Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’).

Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι Γεωπονικές επιστήμες βρίσκονται στο κέντρο των μεγάλων προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου που σχετίζονται με τις επιτακτικές ανάγκες για την παραγωγή περισσότερης και καλύτερης τροφής με ιδιαίτερο σεβασμό στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα στοχεύει στην:

  • στην παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων στους φοιτητές για την επιστήμη της ζωικής παραγωγής, της αλιευτικής διαχείρισης και των υδατοκαλλιεργειών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • στη διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της παραγωγής εκτρεφόμενων χερσαίων ζώων και υδρόβιων οργανισμών .

Με βάση την παραπάνω αποστολή, διατυπώνονται οι παρακάτω στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών που συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:

  • παροχή εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση,
  • παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων έρευνας και προώθηση τους στην πρωτογενή παραγωγή,
  • συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος στοχεύοντας στην αειφορική αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και ποιοτική παραγωγή ζωικών προϊόντων
  • ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του
  • βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς,
  • βελτίωση των υποδομών και των διοικητικών διαδικασιών για την αποδοτικότερη λειτουργία του Τμήματος.

Ιδιαίτερη επιδίωξη του Τμήματος είναι η εδραίωση του στο χώρο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του που αποτελούν η γειτνίασή με: το μεγαλύτερο Ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο της Ελλάδας (Εχινάδες νήσοι), με το σημαντικό φυσικό εργαστήριο της Μεσογείου που είναι η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου-Αιτωλικού, με έναν από τους μεγαλύτερους ποτάμιους υδροβιότοπους της Ελλάδας (Ποταμός Αχελώος και παραποτάμιες λίμνες) καθώς και η σημαντική δραστηριότητα και παράδοση στον πρωτογενή τομέα.

Όλα αυτά δίνουν στο Τμήμα ιδιαίτερο χαρακτήρα και προσφέρουν στους φοιτητές πολλές ευκαιρίες πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που αποκτούν και προοπτικών εξέλιξης.