Εργαστήριο Καλλιέργειας Πλαγκτού
 
 


Δείτε τα αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»  από εδώ.


Διδακτικές Ενότητες Μαθημάτων

(Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24)


Μαθήματα 1ου Εξαμήνου 


ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (PSM101)

Συντονιστής:   Χ. ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ

ECTS: 7

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Χ. ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ
Εισαγωγή στην Επαγωγική Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Η έννοια του τυπικού σφάλματος. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι μέσων τιμών 
Ν. ΒΛΑΧΟΣ
Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Το υπόδειγμα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης.
Χ. ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ
Πολλαπλή παλινδρόμηση
Ν. ΒΛΑΧΟΣ
Ανάλυση διακύμανσης 
Ν. ΒΛΑΧΟΣ
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εργαστήριο)
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση σε συστάδες, διαχωριστική ανάλυση
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Ανάλυση χρονοσειρών (univariate, bivariate)
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Εισαγωγή σε περιβάλλον GIS 1 
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Εισαγωγή σε περιβάλλον GIS 2 
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Εισαγωγή σε περιβάλλον GIS 3 
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Αρχές κατασκευής μοντέλων (Ανάλυση περίπτωσης μονάδας κλωβών, Μοντελοποίηση ιχθυοπαραγωγικής διαδικασίας). 
Α. ΓΑΡΜΠΗΣ
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 
Χ. ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ
 Εξετάσεις Μαθήματος

ΥΔΑΤΙΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (PSM102)

Συντονιστής: Γ. ΚΛΑΔΑΣ

ECTS: 7

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γ. ΚΛΑΔΑΣ
Υδάτινο Οικοσύστημα: Διαμόρφωση Υδάτινου Περιβάλλοντος
Γ. ΚΛΑΔΑΣ
Υδάτινο Οικοσύστημα: Φυσικοχημικοί παράγοντες που επηρεάζουν την βιολογική παραγωγή
Κ. ΠΟΥΛΟΣ
Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των υδάτινων οικοσυστημάτων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί. 
Α.ΡΑΜΦΟΣ
Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών – Αναζήτηση βιβλιογραφίας.
Α. ΡΑΜΦΟΣ
Πλαγκτικοί οργανισμοί και βενθικοί οργανισμοί στα υδάτινα συστήματα. Κατηγορίες οργανισμών. Οικολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην οικολογία και κατανομή των πλαγκτικών οργανισμών. 
Α. ΡΑΜΦΟΣ
Το οικοσύστημα της Μεσογείου – Λεσσεψιανοί μετανάστες.
Γ. ΚΛΑΔΑΣ
Λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα.
Κ.ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ
Ιχθύες, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των άγναθων, χονδριχθύων και οστεϊχθύων. (Διαδικτυακά)
Κ.ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ
Συστηματικές ομάδες χονδριχθύων και οστεϊχθύων της Μεσογειακής και Ελληνικής Ιχθυοπανίδας. (Διαδικτυακά)
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Παραγωγικότητα υδάτινων συστημάτων. Κλιματική αλλαγή.
Δ.ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ
Βιοποικιλότητα – Γενετική ποικιλότητα.
Κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ
Κλιματική αλλαγή και θερμοβιολογία – επιπτώσεις στους υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς
Γ. ΚΛΑΔΑΣ
Εξετάσεις Μαθήματος  (Υβριδική εκδήλωση)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (PSM103)

Συντονιστής: Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ

ECTS: 8

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Α. ΡΑΜΦΟΣ
Βιολογία μακροφυκών και φυτοβένθους, αναγνώριση κατάταξη, Τεχνικές μέτρησης αφθονίας και  κατανομής
Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Βιολογία–ανατομία ασπονδύλων οργανισμών, αναγνώριση κατάταξη.
Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Βιολογία και ανατομία ιχθύων. Μέθοδοι ανάλυσης-μελέτης  μορφολογίας οργανισμών (αναλογίες, επιπεδομετρία, σκελετικές ανωμαλίες κτλ).
Γ. ΚΑΝΛΗΣ
Φυσιολογία υδρόβιων οργανισμών (φυσιολογία νευρικού, πεπτικού, καρδιαγγειακού, αναπαραγωγικού συστήματος. Αίμα. Νεφροί. Θερμορύθμιση. Ορμόνες και δράσεις τους. έμφαση στους ιχθύες) 
Κ. ΠΟΥΛΟΣ
Παθολογία υδρόβιων οργανισμών (Λoιμώδη Νοσήματα. Νοσήματα από Βακτήρια. Νοσήματα από Μύκητες. Παρασιτικά Νοσήματα). Τεχνικές μελέτης 
Π. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Ανοσολογία & Επιδημιολογία Ιχθύων 
Κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ
Μέθοδοι εκτίμησης δραστικότητας ενζύμων – πρωτεϊνικής έκφρασης
Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Μέθοδοι μελέτης  διατροφικού φάσματος οργανισμών, τροφικό επίπεδο. 
Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Μέθοδοι μελέτης  βιολογίας αναπαραγωγής οργανισμών
Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Μέθοδοι μελέτης  ηλικίας οργανισμών. Πυραμίδες ηλικίας 
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας και ρυθμού αύξησης και θνησιμότητας. 
Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
 Εξετάσεις Μαθήματος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PSM104)

Συντονιστής: Κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ

ECTS: 8

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Συλλεκτική αλιεία (ιστορία, αλιευτικά εργαλεία, σκάφη, πλαίσιο χρήσης ).
Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Εκτατικές καλλιέργειες (Λ/Θ ιστορία, πλαίσιο χρήσης)
Ν. ΒΛΑΧΟΣ 
Εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες (πέστροφες, μεσογειακά είδη, ιστορία, αρχές λειτουργίας, βασικός εξοπλισμός, πλαίσιο χρήσης)
Γ. ΧΩΤΟΣ
Υπερεντατικές εκτροφές (κλειστά κυκλώματα, Ιστορία, βασικός εξοπλισμός, είδη, ροή λειτουργίας….) 1/2
Γ. ΧΩΤΟΣ
Υπερεντατικές εκτροφές (κλειστά κυκλώματα, Ιστορία, βασικός εξοπλισμός, είδη, ροή λειτουργίας….) 2/2 
Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Εκτατικές καλλιέργειες (Μυδοκαλλιέργεις, ιστορία, πλαίσιο χρήσης) 
Γ. ΚΛΑΔΑΣ
Διαχειριστικά μέτρα για αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας 1/2
Γ. ΚΛΑΔΑΣ
Διαχειριστικά μέτρα για αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας 2/2
Κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ
Πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα παραγωγικά συστήματα.
Κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ
Εξετάσεις Μαθήματος

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου


ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PSM201)

Συντονιστής: Δ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ECTS: 6

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έμμεσες και άμεσες επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αλληλεπιδράσεις περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών παραμέτρων στα ιχθυοαποθέματα
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Μοντέλα εφαρμογής της δυναμικής των πληθυσμών και της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εμπειρικά μέτρα στην αλιεία, παραβατικότητα, έλεγχος και συμμόρφωση της αλιευτικής δραστηριότητας.
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Απορριπτόμενα και παράπλευρα αλιεύματα, Αλληλεπίδραση των ανώτερων τροφικών επιπέδων υδρόβιων οργανισμών (θαλάσσια θηλαστικά, πουλιά, χελώνες) με την αλιεία.
Μ.ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Διάρθρωση ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Τρίτες χώρες. Χωρο-χρονικές απαγορεύσεις των αλιευτικών εργαλείων.(Διαδικτυακό)
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Ανάπτυξη μεθόδων για τη διερεύνηση τάσεων και προτύπων κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων. (Διαδικτυακό)
Δ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Ανάπτυξη και εφαρμογή πολυ-ειδικών οικολογικών μοντέλων  και οικολογικών δεικτών: Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της βιώσιμης αλιείας-περιβάλλοντος”. (Διαδικτυακό)
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Εξετάσεις Μαθήματος (εργασίες)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (PSM202)

Συντονιστής: ΓΡ. ΚΑΝΛΗΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γ.ΚΛΑΔΑΣ
Τεχνικές Παραγωγής Γόνου Ψαριών
Γ.ΧΩΤΟΣ
Φυκοκαλλιέργειες Ι
Γ.ΧΩΤΟΣ
Φυκοκαλλιέργειες ΙΙ 
ΓΡ.ΚΑΝΛΗΣ
Τεχνολογία Τροφών και Πρακτική Διατροφής
Π.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Παθολογική Παρακολούθηση Υδατοκαλλιεργειών
Δ.ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ
Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης Ι
Δ.ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ
Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης ΙΙ 
ΓΡ.ΚΑΝΛΗΣ
Εξετάσεις Μαθήματος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PSM203)

Συντονιστής: Ν. ΒΛΑΧΟΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ.ΠΟΥΛΟΣ
Εμβολιολογία
Γρ.ΚΑΝΛΗΣ
Βιολογικές Καλλιέργειες
Γ.ΧΩΤΟΣ
Συστήματα Ανακύκλωσης Νερού Ι 
Ν.ΒΛΑΧΟΣ
Ενυδρειοπονικά Συστήματα
Γ.ΚΛΑΔΑΣ
Εκτροφές Ιχθυονυμφών σε Μεσόκοσμους
Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ολοκληρωμένες Πολυτροφικές Καλλιέργειες
Ν.ΒΛΑΧΟΣ
Πρακτική Άσκηση στο εργαστήριο, η οποία θα εστιάζει στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρές ομάδες φοιτητών
Ν.ΒΛΑΧΟΣ
Εξετάσεις Μαθήματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (PSM204)

Συντονιστής: Π. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Π.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Υδατική Ρύπανση & Αρχές Τοξικολογίας
Ν.ΒΛΑΧΟΣ
Πλαίσιο για την ποιότητα των υδάτων Οδηγία 2000/60 
Ν.ΒΛΑΧΟΣ
Τεχνικές παρακολούθησης ποιότητα των υδάτων 
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Προστατευόμενες περιοχές -Πλαίσιο και Βάσεις Δεδομένων
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Προστατευόμενες περιοχές-Διατήρηση 
Α.ΡΑΜΦΟΣ
Προστατευόμενες περιοχές -Τεχνικές και μέθοδοι παρακολουθήσεως
Κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ
Εκτίμηση και Διαχείριση ποικιλότητας-Ενδημισμός
Κ.ΒΙΔΑΛΗΣ
Επιδράσεις υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Χωροταξία Υδατοκαλλιεργειών Ι
Α.ΡΑΜΦΟΣ
Χωροταξία Υδατοκαλλιεργειών ΙΙ
Π.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Εξετάσεις Μαθήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (PSM205)

Συντονιστής: Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ECTS: 4

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ανάλυση & Διαχείριση Κινδύνων -πρότυπο ISO 31000. (Διαδικτυακά)
Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Υπολογισμός Παγίου και Μεταβλητού Κόστους.Kόστος παραγωγής και τιμές πώλησης
Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ταμειακές Ροές.  LCA
Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μελέτη περίπτωση – Ιχθυοκαλλιέργεια. (Διαδικτυακά)
Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Δ. ΓΚΙΚΑΣ Μελέτη περίπτωση – Οστρακοκαλλιέργεια, Ποιοτική & ποσοτική έρευνα αγοράς
Δ. ΓΚΙΚΑΣ Εισαγωγή στην Διοίκηση Υδατ/γητικών Επιχειρήσεων & Μαρκετινγκ αλιευτικων προϊοντων
Δ. ΓΚΙΚΑΣ Το ψηφιακό Μάρκετινγκ – η έρευνα αγοράς & Οικονομοτεχνικό σχεδιασμός μονάδων.
Δ. ΓΚΙΚΑΣ Ψηφιακό Μάρκετινγκ & προώθηση αλιευτικών προϊόντων
Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εξετάσεις Μαθήματος (εργασίες)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (PSM206)

Συντονιστής: Κ. ΠΟΥΛΟΣ

ECTS: 5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Φ. ΤΣΙΡΩΝΗ, Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ιχνηλασιμότητα -Επεξεργασία-Συσκευασία Τροφίμων. 
Ε.ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ -Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Μέθοδοι  ελέγχου διασφάλισης Ποιότητας. Νομοθεσία
Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ- Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Συστήματα Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας  ΗΑCCP, ISO 22000  
Ι. ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ
Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 
Φ.ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ
 Μικροβιολογική Ασφάλεια & ποιότητα αλιευτικών προϊόντων
Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ-Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Εφαρμογή A-Μελέτη Περίπτωσης  Συστήματος Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας  ΗΑCCP, ISO 22000   
Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ-Ι.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Εφαρμογή B-Μελέτη Περίπτωσης  Συστήματος Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας  ΗΑCCP, ISO 22000 
Κ.ΠΟΥΛΟΣ
 Εξετάσεις Μαθήματος