Δύτης


Το Π.Μ.Σ.  επανιδρύθηκε με την 13920 απόφαση (ΦΕΚ Β 1696/2018) και απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

«Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών ζωής ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βιώσιμη παραγωγή υδρόβιων οργανισμών με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο αντικείμενο αυτό εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην βιώσιμη παραγωγή, η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσε ων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην περιβαλλοντική διάσταση στις εφαρμογές και τεχνικές παραγωγής.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στο υδάτινο οικοσύστημα, τους εκμεταλλευόμενους οργανισμούς, τα συστήματα παραγωγής, τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον αλλά και σε μεθοδολογίες επιστημονικής προσέγγισης του αντικείμενου.

Σκοποί του προγράμματος σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης είναι:

Η γνώση και κατανόηση αρχών της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών και την ποικιλομορφία των ειδών που καλλιεργούνται και των σύγχρονων εξελίξεων

Η κατανόηση και κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των αειφόρων πρακτικών στον τομέα της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και κριτικής αξιολόγησης των νέων εξελίξεων της παραγωγής όσον αφορά τις εμπορικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα, και η σύνθεση των πληροφοριών από διεπιστημονικές πηγές.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την ανάλυση της έρευνας με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.

Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υδατοπαραγωγικό τομέα επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα.

Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

«Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε με την 13920 απόφαση (ΦΕΚ Β 1696/2018)