Σύμφωνα με   το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος  52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022  με θέμα  Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.


Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να διαχειρίζονται ορθολογικότερα τους φυσικούς πόρους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις εισροές με σκοπό την αύξηση της προσόδου από την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, αλιευτικών δράσεων και εκτροφής ζώων.

Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους πτυχιούχους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων ζωικής κατά βάση προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για την ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση:

  • τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών, υδατοκαλλιεργητικών και ζωικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος. Ο απόφοιτος κατέχει ένα διεπιστημονικό φάσμα γνώσεων δεδομένου ότι συνδυάζει πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών, φυσικών και οικονομικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση-επεξεργασία αλιευμάτων και παραγωγικών ζώων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος.
  • σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων για τη λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση και σχεδιασμό πάσης φύσεως μονάδων παραγωγής ζώων, υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης και ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου πάσης φύσεως αλιευμάτων και χερσαίων ζώων.
  • σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους για τη βελτίωση ειδών χερσαίων και υδρόβιων οργανισμών καθώς και την απομόνωση και παραγωγή προϊόντων τους με εφαρμογή στη βιοτεχνολογία.
  • εμπορία πάσης φύσεως ζώων, αλιευμάτων, αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, ζωοτροφών και φαρμάκων και εξοπλισμού μονάδων ζωοτροφίας, υδατοκαλλιέργειας, επεξεργασίας και τυποποίησης ζωικών προϊόντων, αλιευμάτων, εργαστηρίων, αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού σκαφών.
  • λειτουργία, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ειδικών εργαστηρίων και γραφείων παροχής υπηρεσιών και ειδικών δραστηριοτήτων στη ζωοτεχνία, στις υδατοκαλλιέργειες και την αλιευτική διαχείριση.
  • τεχνικό σχεδιασμό εγκαταστάσεων μονάδων ζωοπαραγωγής, υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεων επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων και υποπροϊόντων και ιχθυαγορών σε συνεργασία με ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες.
  • σύνταξη μελετών εκτίμησης, αξιολόγησης και διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων και υδάτινου περιβάλλοντος.
  • στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών σχετικών με την ειδικότητα και τη δυνατότητα εξέλιξης σε όλο το φάσμα της τεχνικής και διοικητικής ιεραρχίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  • απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικών με την ειδικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία.
  • άσκηση του επαγγέλματος ως Ζωοτέχνης – Ιχθυολόγος

Επίσης, στόχος του Τμήματος είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της ζωικής και υδρόβιας παραγωγής έτσι ώστε να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.