Τo Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία (με μελέτες περιπτώσεων, βιβλιογραφίας και ασκήσεις). Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 διδακτικές μονάδες.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 90 διδακτικές μονάδες.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
 

1ο Εξάμηνο (ECTS 30)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ECTS 7)

YΔATINO ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (ECTS 7)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ECTS 8)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ECTS 8)

2ο Εξάμηνο (ECTS 30)

ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECTS 6)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ECTS 5)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECTS 5)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ECTS 5)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ECTS 4)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ−ΕΜΠΟΡΙΑ−ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ECTS 5)

3ο Εξάμηνο (ECTS 30)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)