωγής και τιμών πώλησης. Ταμειακές Ροές

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μελέτη περίπτωσης 2. Οστρακοκαλλιέργεια.

Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 Εξετάσεις Μαθήματος


ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (PSM206)

Συντονιστής: Κ. ΠΟΥΛΟΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Φ. ΤΣΙΡΩΝΗ, Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ιχνηλασιμότητα -Επεξεργασία-Συσκευασία Τροφίμων

Ε.ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ -Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μέθοδοι  ελέγχου διασφάλισης Ποιότητας. Νομοθεσία

Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ – Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Συστήματα Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας  ΗΑCCP, ISO 22000 

Ι. ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ

Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων

Φ.ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ

 Μικροβιολογική Ασφάλεια κ ποιότητα αλιευτικών προϊόντων

Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ -Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εφαρμογή A-Μελέτη Περίπτωσης  Συστήματος Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας  ΗΑCCP, ISO 22000  

Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ -Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εφαρμογή B-Μελέτη Περίπτωσης  Συστήματος Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας  ΗΑCCP, ISO 22000 

Κ. ΠΟΥΛΟΣ

 Εξετάσεις Μαθήματος