Σύμφωνα με   το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος  52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022  με θέμα  Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.


Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών  (πτυχίο επιπέδου 6), εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ,  λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Ιχθυολόγων (ΦΕΚ Α83/2023, αρ.131, παρ. 3 περ. εε),  έχοντας την ικανότητα και τις δεξιότητες  να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής:

 Α. Δημόσιοι Οργανισμοί

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης σε Ινστιτούτα και Εθνικά Κέντρα Ερευνών κ.λπ.

Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μετά από απόκτηση περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη Εκπαίδευση αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σχολών.

Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος‐Χωροταξίας‐ Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Εξωτερικών (π.χ. ως γεωργικοί ακόλουθοι ή βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες, Βιομηχανίες, κ.λπ.), Υπηρεσίες Περιφερειών κ.ά.

Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού  και Οικονομικών  Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κα.

Β. Ιδιωτικός Τομέας

Συνεταιριστικές Οργανώσεις: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Διευθυντών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λπ.

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές επιχειρήσεις (π.χ. κτηνοτροφικές, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, λιπασμάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, βιοτεχνολογίας φυκών, εμπορίας γεωργικών-κτηνοτροφικών-υδατοκαλλιεργητικών εφοδίων ή κτηνοτροφικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, κ.λπ.).

Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών) και παροχής υπηρεσιών: οργάνωση και αναδιοργάνωση ζωικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών  σε  σχετικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής,  συνεταιριστικής και  επιχειρηματικής  μορφής  (σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών-αλιευτικών περιοχών, μελέτες σχετικά με την εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγροτικό-αλιευτικό χώρο, παροχή υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, κ.λπ.

Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, κτηνοτροφικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων, καταστημάτων των σχετικών με αυτά εφοδίων, μηχανημάτων‐ζωοτροφών, κ.ά., μελετητικών γραφείων, κ.λπ.

Διεθνείς Οργανισμοί: Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.

Μια λεπτομερής εικόνα των τομέων δράσης των αποφοίτων του Τμήματος υπάρχει στην παράθεση των στοιχείων σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος του Γεωτεχνικού-Ιχθυολόγου  (Π.Δ.344/2000, ΦΕΚ Α297/29-12-2000, αρ. 16 &17).