Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη ιχθυοπληθυσμών και αλιευτική εκμετάλλευση παράκτιας ζώνης»

Βιογραφικό Σημείωμα: George Katselis CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58237

Email:

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=3XdyxoIAAAAJ

Scopus author’s page: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8373869200

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Δευτέρα 12:00-13:00, Τρίτη και Τέταρτη 11:00-12:00


Ο Γιώργος Ν. Κατσέλης είναι πτυχιούχος Βιολογίας και διδάκτορας του Παν/μιου Πατρών (Βιολογίας Ιχθύων). Είναι καθηγητής του τμήματος  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου της Πάτρας με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Ιχθυοπληθυσμών και Αλιευτική Εκμετάλλευση Παράκτιας Ζώνης». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην βιολογία και την οικολογία των υδρόβιων ζώων και την εκμετάλλευση, προστασία και διαχείριση παράκτιων περιοχών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 80 σε συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στα 45 προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής. Η επιστημονική αναγνώριση περιλαμβάνει περισσότερες από 700 παραπομπές στο Google Scholar (h = 16) και έχει προσκληθεί να κρίνει περισσότερα 50 άρθρα σε 21 διεθνή περιοδικά και 70 σε συνέδρια.


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


Dimitriou, E., Katselis, G., Moutopoulos, D., Akovitiotis , C. Koutsikopoulos (2007). Possible influence of reared gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) on wild stocks in the area of the Messolonghi lagoon (Ionian Sea, Greece). Aquaculture Research, 38:398-408

Katselis G., Koukou K., Moutopoulos D. (2010). Yield per recruit and spawning stock biomass models for the management of four Mugilidae species in Mesolonghi –Aitoliko lagoon (W. Greece). Int Aquat Res  2: 155-162

Katselis G. Dimitrios K. Moutopoulos, Evagelos N. Dimitriou, C. Koutsikopoulos (2013). Long-term changes of fisheries landings in enclosed gulf lagoons (Amvrakikos gulf, W Greece): Influences of fishing and other human impacts. Estuarine, Coastal and Shelf Science 131: 31-40

Katselis G., Koukou K., Ramfos A., Moutopoulos D.K. (2015) Sex-specific daily spawning seaward migration of striped mullet (Mugil cephalus) in a coastal lagoon. Journal of fish biology 87,274-285

Mancinelli, P. Chainho, L.a Cilenti, S. Falco, K. Kapiris, G. Katselis, F. Ribeiro, (2017). On the Atlantic blue crab (Callinectes sapidus Rathbun 1896) in southern European coastal waters: Time to turn a threat into a resource? Fisheries Research, 194,1-8.

Theodorou, J.A., Leech, B.-S., Perdikaris, C., Hellio, C., Katselis, G. (2019). Performance of the cultured mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis (Lamark 1819) after summer post-harvest re-immersion. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19, (3):221-229,  DOI: 4194/1303-2712-v19_03_05/


Διδασκόμενα Μαθήματα