Ιωάννης Κλαδάς, Καθηγητής England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Υδροβιολογία-Ιχθυολογία»


Βιογραφικό Σημείωμα: ΙΩΑΝΝΗΣ_ΚΛΑΔΑΣ_CV_GR

Τηλέφωνο: +30 26310 58230

Email:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=uSqVUa4AAAAJ&hl=en

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη 9:00-10:00, Τετάρτη 13:00-14:00 και Πέμπτη 13:00-14:00


Εκπαίδευση


1980 Πτυχίο βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

1981 Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στην Βιολογική Ωκεανολογία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Βρετάνης, Βρέστη, Γαλλία).

1984 Διδάκτωρ στην Ωκεανολογία του Πανεπιστημίου “Pierre & Marie Curie”, (Paris VI), (Γαλλία). Θέμα: “Συμβολή στην οικοφυσιολογική μελέτη της αναπνοής  των τελεόστεων ιχθύων Mugilidae: Liza ramada (Risso) και Chelon labrosus (Risso), σε συνάρτηση με πειραματικές μεταβολές της θερμοκρασίας και της αλατότητας”.


Τομείς γνώσεων


-Τεχνολογία παραγωγής γόνου θαλασσινών ψαριών:

  • οργάνωση γεννητόρων και παραγωγή αυγών,
  • καλλιέργειες πλαγκτικών οργανισμών,
  • εκτροφές ιχθυονυμφών,
  • διαχείριση γόνου.

-Πάχυνση θαλασσινών ψαριών.

-Διαχείριση κλειστών κυκλωμάτων για την παραγωγή θαλασσινών ψαριών.

-Διαχείριση κλειστών κυκλωμάτων για την παραγωγή ζωοπλαγκτού.

-Διαχείριση κλειστών κυκλωμάτων για την παραγωγή χελιών (γλυκό νερό).

-Διαχείριση λιμνοθαλασσών

-Τεχνικές αλιείας, ταυτοποίησης και διαχείρισης άγριων ιχθυδίων θαλασσινών ειδών με σκοπό την μαζική εκτροφή τους.

-Τεχνικές αλιείας, ταυτοποίησης και διαχείρισης γόνου χελιού (γυαλόχελου) με σκοπό την μαζική εκτροφή του.


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


Cladas Y, Spala K, Doudoumis V, Ketsilis-Rinis V, Batargias C, Koutsikopoulos C (2019) Presence Confirmation of Non-Native Species Pagrus major (Temminck and Schlegel, 1843) in the Eastern Mediterranean. Oceanography & Fisheries Open access Journal, 9(2): 555756. DOI: 10.19080/OFOAJ.2019.09.555756

Cladas Y, Papantoniou G, Bekiari V, Fragkopoulu N (2016) Dystrophic crisis event in Papas Lagoon, Araxos Cape, Western Greece in the summer 2012. Mediterranean Marine Science, 17(1), 32-38

Tzovenis I, Fountoulaki E, Dolapsakis N, Kotzamanis I, Nengas I, Bitis I, Cladas Y, Economou-Amilli Α (2009) Screening for marine nanoplanktic microalgae from Greek coastal lagoons (Ionian Sea) for use in mariculture. Journal of Applied Phycology., DOI 10.1007/s10811-008-9393-6.

Leonardos ID, Tsikliras AC, Eleftheriou V, Cladas Y, Kagalou I, Chortatou R, Papigioti O. (2008) Life history characteristics of an invasive cyprinid fish (Carassius gibelio) in Chimaditis Lake (northern Greece). Journal of Applied Ichthyology 24, 213–217.

Zompola S, Katselis G, Koutsikopoulos C, Cladas (2008) Τemporal patterns of glass eel migration (Αnguilla anguilla) in relation to environmental factors in the western greek inland waters. Estuarine, Coastal and Shelf Science, doi:10.1016/j.ecss.2008.08.007

Dehasque M, Ooghe B, Wille M, Candreva P, Cladas Y, Lavens P (1997) Automation of live food in industrial hatcheries: Zootechnics and economics. Aquaculture-International, 5 (2) 179-182.


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: