Για την αποφοίτησή τους οι φοιτητές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σύνολο  Υποχρεωτικών Μαθημάτων , ένα σύνολο Μαθημάτων Περιορισμένης Επιλογής και ένα σύνολο Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής όπως φαίνεται πιο κάτω, ώστε να συγκεντρώσουν συνολικά έναν αριθμό 300 Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ):

Εξάμηνο

ΠΜ Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΠΜ Επιλογής Μαθήματα

Σύνολο ΠΜ

1 30 30
2 30 30
3 30 30
4 30 30
5 30 30
6 30 30
7 30 30
8 25 5 (1 των 5ΠΜ) 30
9 13 17 (4 των 3ΠΜ & 1 των 5ΠΜ) 30
10 17 13 (1 των 3ΠΜ & 2 των 5ΠΜ) 30
   

Σύνολο:

300
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων: 265 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής: 35 ΠΜ
   
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου: 25 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 8ου Εξαμήνου: 5 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 9ου Εξαμήνου: 13 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 9ου Εξαμήνου: 17 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 10ου Εξαμήνου: 17 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 10ου Εξαμήνου: 13 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 9ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων 10ου Εξαμήνου: 30 ΠΜ

Ελάχιστος χρόνος σπουδών: 10 εξάμηνα (5 έτη).