Το 1981 ιδρύθηκε το τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας στο Μεσολόγγι και δέχθηκε τους πρώτους 9 σπουδαστές.

Από το 1985 άρχισαν να αποφοιτούν οι πρώτοι πτυχιούχοι του Tμήματος και μέχρι σήμερα έχουν λάβει πτυχία περισσότεροι από 2000 φοιτητές.

Μεγάλος αριθμός εξ’ αυτών έχουν στελεχώσει όλες τις βαθμίδες των θέσεων εργασίας και ευθύνης ερευνητικών κέντρων, ιδιωτικών επιχειρήσεων αλιείας, μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυογεννητικών σταθμών, οστρακοκαλλιεργειών, μονάδων μεταποίησης προϊόντων αλιείας, συνεταιριστικών οργανώσεων αλιείας και καθηγητών σε Πανεπιστημικά Ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι, Ιχθυολόγοι Τ.Ε., παρουσιάζουν υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας, εκ των οποίων εργάζεται το 70% σε συναφείς με το αντικείμενο των υδρόβιων βιολογικών πόρων θέσεις.

Επίσης, απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνουν τα Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Εικόνα Οι πρώτοι φοιτητές τμήματος 1981
Οι πρώτοι φοιτητές του τμήματος (1981)