Μαρία Μακρή Σερεμέτη, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια  England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Μεταποίηση ιχθυρών»


Βιογραφικό Σημείωμα: M_Makri_Seremeti_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58204

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Δευτέρα ,Τρίτη και Πέμπτη 15:00-16:00


Εκπαίδευση


  • 1976      Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1979      Επαγγελματικό Ενδεικτικό στη Βιολογική Ωκεανογραφία (Master), Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 2007     Διδακτορικό (PhD) «Evaluation of the quality of individual quick frozen fish products», Τhe Robert Gordon University, Aberdeen, UK.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα


Εκτίμηση της ποιότητας των νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων με την χρήση χημικών, βιοχημικών και φυσικών μεθόδων


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


  1. Makri M, Douvi X (2014) Quality Evaluation of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Patties Formulated with Corn Flour. British Journal of Applied Science & Technology 4 (19)
  2. Makri M (2013) Effect of oregano and rosemary essential oils on lipid oxidation of stored frozen minced gilthead sea bream muscle. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. doi:10.1007/s00003-013-0814-3
  3. Makri M (2012) Chemical composition physical and sensory properties of fish burgers prepared from minced muscle of farmed gilthead sea bream (sparus aurata) using various types of flour. Journal of Animal and Veterinary Advances 11 (18):3327-3333
  4. Makri M, Melvin M, Hotos G, Doubi X (2007) The biochemical and sensory properties of gilthead sea bream (sparus aurata) frozen at different characteristic freezing times. Journal of Food Quality 30 (6):970-992. doi:10.1111/j.1745-4557.2007.00172.x.

Διδασκόμενα Μαθήματα